<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی عددی تغییرمکان پوشش تونل بر اثر اجرای گودبرداری مجاور با آن

خلاصه
امروزه با گسترش فضاهای شهری و رواج بلند مرتبه سازی، اجرای گودبرداریهای عمیق به منظور تامین پارکینگ و سایر تاسیسات مورد نیازساختمانهای مذکور، افزایش قابل توجهی یافته است. همچنین با توسعه خطوط مترو، استفاده از فضاها و تاسیسات زیرزمینی نیز رو به گسترش است.با توجه به محدودیت فضاهای شهری، گاها ممکن است که اجرای یک گود عمیق در مجاورت با یک سازه زیرزمینی قرار گیرد. در چنین مواردیممکن است که اجرای گود عمیق اثرات نامطلوبی روی سازه زیرزمینی مجاور داشته باشد. در این تحقیق به منظور بررسی اثر گودبرداری بر رویتغییرمکان پوشش تونل مجاور با آن، یک گودبرداری به عمق 51 متر در مجاورت با تونلهای MRT که جهت احداث بیمارستانی در کشورسنگاپور اجرا شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. این گود با استفاده از نرمافزار المان محدود PLAXIS مدل شد و نتایج حاصل از مدلسازیعددی با نتایج حاصل از مانیتورینگ مورد مقایسه قرار گرفت. بررسیها نشان داد که نتایج حاصل از مدلسازی عددی تطابق خوبی با نتایج حاصل از مانیتورینگ در برآورد مقادیر تغییرمکانهای افقی پوشش تونل دارد.


کلمات کلیدی:

گودبرداری عمیق . تغییرمکان تونل . مانیتورینگ . مدلسازی عددی . نرم افزار PLAXIS

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری عمیق , تغییرمکان تونل , مانیتورینگ , مدلسازی عددی , نرم افزار PLAXIS ,
:: بازدید از این مطلب : 2492
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي بررسي ظرفيت باربري و نشست در يك پي سنگي هوازده و درزه دار

خلاصه
در مواردي كه سازه بر روي ساختگاه سنگي قرار ميگيرد در مقايسه با بستر خاكي شرايط دستخوش تغييراتي ميشود. به دليل مقاومت فشاري و كششي مناسب سنگسبب شده سازههاي سبك تا متوسطي بر روي بستر سنگي قابل ساخت باشد. ولي براي سازههاي سنگين و نيمه سنگين شرايط متفاوت است. در اين صورت ممكناست كه ناپيوستگي در توده سنگ سبب لغزش و شكست شالود شود و يا نشست در جهت عمود بر درزهها سبب نشست كلي سازه گردد. در اين تحقيق به منظورمطالعه ظرفيت باربري و نشست بر روي يك ساختگاه سنگي درزهدار، ابتدا بررسيهاي ميداني انجام شده و آزمايشهاي صحرايي در محل سازه صورت گرفته است.سپس پارامترهاي سنگ بكر در آزمايشگاه تعيين و طبقهبندي مهندسي توده انجام شده است. در ادامه خواص ژئومكانيكي توده سنگ محاسبه و در جهت تعيينظرفيت باربري و نشست با روشهاي تجربي استفاده شده است. در اين مطالعه با توجه به شرايط ناپيوسته سنگي روشهاي مختلفي جهت ارايه ظرفيت باربري پيشنهاد شده و در ادامه نتايج هر روش با هم مقايسه شده است. نتايج نشان داد كه ظرفيت باربري محاسبه شده به طور زيادي وابسته به جهت درزهها و پارامترهاي آن ميباشد.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري . ساختگاه سنگي . نشست . سنگهاي شیلي هوازده

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري , ساختگاه سنگي , نشست , سنگهاي شیلي هوازده ,
:: بازدید از این مطلب : 1952
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پيش بيني پتانسيل روانگرايي خاك هاي ريزدانه چسبنده با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي

خلاصه
در اين تحقيق جهت پيشبيني پتانسيل روانگرايي خاكهاي ريزدانه چسبنده از طريق شبكههاي عصبي مصنوعي، نمونههايي از خاك چند منطقه باسابقه روانگرايي گردآوري و در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفته است. سپس با معيارهاي مختلف روانگرايي خاكهاي ريزدانه چسبنده )معيارچيني ) 1891 (، معيار آندريو و مارتين ) 0222 ( و معيار سيد و همكاران ) 0222 (، پتانسيل روانگرايي آنها مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه نتايج دريك پايگاه داده ثبت شده است. سپس نتايج براي ورود به شبكههاي عصبي مصنوعي آماده شده و مدل سازي انجام گرديد. پس از مرحله آموزششبكه و يادگيري، مدلهاي مختلف شبكه مورد سعي و خطا قرار گرفته و در ادامه مدل بهينه انتخاب شده است. اين مدل در نهايت نيز باروشهايتجربي مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج نشان داد كه شبكههاي عصبي مصنوعي ميتواند روشي دقيق براي مدلسازي خاكهاي ريزدانه روانگرا مورد استفاده قرار گيرد.


کلمات کلیدی:

روانگرايی . خاك ريزدانه چسبنده . مدلسازی . شبکه عصبی مصنوعی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايی , خاك ريزدانه چسبنده , مدلسازی , شبکه عصبی مصنوعی ,
:: بازدید از این مطلب : 1756
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردي بررسي تاثير بار ناشي ازاحداث سازه هاي سطحي بر پتانسيل روانگرايي

خلاصه
عوامل متعددي بر ميزان پتانسيل وقوع روانگرايي تاثير ميگذارند كه به پارمترهاي خاك، شرايط محيطي و پارامترهاي زلزله وابسته ميباشد.مطالعات اخير نشان داد كه در شرايط تنش همسان با افزايش ميزان تنش موثر اوليه، احتمال روانگرايي كاهش مييابد، در اين رابطه تأثير سازه وسربار ناشي از آن در احتمال شروع روانگرايي بسيار با اهميت است. در اين تحقيق به منظور مطالعه و بررسي تاثير سربار ناشي از احداث سازه برروي يك خاك روانگرا، ابتدا روشهاي مختلف ارزيابي روانگرايي مرور شده و در ادامه با استفاده از پارامترهاي خاك يك ساختگاه با سابقهروانگرايي، ارزيابي روانگرايي انجام شده است.سپس با توجه به سازه و بار ناشي از آن در لايه روانگرا، ارزيابي روانگرايي در نقاط مختلف زيرسازه انجام شده است. نتايج نشان داد كه در مركز پي و در نقاط نزديك به سطح زمين به دليل تأثير بيشتر سربار بر افزايش تنش موثر خاك، كاهششديد پتانسيل روانگرايي در خاك مشاهده ميشود كه اين امر بر حفظ سلامت سازه در صورت وقوع زلزله بسيار موثر ميباشد .


کلمات کلیدي:

روانگرايي . پي . احداث سازه . تاثیر سربار ناشي از سازه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روانگرايي , پي , احداث سازه , تاثیر سربار ناشي از سازه ,
:: بازدید از این مطلب : 2618
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار حائل خاك مسلح به برید

خلاصه
خاك در مهندسی ژئوتکنیک به عنوان ارزانترین مصالح مورداستفاده قرار میگیرد. لذا براي بهبود خواص مقاومتی و برشی خاك از روشهايبهسازي خاك استفاده میشود. از روشهاي بهسازي خاك میتوان به مسلح کردن آن با ژئوسنتتیکها اشاره کردکه معمولا نسبت به سایر مسلح-کنندهها پرکاربردتر میباشند. تکنیک مسلح کردن خاك با ژئوسنتتیکها در ساخت دیوارهاي حائل هم به کار میرود. در این پژوهش از نوعجدیدي از محصولات ژئوسنتتیک لولهاي شکل موسوم به برید براي ساخت مدلهاي دیوار خاك مسلح استفاده شده و رفتار آنها مورد بررسیقرار گرفته است. کاهش تغییرشکل افقی رویهي دیوار حائل و افزایش پایداري آن از اهداف مسلح کردن دیوار حائل خاکی میباشد. در اینپژوهش تاثیر پارامترهاي تعداد لایه و طول برید بر عملکرد دیوارهاي مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که افزایش تعداد لایه-ها و طول، کاهش تغییرشکل افقی و افزایش ظرفیت باربري را بهدنبال دارد.


کلمات کلیدي:

خاك مسلح . دیوارحائل خاك مسلح . المان برید . تعداد لایه هاي برید . قطر برید

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك مسلح , دیوارحائل خاك مسلح , المان برید , تعداد لایه هاي برید , قطر برید ,
:: بازدید از این مطلب : 2581
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 خرداد 1397 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه