<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

برآورد مشخصات دینامیکی بنای ارگ تبریز در آزمایش ارتعاش محیطی با استفاده از روش های TFD و مک وری

خلاصه
آزمایشهای مختلفی برای تعیین مشخصات دینامیکی سازهها وجود دارد که در میان آنها آزمایش ارتعاشات محیطی، با استفاده از اندازهگیریمیکروتریمورها روشی مناسب میباشد. مبنای این مطالعه، ارتعاشات محیطی بنای ارگ علیشاه تبریز در نقاط مختلف آن است که در سال 7831 ، باهمکاری گروه ژاپنی به سرپرستی پروفسور میاجیما، توسط دستگاه لرزهنگار ثبت شدهاند. دادههای حاصل از اندازهگیری میکروتریمورها با استفادهاز دو روش پردازش در حوزه زمان فرکانس ) - TFD ) 5 و روش مکوری 6 پردازش میشوند. روش TFD ، یک سیگنال یک بعدی در حوزهزمان را به سیگنال دو بعدی در حوزه زمان فرکانس تبدیل میکند. روش مکوری، روش شناسایی در حوزه فرکانس با فرض ورودی مشخص -است. این روش بر اساس کمینهسازی معیار عدم انطباق تبدیل فوریه شتاب مطلق مدل محاسباتی، با تبدیل فوریه شتاب اندازهگیری شده در نقاطمختلف آن استوار است. در مقاله حاضر، فرکانس طبیعی و درصد میرایی بنای ارگ تبریز با دو روش TFD و مکوری محاسبه شد و مقایسهایبین نتایج این روشها و نتایج سایر روشهای از قبل محاسبه شده صورت گرفت.


کلمات کلیدی:

آزمایش ارتعاش محیطی . میکروتریمور . مک وری . TFD . ارگ تبریز

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش ارتعاش محیطی , میکروتریمور , مک وری , TFD , ارگ تبریز ,
:: بازدید از این مطلب : 1520
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل پایداری تقاطع رمپ غربی معدن سرب و روی زه آباد به کمک طبقه بندی مهندسی سنگها

 

 

 

کلمات کلیدی :

معدن سرب و روی . زه آباد . تحلیل پایداری . طبقه بندی مهندسی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدن سرب و روی , زه آباد , تحلیل پایداری , طبقه بندی مهندسی ,
:: بازدید از این مطلب : 1351
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی میان مدت سبد تولید برق با در نظرگرفتن تاثیرات چهار عامل ردپای آب ردپای زمین ردپای کربن و هزینه تولید

 

 

 

 

کلمات کلیدي :

توسعه پایدار . برنامه ریزي میان مدت انرژي . بهیمه سازي خطی . الگوریتم ژنتیک . رد پا

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توسعه پایدار , برنامه ریزي میان مدت انرژي , بهیمه سازي خطی , الگوریتم ژنتیک , رد پا ,
:: بازدید از این مطلب : 804
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

آشکارسازی و تعیین سهم اثرات انسانی در بارش های حدی با استفاده از روش انگشت نگاشت بهینه در منطقه شمال غرب ایران

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تغییر اقلیم . آشکارسازی . تعیین سهم . بارش های حدی . انگشت نگاشت بهینه

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تغییر اقلیم , آشکارسازی , تعیین سهم , بارش های حدی , انگشت نگاشت بهینه ,
:: بازدید از این مطلب : 1081
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار خاك رس آمل تثبیت شده با خاکستر فاضلاب صنعتی و مسلح شده با الیاف

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت . تسلیح . خاکستر . الیاف پلی ونیل الکل . مقاومت تک محوری

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

بررسی رفتار خاك رس آمل تثبیت شده با خاکستر فاضلاب صنعتی و مسلح شده با الیاف:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت , تسلیح , خاکستر , الیاف پلی ونیل الکل , مقاومت تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1126
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 28 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر الیاف پلی پروپیلن بر رفتار مکانیکی رس آمل تثبیت شده با خاکستر پسماند جامد صنایع چوب و کاغذ

 

 

 

 

کلمات کلیدي:

خاکستر پسماند جامد صنایع چوب و کاغذ . الیاف پلیپروپیلن . آزمایش مقاومت فشاري تکمحوري . آزمایش تکانه فراصوتی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکستر پسماند جامد صنایع چوب و کاغذ , الیاف پلیپروپیلن , آزمایش مقاومت فشاري تکمحوري , آزمایش تکانه فراصوتی ,
:: بازدید از این مطلب : 914
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 27 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه ی روش های نمک زدایی خورشیدی به کمک تصمیم گیری چندمعیاره گروهی

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی:

نمکزدایی خورشیدی . تصمیم گیری چندمعیاره . تقطیر چند مرحله ای (MED) . تقطیر ناگهانی چندمرحله ای(MSF) . اسمزمعکوس (RO)

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نمکزدایی خورشیدی , تصمیم گیری چندمعیاره , تقطیر چند مرحله ای (MED) , تقطیر ناگهانی چندمرحله ای(MSF) , اسمزمعکوس (RO) ,
:: بازدید از این مطلب : 787
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 27 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی محدوده ی تاثیر حرکت یک مخروط در خاک ماسه ای با روش اجزاء محدود

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

نیروی کششی . خاک ماسه ای . نرم افزار آباکوس . پارامتر مقاومت برشی . مخروط فلزی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نیروی کششی , خاک ماسه ای , نرم افزار آباکوس , پارامتر مقاومت برشی , مخروط فلزی ,
:: بازدید از این مطلب : 979
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 27 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد روش اصلاح شده ی حساسیت انرژی کرنشی مودی در شناسایی آسیب های سازه های قاب خمشی

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایش سلامت سازه ای . تشخیص آسیب . انرژی کرنشی مودی . موقعیت آسیب . شدت آسیب . قاب خمشی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایش سلامت سازه ای , تشخیص آسیب , انرژی کرنشی مودی , موقعیت آسیب , شدت آسیب , قاب خمشی ,
:: بازدید از این مطلب : 945
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 27 آذر 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ردپای آب مفهومی استراتژیک در استفاده پایدار از منابع آب ملی

خلاصه
یکی از مفاهیم نوین در زمینه مدیریت منابع آب، شاخص ردپای آب می باشد. این شاخص نشان می دهد که برای تولید یک محصول معین، چهمقدار آب به صورت مستقیم و غیرمستقیم مصرف شده است. در این تحقیق، به بررسی کاربرد مفهوم ردپای آب در مسئله توسعه پایدار پرداختهشد. با بررسی های انجام شده، مشخص شد که یکی از ارکان مهم در اهداف 71 گانه توسعه پایدار، مسئله آب م یباشد. در هدف ششم اینمجموعه، تأمین پایدار آب سالم مد نظر قرار دارد. در این هدف اصلی چندین اهداف فرعی ذکر شده است. برای نمونه در زمینه اجرای مدیریتیکپارچه منابع آب، شاخص ردپای آب کاربرد فراوانی دارد، زیرا با توجه به تعدادی زیر مجموعه مانند تجارت آب، آگاهی ذینفعان، ارتقایتکنولوژی و سرمایه گذاری که در این مطالعه به آن ها اشاره شد، م یتوان مدیریتی یک پارچه اتخاذ نمود. نتایج نشان داد که با توجه به وضعیت ایراندر زمینه منابع آب، لازم است تا با استفاده از شاخص ردپای آب، در زمینه صادرات محصولات تولیدی )خصوصاً در بخش کشاورزی(، دقت عمل بالاتری اتخاذ شود.


کلمات کلیدی:

تجارت آب . بحران کم آبی . توسعه پایدار . مدیریت آب

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

ردپای آب مفهومی استراتژیک در استفاده پایدار از منابع آب ملی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تجارت آب , بحران کم آبی , توسعه پایدار , مدیریت آب ,
:: بازدید از این مطلب : 1174
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 27 آذر 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه