<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

عملکرد لرزه ای سیستم مهاربندی EBF  در ساختمان های فلزی بلند مرتبه تحت زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل

 

 

 

کلمات کلیدی :

مهاربندی خارج از مرکز EBF . ساختمان فلزی بلند . زلزله حوزه دور . زلزله حوزه نزدیک

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربندی خارج از مرکز EBF , ساختمان فلزی بلند , زلزله حوزه دور , زلزله حوزه نزدیک ,
:: بازدید از این مطلب : 2045
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد لرزه ای تونل با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی خاک - تونل تحت اثر امواج برشی SV پالس گونه

خلاصه
در این مقاله، مدلسازی کامل تونل و خاک به صورت دوبعدی در نرم افزار المان محدود انسیس انجام پذیرفته است تا بتوان ارزیابی دقیقی ازعملکرد لرزهای تونل با توجه به پارامترهای مختلف بدست آورد. در این مقاله اثر نوع خاک، فرکانش ارتعاش موج ورودی، ابعاد تونل و همچنینعمق دفن تونل مورد مطالعه قرار گرفته اند؛ که در این راستا به منظور ارزیابی بهتر اثرات فرکانس تحریک، امواج ورودی به صورت پالسهایی ازامواج SV به مدل اعمال گردید. بر این اساس مدلهای مختلفی در نرم افزار تولید شده و در آنها مقدار جابجایی و تنش در دیواره تونل استخراجگردیده است. نتایج حاکی از آن است که هرچه خاک نرمتر میشود، در اکثر موارد مقدار جابجایی دیواره تونل افزایش مییابد و همچنین افزایشفرکانس تحریک موج ورودی معمولا سبب کاهش مقدار جابجایی دیواره تونل میشود، نیز مشاهده گردید که اغلب افزایش عمق دفن تونل مقادیر کمتری در جابجایی دیواره تونل ایجاد مینماید.

کلمات کليدي:

اندرکنش خاک تونل . امواج برشی SV . رفتار لرزهاي . اجزاي محدود .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاک تونل , امواج برشی SV , رفتار لرزهاي , اجزاي محدود , ,
:: بازدید از این مطلب : 2018
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب موجود در پلهای با دهانه بزرگ با استفاده از روش انحنا شکلهای مودی

خلاصه
خرابی و فروپاشی سیستمهای سازهای ناشی از اعمال بارهای غیرقابل انتظار بر ساختمان، علیرغم اتخاذ تدابیر ایمنی لازم امری اجتنابناپذیر استکه منجر به خسارات مالی و جانی میشود. لذا استفاده از روشهای پایش سلامت سازه برای تخمین خرابیهای سازهای و جلوگیری از فروپاشیسازهها موردتوجه محققان قرارگرفته است. در این مطالعه به بررسی یکی از روشهای رایج در شناسایی مشخصههای دینامیکی مبتنی بر ارزیابیخسارت یک پل ترکهای با عنوان روش انحناء شکلهای مودی پرداخته میشود. در این رابطه ضمن انتخاب سازه یک پل ترکهای با طول 1255 متراز نرمافزار Abaqus برای تحلیل رفتار دینامیکی آن و نرمافزار Matlab برای انجام محاسبات مربوط به شناسایی مشخصههای دینامیکی استفاده شد.با توجه به اینکه در اثر جابجایی تکیهگاههای پل، مشخصات ارتعاشی سیستم سازهای شامل شکلهای مودی و نیز فرکانسهای ارتعاشی بطور پیوستهدر حال تغییر میباشند، از مشخصات فرکانسی پل با درنظر گرفتن حداکثر جابجایی تکیهگاهها برای شناسایی خرابی آن استفاده شد. تحلیل دینامیکیسیستم با اعمال تاریخچه زمانی جابجایی به پایههای پل صورت گرفته است. نتایج حاصل از روش انحناء شکلهای مودی نشان میدهد که این روش معیار مناسبی برای ارزیابی و شناسایی آسیب میباشد.


کلمات کلیدی:

ارزیابی خسارت . روش انحناء شکلهای مودی . پایش سلامت سازه . پل ترکهای

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ارزیابی خسارت , روش انحناء شکلهای مودی , پایش سلامت سازه , پل ترکهای ,
:: بازدید از این مطلب : 1487
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر دال بتنی و چیدمان برشگیرهای فولادی بر رفتار اتصالات قاب خمشی فولادی

خلاصه
یکی از مکانیزمهای متداول برای تأمین شکلپذیری در مواجهه با جابهجاییهای ناشی از زلزله در قابهای خمشی فولادی، ایجاد مفصلهای پلاستیک در دو انتهای تیر میباشد تا بدین ترتیب از تشکیل مفصل پلاستیک در ستونها، که ممکن است منجر به بروز زوال ترد در سازهها گردد،جلوگیری به عمل آید. با توجه به کاربرد رایج دالهای بتنی برای ایجاد دیافراگمهای کف در این قابها، در پژوهش حاضر تأثیر دال بتنی،ضخامت آن و فاصلهی آغاز چیدمان برشگیرها از بر ستون، با مدلسازی نمونهها در فضای سه بعدی نرمافزار آباکوس و بهکارگیری تحلیل اجزایمحدود غیر خطی بررسیگردیده است. پس از راستی آزمایی و حصول اطمینان از انطباق قابل قبول نتایج عددی و آزمایشگاهی، نتایج حاصل ازمطالعات عددی نشان دادند که ضخامت دال بتنی بر مقادیر چرخش تیر و ستون مؤثر است و همچنین با افزایش فاصلهی شروع چیدمان برشگیرها ازبر ستون، تأثیر دال بتنی بر رفتار نمونهها کاهش مییابد.


کلمات کلیدي:

تیر مختلط . قاب خمشی فولادي . مدلسازي اجزاي محدود . رفتار چرخهاي و یکنوا . تیر با مقطع کاهشیافته (RBS) .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیر مختلط , قاب خمشی فولادي , مدلسازي اجزاي محدود , رفتار چرخهاي و یکنوا , تیر با مقطع کاهشیافته (RBS) , ,
:: بازدید از این مطلب : 2316
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

یک مدل حایلهای ویژه اصلاح شده برای شبیهسازی حرکات نیرومند زمین ناشی از انتشار امواج لرزهای از گسلهای فعال

خلاصه 
مدل حایلهای ویژه که از مشهورترین مدلهای سینماتیکی شبیه سازی زلزله می باشد، گسل فعال و لرزهزا را بهعنوان مجموعه از ترکهای دایروی که توسطمجموعهای از حایلها از یکدیگر جدا می باشند، در نظر میگیرد. در مدل یاد شده، سطح گسل که به صورت صفحه مستطیلی در نظر گرفته می شود، توسط ترک هایدایروی پوشانده می شود. گسیختگی هنگام زلزله به صورت افت تنش های موضعی در این ترک ها فرض می شود، و توقف و شروع های مکرر گسیختگی، عامل اصلیتولید امواج فرکانس بالا در این مدل است. استفاده از دایرههای با اندازه یکسان و نیز استفاده از توابع چگالی احتمال با توزیع یکنواخت که به منظور ساده سازی های اولیهدر مدل اولیه استفاده شده است، با خاصیت ذاتی زلزله مبنی بر تصادفی بودن، و نیز با هندسه گسل و موقعیت ایستگاه ها، فاصله چشمگیری دارد. از این رو، در این مطالعهسعی شده با پیشنهاد یک مدل حایلهای ویژه اصلاحشده، بخشی از نقاط ضعف مزبور برطرف گردد. برای این منظور، روش جدیدی جهت استخراج توابع چگالی احتمالرسیدن امواج لرزهای بر اساس هندسه گسل زیر سطح زمین، و موقعیت مکانی ایستگاههای گیرنده امواج، ارائه شده است. بر اساس توابع چگالی احتمال جدیدی برایرسیدن امواج لرزهای، توابع زمانی جدید مربوطه نیز بهدستآمده است. درنهایت، نشان داده شده است که طیفهای چشمه تولید شده توسط مدل اصلاحشده جدید، بیشتر به واقعیت نزدیک گردیده است .


کلمات کلیدی:

حرکات نیرومند زمین . مدل موانع ویژه . طیف شتاب چشمه زلزله . توابع چگالی احتما

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حرکات نیرومند زمین , مدل موانع ویژه , طیف شتاب چشمه زلزله , توابع چگالی احتما ,
:: بازدید از این مطلب : 1696
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی نامنظمی سیستم های غیر موازی در ساختمان های بتن مسلح همراه با دیوار برشی با رویکرد آیین نامه 2800

خلاصه
در مواردی که بعضی اجزای قائم باربر جانبی به موازات محورهای متعامد ساختمان نباشد، نوعی از نامنظمی در پلان به نام نامنظمی سیستم غیر موازیرا به سازه تحمیل میکند. با توجه شایع شدن این نوع نامنظمی در سازهها در این تحقیق با مدلسازی 12 ساختمان 5 ، 10 ، 15 طبقه بتن مسلح همراهبا دیوار برشی اثر نامنظمی سیستمهای غیرموازی بررسی گردیده است. با انجام تحلیلهای استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی خطی بر اساس استاندارد2800 در نرمافزار ETABS ، عملکرد ساختمانهای نامنظم با زوایای انحراف مختلف نسبت به محورهای متعامد با یکدیگر مقایسه شده است. نتایجاین مطالعه نشان داد با انحراف بیش از 15 درجه در سیستم باربر جانبی نامنظمی شدید پیچشی در ساختمانها به وجود میآید، همچنین کمتر بودننیروهای طراحی دیوار برشی منحرفشده در جهت عمود بر زاویه انحراف در تحلیل استاتیکی معادل در مقایسه با تحلیل دینامیکی طیفی خطی از دیگر نتایج این مطالعه میباشد.


کلمات کلیدی:

نامنظمی سیستمهای غیرموازی . دیوار برشی بتنی . تحلیل دینامیکی خطی . تحلیل استاتیکی معادل

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نامنظمی سیستمهای غیرموازی , دیوار برشی بتنی , تحلیل دینامیکی خطی , تحلیل استاتیکی معادل ,
:: بازدید از این مطلب : 2617
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی براساس تغییرمکان برای سازه های نامنظم پیچشی با در نظر گرفتن نامنظمی در دوجهت

خلاصه
در آیین نامه موجود برای طراحی براساس تغییرمکان ( DBD12 ( رابطهای برای در نظر گرفتن اثرات پیچش در سازهها بیان گردیده است. از نواقصموجود در اینرابطه، در نظر گرفتن نامنظمی و همچنین زلزله تنها در یک جهت است در حالیکه اغلب زلزلهها و نامنظمی موجود در هر دو جهتسازه وجود دارند. هدف از انجام این پژوهش اصلاح رابطهی موجود برای بار زلزله در دو جهت متعامد میباشد. روند این پژوهش به صورت عددیو تحلیلی خواهد بود. در این مقاله سازههای فولادی با تعداد طبقات رایج ) ۳ ، ۷ و 10 طبقه(، با نامنظمیهای گوناگون و دیافراگمهایی صلب با سیستمسازهای قاب خمشی با رفتار غیرخطی تحت رکوردهای حاصل از 11 زلزله و با میانگینگیری از نتایج تحلیل میشوند. مقادیر چرخش طبقات در حالت زلزله متعامد محاسبه و در نتیجه رابطه آیین نامه با اعمال ضریب اصلاح مناسب برای زلزله با دو جهت متعامد اصلاح میگردد.


کلمات کلیدی:

طراحی براساس تغییرمکان . ساختمان پیچشی . نامنظمی متعامد

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی براساس تغییرمکان , ساختمان پیچشی , نامنظمی متعامد ,
:: بازدید از این مطلب : 1388
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

درون یابی دو بعدی سرعت موج برشی درنقاط مختلف ساختگاه با استفاده از علم زمین آمار

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سرعت موج برشی . کریجینگ . واریوگرام . علم زمین آمار

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سرعت موج برشی , کریجینگ , واریوگرام , علم زمین آمار ,
:: بازدید از این مطلب : 1502
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر پارامترهاي مقاومت بتن بر نمایش لرزهاي سد بتن غلتکی با استفاده از تحلیل احتمالاتی

خلاصه
در این تحقیق، به بررسی تاثیر پارامترهاي مقاومت بتن شامل چگالی بتن و مدول الاستیسیته آن بر نمایش لرزهاي سد بتن غلتکی با استفاده ازتحلیل احتمالاتی و روش مونتکارلو پرداخته میشود. سد مورد مطالعه به صورت دو بعدي و با کمک روش اجزاي محدود مدل شده و تحلیل بهصورت دینامیکی و با در نظر گرفتن اندرکنش بین سازه و سیال انجام شده است. براي نمایش تاثیر مقاومت بتن بر سازه، پارامترهاي فشارهیدرودینامیکی، تغیییرمکان، تنش کششی و تنش فشاري حداکثر به عنوان پاسخهاي خروجی در نظر گرفته شده است. در انتها با نمایش نمودارهايحساسیت سازه، تاثیر پارامترهاي مقاومت بتن بر پاسخهاي سازه ارائه شده و ارتباط بین مقاومت با پارامترهاي چگالی و مدول الاستیسیته بتن با روابط تجربی مقایسه شده است.


کلمات کلیدي:

بتن غلتکی . تاریخچه زمانی . مونتکارلو . چگالی بتن . مدول یانگ

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن غلتکی , تاریخچه زمانی , مونتکارلو , چگالی بتن , مدول یانگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1407
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه یابی قاب فولادی باجانمایی بادبندها تحت قیود طراحی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

بهینه یابی . قاب مهاربندی . الگوریتم فراکاوشی . قید جابجایی . جانمایی بادبندها

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهینه یابی , قاب مهاربندی , الگوریتم فراکاوشی , قید جابجایی , جانمایی بادبندها ,
:: بازدید از این مطلب : 1693
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 31 خرداد 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه