<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازی خاک با استفاده از روش های میکروبی و زیستی و امکان استفاده از آ ن ها در ایران

چکیده
استفاده از میکروارگانیسم ها جهت بهبود خواص مکانیکی خاک ها پدیده ای نسبتا جدید است که در مهندسی ژئوتکنیک مطرح شده است. اگر خاک به عنوان یکساختار زنده در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که با استفاده از ساختارهای زیستی موجود در آن و ساختارهای زیستی قابل زیست در آن بتوان برخی از خواصخاک را در جهت مورد نظر بهبود بخشید. استفاده از این روش ها که همکاری همزمان چند رشته از جمله ژئوتکنیک ، میکروبیولوژی و زیست شناسی را در بر دارد ،تنهاچند سال است که در محافل علمی مطرح شده است و بخش های بالقوه ای جهت تحقیق و توسعه در آن وجود دارد. در ایران به دلیلپتانسیل زیاد استفاده از این روش هابه دلیل تنوع اکوسیستم ها و دسترسی نسبتا آسان به انواع میکروارگانیسم ها فضاینسبتا خوبی جهت تحقیق و پژوهش فراهم است. از مهمترین کاربردهای این روش هاکه می توان در ایران از آن ها استفاده نمود کنترل فرسایش خاک ، مهار آلودگی ها ، کاهش و کنترل نفوذ پذیری و از همه مهمتر مقابله با پدیده ریزگردها و تثبیت آنها است. در این مقاله ضمن اشاره به روش های استفاده از میکروب ها و نتایج آن بررسی شده است.


کلمات کلیدی :

بهسازی خاک . میکرو ارگانیسم . میکروبی . ژئوتکنیک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , میکرو ارگانیسم , میکروبی , ژئوتکنیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1800
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر مطالعات انجام شده در رابطه با تخمین نشست سطح زمین بر اثر گودبرداری

خلاصه
نشست سطح زمین یکی از مه مترین پدیده های ناشی از گودبرداری می باشد که باعث خسار تهای جبران ناپذیری در ساختمان های اطراف گودمی شود .بزرگی و توزیع نشست،مربوط به عوامل مختلفی همچون کیفیت ساخت، شرایط زمین، فشار آب حفر های، سیستم مهار ، عمق، هندسه وروند گودبرداری می شود. تخمین میزان نشست زمین و توزیع آن قبل از گودبرداری ، به دلیل اثرات سویی که بر ساختمان ها و تأسیسات مجاورمی گذارد، امر مهمی به شمار می رود به همین دلیل نیاز داریم تا به وسیله تحلیل های عددی یا تجربی به پیش بینی نشس تها بپردازیم که در این زمینهتحقیقات زیادی نیز در سطح بین المللی جهت کنترل و محدود نمودن آن با توجه به روش های اجرایی انجا مگرفته است و برای آن راهکارهاییارائ هشده است. اکثر فرمول ها و روابط کلی برای تخمین نشست ها که از سوی افراد مختلف ارائه شده ،اساساً مبتنی بر مشاهداتوتجربیات بوده است . در این مقاله به بیان روش های اندازه گیری و توزیع نشست سطح زمین توسط محققین خواهیم پرداخت .


کلمات کلیدی:

گودبرداری . هندسه گود . نشست زمین . سازه حائل

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداری , هندسه گود , نشست زمین , سازه حائل ,
:: بازدید از این مطلب : 1293
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر مطالعات صورت گرفته در زمینه ارزیابی و آسیب پذیری ساختمان مجاور گودبرداری

خلاصه
به طورکلی پیش بینی پتانسیل آسیب پذیری و یا ایجاد خسارت در ساختمان به علت اجرای گودبرداری در مجاورت آن دشوار است و اغلبمهندسین به خاطر این مسئله دچار دردسر جدی م ی شوند. در طول ساخت پروژه ای در کنار ساختمان های دیگر نیاز به شناسایی و طبقه بندیآسیب های احتمالی وارده به ساختمان داریم.آسیب پذیری اصطلاحی است که جهت نشان دادن وسعت ، طبقه بندی میزان آسیب و خساراتی که بهساختمان ها وارد آمده است،استفاده می شود.ارائه یك روش تئوری مشخص برای تخمین پاسخ ساختمان ناشی از تغییر شکل های گودبرداری بهدلیل تغییرات پارامترهای متعدد سهیم در این پاسخ، مشکل است . نتیجتاً بر اساس مشاهدات تجربی و با ساده سازی در هندسه و رفتار ، تخمین وارزیابی صورت می گیرد.در این مقاله در نظر داریم به بیان روش های تجربی و ریاضی حاصل از پژوهش های محققان در زمینه ارزیابی و طبقه بندی خسارات وارده به سازه در اثر حفاری بپردازیم.


کلمات کلیدی:

آسیب پذیری . پیچش زاویه ای . کرنش . گودبرداری 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیب پذیری , پیچش زاویه ای , کرنش , گودبرداری ,
:: بازدید از این مطلب : 1551
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهاي ژئومکانیکی ماسه انزلی با توجه به نتایج آزمونهاي صحرایی وآزمایشگاهی

چکیده
دراین مقاله سعی شده که رفتار ماسه ي انزلی درشرایط مختلف با استفاده از دستگاه سه محوري و برش مستقیم مورد مطالعه قرارگیرد. با توجه بااین که اخذ نمونه هاي دست نخورده از خاك هاي ماسه اي دشوار است امکان ارزیابی وتعیین رفتار خاك هاي دانه اي درشرایط واقعی موجوددر محل بسیار مشکل است. بنا براین روش هاي صحرایی از مدت ها پیش براي بررسی مشخصات خاك هاي دانه اي در شرایط دست نخورده بهکار می رود. درآزمون هاي صحرایی شاخصی از وضعیت خاك که با استفاده از آزمایش هاي درجا به دست می آید با مشخصات فیزیکی یامکانیکی خاك مرتبط می گردد. درنتیجه دراین تحقیق ابتدا سعی می شود که باگردآوري مطالعات صحرایی انجام شده از بندرانزلی پارامترهايمختلف ماسه ي انزلی همانند دانه بندي، میزان دانسیته ي نسبی، درصدرطوبت وچگالی آن دراعماق مختلف مورد بررسی قرارگیرد. درادامه باتوجه به داشتن منحنی دانه بندي و دیگر خصوصیات این نوع ماسه اقدام به نمونه سازي از ماسه ي انزلی تحت شرایط حاکم بر سایت می شود. درادامه رابطه اي جدید بین زاویه اصطکاك داخلی ماسه انزلی و عدد نفوذ استاندارد ارایه شده است.


واژه هاي کلیدي :

ماسه بندر انزلی . آزمایش سه محوري . آزمایش نفوذ استاندارد . زاویه اصطکاك داخلی 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماسه بندر انزلی , آزمایش سه محوري , آزمایش نفوذ استاندارد , زاویه اصطکاك داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 1617
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

نیلینگ و انکراژ سیستم بهینه پایدارسازی گود

خلاصه
امروزه یكي از مسائل مهم در احداث سازه ها انتخاب روش پایدارسازي گود مي باشد،كه عدمانتخاب نامناسب آن، نشست هاي احتمالي و كاهش ظرفیت باربري و تغییر مكانهاي جانبي وخرابي سازه هاي مجاور را به همراه خواهد داشت كه منجر به صدمات و خسارات جبرانناپذیري میگردد كه ناشي از عدم شناخت كافي مهندسین به سیستم هاي حفاظتي گود مي باشد.به منظور جلوگیري از این موارد لازم است كه كاربرد و عملكرد سیستم هاي مهاربندي مختلفگود معرفي گردد تا با انتخاب مناسب ،در محیطي پایدار و ایمن بتوان عملیات عمراني راادامه داد و مانع از به وقوع پیوستن این صدمات و به وجود آمدن خسارت شد. در اینمقاله با توجه به گسترش شهرها و احداث ساختمانهاي مرتفع با طبقات متعدد در زیر زمین سعي شده است به معرفي و نقش و عملكرد سیستم حفاظتي گود نیلینگ میخ کوبی) – nailing ( واستفاده از انکراژ پرداخته شود كه به دلیل انجام خاکبرداری مرحله به مرحله و تثبیتهر مرحله از گود با استفاده از ردیف میخ های مربوط به آن مرحله و سپس انجام عملیاتخاک برداری بعدی از ایمن ترین روش های حفاظت از گود می باشد که در خاک های مختلف نیز قابل اجرا می باشد.

کلمات کلیدي:

نیلینگ . انکراژ . گودبرداری . پایدار سازی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نیلینگ , انکراژ , گودبرداری , پایدار سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 1569
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 مرداد 1399 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه