<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد لرزه اي سازه هاي ساختمانی فولادي بهسازي شده با میراگرتسلیمی TTD

خلاصه
می باشد،این TTD یکی از انواع میراگرهاي موجود که داراي ساخت واجراي ساده تري نسبت به سایر میراگرها می باشد،میراگر فلزي ولی باداشتن تکنولوژي ساخت ساده تر و در نتیجه ارزان تر، معرفی شده است ،تا امکان BRB میراگرباهدف دستیابی به تاثیري مشابه با بادبندهاي ساخت آن در کشورهاي فاقد تکنولوژي هاي پیچیده امکان پذیر باشد.در این پژوهش با بهسازي یک ساختمان فولادي پنج طبقه به کمک و با استفاده از هفت شتابنگاشت ،تلاش در بدست PERFORM 3D با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی به وسیله ي نرم افزار ، TTD میراگرهاي آوردن تاثیر استفاده از این میراگردر کاهش تغییر مکان سازه ،کاهش اتلاف انرژي ناشی از رفتار غیرخطی در اعضاي اصلی سازه و کاهش باعث می شود درصد TTD جابجایی نسبی طبقات و افزایش سطح عملکرد سازه بوده ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از میراگر زیادي از اتلاف انرژي غیرخطی در این عضو اتفاق بیافتدوسهم سایر اعضا به طور چشم گیري کاهش پیدا کند و سازه در سطح عملکرد بهتري قرار گیرد.

کلمات کلیدي:

بهسازي، میراگر فلزي TTD،تکنولوژي ساخت ساده ، تحلیل دینامیکی غیرخطی

نویسندگان :

جوادواثقی ، رضامرشد ، مهدي شایان فرد

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازي , میراگر فلزي TTD , تکنولوژي ساخت ساده , تحلیل دینامیکی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 2585
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقاوم سازي سازه هاي فلزي موجود با میراگرهاي جدارنازك آکاردئونی

خلاصه
در این مقاله به منظور مطالعه کاربرد میراگر فلزي جدار نازك آکاردئونی در مقاوم سازي لرزه اي قاب هاي فولادي، از مدلسازي و تحلیل به روش اجزاي محدود استفاده گردیده است. بدین منظور یک قاب فولادي سه دهانه با نه طبقه بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم در نرم افزار تحلیل و طراحی و در مرحله بعد با استفاده از میراگر مذکور مقاوم سازي گردیده و تاثیر افزودن این میراگر بر رفتار غیرخطی این SAP2000 قاب با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بررسی گردیده است. برخی از شاخص هاي رفتاري قاب ساده و قاب مقاوم سازي شدههمچون ضریب شکل پذیري، نقطه عملکرد، ضریب رفتار، ظرفیت قاب و میزان استهلاك انرژي تعیین و تاثیر میراگر در بهبود این شاخص ها بررسی شده است.


کلمات کلیدي:

میراگر جدارنازك آکاردئونی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، مقاوم سازي لرزه اي

نویسندگان :

رضا تقی پور ، سیروس غلامپور ، احسان درفشان ، نوید صابرنعیمی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگر جدارنازك آکاردئونی , تحلیل استاتیکی غیرخطی , مقاوم سازي لرزه اي ,
:: بازدید از این مطلب : 3498
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

برآورد خطر رخداد زلزله به روش قطعی در ساختگاه بهبهان استان خوزستان

خلاصه
ایران به عنوان یک کشور زلزله خیز همواره حوادث تلخ ناشی از رویداد زلزله را تجربه کرده وخواهد کرد. آمار وارقام نشان دهنده این مطلب است که تقریبا تمامی مراکز صنعتی کشور در نزدیکی شهرهاي بزرگ بنا شده اند و همواره در معرض زلزله هاي مخرب قرار دارند. در این تحقی ق و پژوهش خطر زلزله خیزي در استان خوزستان که به دلیل مخازن و میدان هاي عظیم نفتی از اهمیت ویژه اي برخوردار است وهمچنین از نظرزم ین لرزه فعال تلقی می شود مورد بررسی قرار گرفت . درمنطقه خوزستان گردآوري شد و Mb > در شروع بر اساس دادههاي موجود در پایگاه ملی دادههاي علوم زمین زلزلههایی با بزرگی بیشتراز 4 بدست آمد. روابط خطی با توجه به برخی از نمونههاي زلزلههاي ثبت شده در منطقه دیجت گردیدند و MS و Mb پس از انجام عملیات رابطه بین در ادامه با رسم گسلها، مکانیابی زلزلهها، قطعهبندي منطقه و در نهایت استفاده از رابطه کاهندگی مناسب براي منطقه مورد مطالعه بیشینه شتاب براي سایت بهبهان برآورد گردید. بیشینه شتاب حاصل میتواند در تهیه نقشه پربندي اوج شتاب منطقه در برآورد خطر زلزله و همچنین طرح هاي مقاو م سازي در محدوده مورد مطالعه بکار رود.


واژههاي کلیدي :

برآورد خطر زلزله ، استان خوزستان ، روش قطعی

نویسندگان :

شبنم ابوالفتحی ، نرگس طیوري خواه

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برآورد خطر زلزله , استان خوزستان , روش قطعی ,
:: بازدید از این مطلب : 2733
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه پاسخهاي غیرخطی قاب خمشیبتن آرمه جداسازي شده و پاي ثابت تحت زلزلههاي حوزه دور و نزدیک گسل

خلاصه
در این تحقیق تاثیر سیستم جداسازلرزه اي بر پاسخهاي دینامیکی سازه ساختمانی کوتاه تحت تاثیر رکوردهاي حوزه دور و حوزه نزدیک گسل مورد بررسی قرار گرفته است . براي این منظور سازه ساختمانی بتن آرمه 4 طبقه در نظر گرفته شد، سپس تحت تاثیر 3 رکورد حوزه دور و 3 رکورد حوزه نزدیک گسل قرار گرفت. به منظور مطالعه تاثیر سیستم جداسازلرزه اي آنالیز تاریخچه زمانی غیر خطی بر روي قاب ساختمانی بتنیجداسازي شده در پایه و قاب با پاي ثابت انجام شد و ماکزیمم پاسخهاي دینامیکی قابهاي ساختمانی بتنی در حالت جداسازي شده و حالت پاي ثابت تحت اثر نگاشتهاي حوزه دور و نزدیک گسل با هم مقایسه گردید . نتایج حاصل از انالیز نشان میدهد که سازههاي جداسازي شده به طور موثري انرژي زلزله را جذب میکنند، به طوري که میزان کاهش قا بل توجهی در برش پایه طبقات ، شتاب طبقات ودریفت طبقات در سازه هاي جداسازي شده نسبت به سازههاي باپاي ثابت مشاهده میشود که میزان این کاهش در نگاشت هاي حوزه دور بهمراتب بیشتر از نگاشتهاي حوزه نزدیک گسل میباشد.


کلمات کلیدي:

آنالیز تاریخچه زمانی، جداساز لرزهاي، تکیهگاه لاستیکی سربی، حوزه نزدیک گسل، حوزه دور از گسل

نویسندگان :

حمید رضا توکلی ، فهیمه نقوي ، علیرضا میرزا گل تبار روشن

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنالیز تاریخچه زمانی , جداساز لرزهاي , تکیهگاه لاستیکی سربی , حوزه نزدیک گسل , حوزه دور از گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 2745
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه بین منظمی و نامنظمی سازهها و اثر آن روي شکلپذیري قابهاي خمشی فولادي

خلاصه
ضریب رفتار ساختمان دربرگیرنده آثار عواملی از قبیل شکلپذیري، درجه نامعینی و اضافه مقاومت موجود در سازه است. عوامل متعددي مانند نوع سیستم باربر جانبی سازه، هندسه سازه و ... بر شکلپذیري سازه تأثیر میگذارند، اما اثر همه این عوامل در آییننامه لحاظ نشده است و لزوم تبیین علمی و لحاظ کردن اثر هندسه سازه در تعیین این ضریب احساس میشود. همچنین در رابطه با هندسه سازه با توجه به تنوع و ملزومات جدید معماري امروز، پیکربنديهاي متفاوت و مختلفی را شاهد هستیم. معمولاً براي تعیین شکلپذیري و ضریب رفتار از تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده میشود که در این مقاله نیز از این تحلیل جهت تعیین این ضریب استفاده میشود. در این مقاله به بررسی و مقایسه تأثیر ارتفاع روي ضریب شکلپذیري در قابهاي منظم با تعداد طبقات متفاوت و همچنین در قابهاي نامنظم داراي نامنظمی جرمی در ارتفاع و نامنظمی ناشی از سختی در ارتفاع پرداخته میشود. با توجه به منحنیهاي استخراج شده در این تحقیق ضرایب شکلپذیري در قابهاي 5 طبقه داراي نامنظمی از نوع سختی از قابهاي منظم متناظرش کوچکتر میباشد و ضرایب شکلپذیري در قابهاي 5 طبقه داراي نامنظمی از نوع جرمی از قابهاي منظم متناظرش بزرگتر است. همچنین در قابهاي با تعداد دهانه برابر، با افزایش ارتفاع سازه شکلپذیري سازه  افزایشیافته و در قابهاي با ارتفاع برابر، با افزایش تعداد دهانه و در کل افزایش طول قاب شکلپذیري کاهشیافته است.


کلمات کلیدي:

ضریب رفتار، شکلپذیري، نامنظمی جرمی در ارتفاع، نامنظمی سختی در ارتفاع، قابهاي خمشی فولادي

نویسندگان :

امیر شعبانی ، جعفر کیوانی ، پیمان همامی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب رفتار , شکلپذیري , نامنظمی جرمی در ارتفاع , نامنظمی سختی در ارتفاع , قابهاي خمشی فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 2687
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر برخورد در پاسخ لرزهاي سازههاي جداسازي شده

خلاصه
جداسازي لرزه اي بعنوان یک رویکرد خلاقانه در کاهش آسیب لرزه اي در سالهاي اخیر، استفاده از آن گسترش چشمگیري یافته است. در ساختمانهاي جداسازي شده، سازه تغییرمکانهاي بزرگی را در زلزله هاي قوي و علی الخصوص در آنهایی که داراي پالس هاي بلند می باشند تجربه میکند. بدلیل سختی افقی پایین سیستمهاي جداسازي این تغییرشکلها عمدتاً در تراز جداسازي متمرکز بوده و روسازه تقریباً بصورت صلب فراهم شده در تراز جداسازي، براي تغییرمکان سازه، در (Gap) تغییرمکان میدهد. با اینحال در بعضی از کارهاي جداسازي لرزه اي، فاصله افقی زمان رویداد زلزله کفایت نمی کند. لذا این احتمال وجود دارد که سازه جداسازي شده در طی یک زلزله ، به سازه مجاور یا دیواره تراز جداسازي برخورد نماید. در این مقاله با مطالعه و جمع بندي مقالات انجام شده در این زمینه تاثیرات اندازه درز لرزهاي، زمان تناوب سیستم جداسازي، سختی روسازه و میرایی بر پاسخ لرزهاي سازهي جداسازي شده در حالت برخورد و بدون برخورد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسیها نشان می دهد که پاسخ شتاب روسازه، در صورت برخورد با سازه مجاور افزایش چشمگیري را نشان میدهد. این افزایش براي سازه با زمان تناوب بالاتر،بیشتر است. افزایش میرایی نیز تغییرمکان تراز پایه و همچنین سرعت برخورد را کاهش میدهد. همچنین تاثیر بکارگیري قطعات در تراز جداسازي به منظور کاهش شدت برخورد و در نتیجه کاهش پاسخ سازه مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج (bumper) لاستیکی بررسی حاکی از آنست که با بکارگیري این وسایل کاهنده برخورد عملکرد سیستم هاي جداسازي در صورت وقوع برخورد بهبود مییابد.


کلمات کلیدي:

جداسازي لرزهاي، برخورد، زلزله، درز لرزهاي، میرایی

نویسندگان :

امید فتاحی ، اکبر مخدومی

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداسازي لرزهاي , برخورد , زلزله , درز لرزهاي , میرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 2678
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار لرزهاي قابهاي خمشی فولادي ویژه با نامنظمی ارتفاع طبق استاندارد 2800 در حوزههاي نزدیک و دور از گسل

خلاصه
در این تحقیق قابهاي خمشی فولادي 10 طبقه با نامنظمی در ارتفاع ناشی از سختی مطابق استاندارد 2800 ویرایش سوم به روش دینامیکی طیفی در حالت ویژه طراحی شدند. پس از طراحی تمامی قابها به روش دینامیکی غیرخطی در حوزه نزدیک و دور از گسل مورد ارزیابی قرار گرفتند و پاسخ سازه در زمینه تغییر مکانها، مفاصل پلاستیک ایجاد شده و انرژي جذبشده در اعضاي سازه بررسی شد. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که سازههاي نامنظم (داراي طبقه نرم) داراي یک حالت شکننده از شکست هستند و باید اجتناب شود. از طرف دیگر زلزلههاي حوزه نزدیک گسل در طبقات بالاي سازه باعث اثر جديتري نسبت به نقاط دیگر سازه میشوند. پس باید با ایجاد تدابیري از خرابی موضعی یا کلی سازه جلوگیري کرد.


کلمات کلیدي:

قابهاي خمشی فولادي ویژه، نامنظم در ارتفاع، حوزههاي نزدیک و دور از گسل

نویسندگان :

حسین خالویینژاد ، محسنعلی شایانفر ، علیرضا رضائیان

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابهاي خمشی فولادي ویژه , نامنظم در ارتفاع , حوزههاي نزدیک و دور از گسل ,
:: بازدید از این مطلب : 3225
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر میانقاب هاي بنایی در عملکرد لرزه اي سازه هاي فلزي

خلاصه
در این پژوهش به بررسی اثر وجود میانقاب هاي بنایی بر روي رفتار سازه ها پرداخته شده است. از بین روشهاي مدلسازي میانقاب ها با استفاده از 0.3 و 0.45 متر و سازه در ارتفاع هاي 7 طبقه 5 و 3 طبقه توسط ، روش دستور العمل بهسازي لرزه اي ، میانقابها در سه ضخامت مختلف 0.15 مدلسازي و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان دهنده کاهش تغییر مکان سازه ها با در نظر گرفتن اثر ETABS Ver نرم افزار 9.7.0 میانقاب می باشد.


کلمات کلیدي:

میانقاب ، دستک فشاري ، مصالح بنایی ، سازه فلزي

نویسندگان :

سعید عزیزي ، علی بحري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میانقاب , دستک فشاري , مصالح بنایی , سازه فلزي ,
:: بازدید از این مطلب : 2705
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر میراگر ویسکوالاستیک بر کاهش پاسخ سازههاي مجاورهم در نصف فاصله مجاز آیین نامه

خلاصه
ارتفاع ساختمان کوتاه تر) تعیین کرده است . براي H) ٠.٠١H ، آیین نامه استاندارد 2800 ایران فاصله مجاز دو ساختمان مجاور هم را مواردي که فاصله دو سازه ازهم کمتر از موارد آییننامهاي بوده و فاصله توصیه شده رعایت نشده است نیز میتوان از میراگر ویسکوالاستیک با پارامترهاي بهینه پیشنهادي جهت مقاومسازي دو سازه و کمکردن پاسخ لرزهاي همچنین کمکردن و از بین بردن اثرات ضربه استفاده کرد.  این ٠.٠٠٥ بدست آمده است. نتایج تحلیل 9 حالت مدلسازي تحت 10 رکورد نشان داد H نتیجهایست که با انجام تحلیلهاي ذکر شده براي فاصله که میراگر حتی در فاصله کمتر از فاصله مجاز آیین نامه (نصف فاصله مجاز آیین نامه) پاسخ دو سازه را کاهش داده یطوریکه اثرات ضربه  بهکلی از بین رفته و ایمنی دو سازه مجاورهم تامین میشود.


کلمات کلیدي:

میراگر ویسکو الاستیک ، کاهش اثر ضربه ، ساختمان هاي مجاور ، نصف فاصله مجاز آیین نامه

نویسندگان :

علیرضا میرزا گل تبار ، اردوان الیاسی ، علی ناصري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگر ویسکو الاستیک , کاهش اثر ضربه , ساختمان هاي مجاور , نصف فاصله مجاز آیین نامه ,
:: بازدید از این مطلب : 2895
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تهیه خطوط هم شتاب طراحی در سطوح مختلف زلزله براي گستره شهرستان ساري

خلاصه
کاهش خطرپذیري لرز ه اي یا ایمنی در مناطق زلزله خیز، بوسیله کنترل رفتار ساختمانها و سازه هاي زیربنایی ضروري است. یکی از عوامل موثر در کاهش خطر پذیري، تحلیل دقیق خطر لرزه اي می باشد. تراکم جمعیت و بافت سازه اي شهر ساري به عنوان مرکز استان از یک طرف و احتمال وقوع زمینلرزه هاي ویرانگر از طرف دیگر، نیاز به بررسی هرچه دقیق تر لرزه خیزي منطقه و عوامل موثر در آن را آشکار می نماید. مطالعه حاضر تحت عنوان تهیه خطوط هم شتاب طراحی در سطوح خطر مختلف زلزله براي گستره شهرستان ساري انجام شده است. براي این منظور، مجموعه اي از داده هاي لرزه خیزي تاریخی و دستگاهی با پوشش زمانی از قرن هفتم میلادي تا به حال به کار گرفته شد و منابع لرزه زا تا شعاع 6که شهرستان ساري را در بر می گیرد، انجام شد و مقادیر × 200 کیلومتري ساري مدل گردید. ارزیابی احتمالی خطر زلزله براي یک شبکه 7 براي سطوح (PGA) 20 % و 64 %) محاسبه گردید. در پایان نقشه هاي ماکزیمم شتاب حرکت زمین ،%10 ،%5 ،% شتاب در سطوح مختلف زلزله ( 2 خطر مختلف تهیه گردید. نتایج نشان می دهد که مقادیر حاصل براي زلزله سطح خطر 10 % با مقادیر پیشنهادي در استاندارد 2800 مطابقت خوبی دارد.


کلمات کلیدي:

تحلیل خطر زلزله، پارامترهاي لرزه خیزي، شتاب افقی، شتاب قائم، ساري، سطوح خطر

نویسندگان :

موسی محمودي صاحبی ، شهرام صیدي سید شکري

 

دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک (1391)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل خطر زلزله , پارامترهاي لرزه خیزي , شتاب افقی , شتاب قائم , ساري , سطوح خطر ,
:: بازدید از این مطلب : 2766
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 23 فروردين 1395 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه