<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های آذرین در حفاری تونل با استفاده از دستگاه سایش سرشار (Cerchar)

چکیده
زمینه عملیات حفاری اندرکنش میان زمین و ماشین است، حفر تونل و بطور کلی فضاهای زیرزمینی، بیش از همه نیاز به شناسایی زمیندارد. دستگاه های T.B.M یکی از مهمترین ماشین آلات حفر تونل می باشند . کارآیی چنین تجهیزاتی نیازمند شناخت کامل شرایطزمین شناسی و ژئوتکنیکی زمین پیش روست . یکی از پارامترهای مهم در تخمین عمر مته ها و ارزیابی کارآیی عملیات حفاری مکانیزه،ویژگیهای سایشی زمین است . تنوع زیاد آزمایش های سایندگی سنگها، به خوبی نشانگر عدم وجود یک روش کلی و مورد قبولمتخصصین مکانیک سنگ و حفاری، به منظور برآورد ویژگی های سایشی آنهاست دلیل اصلی این امر را میتوان ناشی از ماهیت رفتاری،سایش دانست. آزمایش سرشار (Cerchar) در کنار سادگی ، دارای کارآیی نسبی بالاتری در ارزیابی ظرفیت سایشی سنگها است. بدینمنظور نمونه برداری از 28 تیپ سنگ آذرین از نقاط مختلف ایران صورت پذیرفت و مورد آزمون سرشار قرار گرفت. CAI در نمونه هایموردمطالعه بین 2/6 تا 4/6 متغیر است . درصد کوارتز در نمونه های موردمطالعه بین صفرتا 46 درصد متغیر است. نمونه هایی با مقادیرکوارتز صفر درصد CAI متوسط تا بالایی را نشان داده اند این نمونه ها دارای مقدار فلدسپار بالایی هستند که می تواند، به همراه بافتریزدانه، عامل افزایش شاخص سایش سرشار در این دسته باشد. در سنگ های آذرین درونی، EQC در مقدار CAI مؤثر بوده و رابطه اییمثبت میان آن ها وجود دارد. با توجه به تنوع وسیع کانی شناسی و بافتی در سنگ های بلورین، دسته بندی محدودتر این سنگ ها برای کشف روابط بافتی مهندسی ضروری است.


کلمات کلیدی:

سنگ آذرین . سایش سنگ . Cerchar . T.B.M

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ آذرین , سایش سنگ , Cerchar , T , B , M ,
:: بازدید از این مطلب : 1522
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های آذرین در حفاری تونل با استفاده از دستگاه سایش سرشار (Cerchar)

چکیده
زمینه عملیات حفاری اندرکنش میان زمین و ماشین است، حفر تونل و بطور کلی فضاهای زیرزمینی، بیش از همه نیاز به شناسایی زمیندارد. دستگاه های T.B.M یکی از مهمترین ماشین آلات حفر تونل می باشند . کارآیی چنین تجهیزاتی نیازمند شناخت کامل شرایطزمین شناسی و ژئوتکنیکی زمین پیش روست . یکی از پارامترهای مهم در تخمین عمر مته ها و ارزیابی کارآیی عملیات حفاری مکانیزه،ویژگیهای سایشی زمین است . تنوع زیاد آزمایش های سایندگی سنگها، به خوبی نشانگر عدم وجود یک روش کلی و مورد قبولمتخصصین مکانیک سنگ و حفاری، به منظور برآورد ویژگی های سایشی آنهاست دلیل اصلی این امر را میتوان ناشی از ماهیت رفتاری،سایش دانست. آزمایش سرشار (Cerchar) در کنار سادگی ، دارای کارآیی نسبی بالاتری در ارزیابی ظرفیت سایشی سنگها است. بدینمنظور نمونه برداری از 28 تیپ سنگ آذرین از نقاط مختلف ایران صورت پذیرفتو مورد آزمون سرشار قرار گرفت. CAI در نمونه هایموردمطالعه بین 2/6 تا 4/6 متغیر است . درصد کوارتز در نمونه های موردمطالعه بین صفرتا 46 درصد متغیر است. نمونه هایی با مقادیرکوارتز صفر درصد CAI متوسط تا بالایی را نشان داده اند این نمونه ها دارای مقدار فلدسپار بالایی هستند که می تواند، به همراه بافتریزدانه، عامل افزایش شاخص سایش سرشار در این دسته باشد. در سنگ های آذرین درونی، EQC در مقدار CAI مؤثر بوده و رابطه اییمثبت میان آن ها وجود دارد. با توجه به تنوع وسیع کانی شناسی و بافتی در سنگ های بلورین، دسته بندی محدودتر این سنگ ها برای کشف روابط بافتی مهندسی ضروری است.

کلمات کلیدی :

سنگ آذرین . سایش سنگ . T.B.M . Cerchar

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ آذرین , سایش سنگ , T , B , M , Cerchar ,
:: بازدید از این مطلب : 1231
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 8 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل عددي سه بعدي اثر فاصله داري و شيب دسته درزه بر عملكرد تيغه TBM

عملكرد ماشين حفرتمام مقطع تونـل ) ) TBM بـه عملكـرد تيغـه هـاي آن بـستگي دارد . بـسياري ازعوامل زمين شناسي وشرايط توده سنگ بر عملكرد تيغه ها موث رند؛ درايـن مقالـه ازيـك روش مدلسازي عددي سه بعدي بر پايه روش اجزاي مجزا بـراي بررسـي اثـرات شـيب و فاصـله داري دسته درزه ها بر فرآيند پوسته اي شدن سنگ بوسـيله تيغـه هـاي TBM ،اسـتفاده شـده اسـت . متغييرهاي مورد مطالعه درحالت سه بعدي شامل،زاويه شيب متغيير درزه درحالت فاصـل ه داري ثابت وفاصله داري متغيير در حالت شيب ثابت درزه هستند . درايـن دوحالـت ،مقدارسـه متغييـر تنشهاي كششي القايي ، تنشهاي برشي القايي و حداكثرجابجايي،محاسبه شدندوميزان تنشي كـه درآن احتمال ايجادچيپس وجودداشت،به عنـوان ميـزان تـنش بحرانـي درهرمقطـع ضـبط شـده ودرفاصله داريهاي مختلف درزه ها ويازواياي متفاوت شيب دسته درزه هـا وهمچنـين درمقـاطع متعدد با هم مقايسه شدند تافاصله داري وزاويه شيب بحراني تخمـين زده شـود . نتـايج حاصـل نشان مي دهد كه نخست زاويه بحراني شيب دسته درزه ،زاويه اي مابين 45 تا 60 درجـه خواهـد بود ،كه در آن احتمال حداكثر پيشروي وجود دارد،دوم فاصله داري بحراني كه در آن، تأثير فاصله داري بر ميزان تنش بحراني كاهش چشمگيري مي يابد، فاصله 200 mm است ودرنهايت بنظر مي رسد اثر زاويه شيب دسته درزه برفرآيند توليد چيپس سنگ بيش از اثر فاصله داري است .

 

كلمات كليدي:

چيپس شدن سنگ،ماشين حفرتمام مقطع تونل(T.B.M)، تيغه(Disc cutter)، فاصله داري دسته درزه و شيب دسته درزه

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , چيپس شدن سنگ , ماشين حفرتمام مقطع تونل(T , B , M) , تيغه(Disc cutter) , فاصله داري دسته درزه و شيب دسته درزه ,
:: بازدید از این مطلب : 3485
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 ارديبهشت 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6766 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6766 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه