<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مهندسی ماسه مسلح با الیاف طبیعی در شرایط مختلف بارگذاری و مسلح سازی

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاک مسلح . مقاومت برشی . الیاف طبیعی . بارگذاری رفت و برگشتی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مسلح , مقاومت برشی , الیاف طبیعی , بارگذاری رفت و برگشتی ,
:: بازدید از این مطلب : 1496
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تأثیر سیمانتاسیون بیولوژیکی بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه ای با استفاده از آزمایش های مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری زهکشی شده

خلاصه
رسوب میکروبی کربنات کلسیم یکی از روش های نوین بهسازی در افزایش مقاومت و سختی ماسه در نتیجه فرآیندهایبیوژئوشیمیایی طبیعی است. هیدرولیز اوره توسط آنزیم اوره آز یکی از ساده ترین روش ها برای رسوب کلسیت می باشد که در پروژه هایبهسازی میکروبی عموماً این روش به کار می رود. در مطالعات آزمایشگاهی متعددی که تاکنون صورت گرفته مشاهده شده که پارامترهایمقاومتی خاک بر اثر سیمانتاسیون بیولوژیکی بهبود یافته است. در این مطالعات ابتدا باکتری در محیطی مناسب کشت شده سپس بر اساس ترکیبیمشخص به نمونه ها تزریق می شود و پس از مدتی که سیمانتاسیون انجام شد نمونه ها تحت آزمایش قرار می گیرند. در نمونه های سیمانته شدهافزایش قابل توجهی در مقاومت، سختی و رفتار اتساعی نسبت به نمونه های سیمانته نشده دیده می شود. غلظت مواد، فشار محدود کننده و سطح سیمانتاسیون از عوامل مؤثر در این تغییرات می باشند.


کلمات کلیدی:

سیمانتاسیون بیولوژیکی . بهسازی خاک ماسه ای . آزمایش مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سیمانتاسیون بیولوژیکی , بهسازی خاک ماسه ای , آزمایش مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 1648
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مروری عدم قطعیت ها و کاربرد روش های احتمالاتی در تحلیل پایداری شیروانی ها

خلاصه
در مهندسي ژئوتكنيك، به مسئله عدم قطعيت در طراحي ها با استفاده از ضرایب اطمينان تجربي پرداخته شده در حالي که با استفاده از این روش هانمي توان اطلاعاتي درباره نقش متفاوت هر یك از پارامترهاي ذیمدخل در ایمني سيستم را بيان نمود. لذا روش هایي در طراح ي، ک ه مس ئله ع دمقطعيت ها و نقش و برآیند آنها را در نظرمي گيرند، به روش هاي تعيين قابليت اعتماد مشهور مي باشند. فاکتورایمني که بوس يله روش ه اي قطع يمحاسبه مي شود قادر به بيان اثر عدم قطعيت هاي موجود نيست. لذا الزاماً جهت ارزیابي نقش عدم قطعيت ها نياز به استفاده از مفاهيم و روش ه اياحتمالاتي مي باشد. در این مقاله ضمن توضيح انواع عدم قطعيت هاي موجود در پایداري ش يرواني ه ا و م رور روش ه اي احتم الاتي ب ه بررس ي، مقایسه و کاربرد انواع روش هاي تعيين عدم قطعيت پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

عدم قطعیت . تحلیل احتمالاتی . قابلیت اعتماد . شبیه سازی مونت کارلو . Monte Carlo  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , تحلیل احتمالاتی , قابلیت اعتماد , شبیه سازی مونت کارلو , Monte Carlo , ,
:: بازدید از این مطلب : 2584
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر بار دینامیکی واقع بر بالادست دیوار بر رفتار دیوار میخ کوبی شده

خلاصه
میخکوبی خاک به عنوان روشی جهت تقویت خاک در محل، به طور فزاینده ای برای ایجاد ثبات در دامنه های شیبدار و در حفاری های عمیق وباز استفاده می شود. این روش موجب افزایش مقاومت برشی و محدود کردن تغییر مکان های احتمالی توده خاک می شود. طراحی دیوارهایمیخ کوبی شده تحت شرایط استاتیکی در گذشته مورد مطالعه قرار گرفته و مسئله ای که کمتر بدان پرداخته شده است، اثر نیروهای دینامیکی برروی دیوارهای میخ کوبی شده می باشد. در این مقاله با مرور مختصر مطالعات صورت گرفته بر روی دیوار میخ کوبی شده تحت بار دینامیکی، اثرمتغیرهایی همچون مشخصات سربار دینامیکی واقع در بالادست دیوار و سایر پارامترهای موثر بر تغییر شکل و ضریب اطمینان دیوار میخکوبی شده Plaxis 2D با استفاده از مدلسازی عددی در نرم افزار اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

میخ کوبی . بار دینامیکی . nailing . plaxis  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میخ کوبی , بار دینامیکی , nailing , plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 1743
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی نحوه عملکرد تیرک مایل در کاهش تغییر مکان فونداسیون سازه مجاور گود در مناطق شهری تحت شرایط بارگذاری لرزهای

خلاصه
در گودبرداریها برای کنترل تغییر شکل ها و جلوگیری از وقوع گسیختگی در دیواره گود، باید با اتخاذ تدابیری جبهه گود را مورد محافظتقرار داد. در صورتی که گودبرداری درمناطق شهری انجام شود، نه تنها گود باید ضریب اطمینان کافی جهت پایتداری را دارا باشتد، بلکته بایتدتغییرمکان های سطح زمین و زیر پی ساختمان های مجاورگود به گونه ای کنترل شود تا شرایط بهره برداری از آنها حین عملیتا و پت از آنبرقرار باشد. بدین منظور برای محافظ ساختمان کنار گود، از تیرکهای مایل و افقی استفاده می شود. در این مقالته بته بررستی عملکترد تیترکمایل در کاهش تغییر مکان های فونداسیون ساختمان مجاور گود ، تح بار لرزه ای با استفاده از پارامترهای موثر، و به روش مدل سازی عددی در Plaxis 2D نرم افزار اجزاء محدود پرداخته شده اس .

کلمات کلیدی:

فونداسیون . تیرک مایل . بار لرزه ای . Plaxis .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون , تیرک مایل , بار لرزه ای , Plaxis , ,
:: بازدید از این مطلب : 1819
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعیین بهینه درصد پودر لاستیک برای اصلاح و تثبیت خاک مارن تبریز در آزمایش تعیین ضریب توان باربری کالیفرنیایی CBR  

 

 

کلمات کلیدی :

خاک مارن . اصلاح و تثبیت . آزمایش تعیین ضریب توان باربری کالیفرنیایی CBR  

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک مارن , اصلاح و تثبیت , آزمایش تعیین ضریب توان باربری کالیفرنیایی CBR ,
:: بازدید از این مطلب : 1493
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای تاثیرگزار در نشست ناشی از تونلسازی به روش جدید اتریشی

خلاصه
با گسترش شهرهای بزرگ و توسعه حمل و نقل، برای کاهش معضلات ترافیک، استفاده از تونلهای زیرزمینی مترو اجتناب ناپذیر است.حفاری واحداث تونل در زیر زمین اثرات و چالشهایی را به همراه خود دارد که یکی از مهمترین آنها نشست سطح زمین میباشد و با توجه به اینکه احداثآنها در فضاهای شهری میباشد، تاثیر نشستهای ناشی از آن بر سازههای مجاور تونلهای در حال احداث بسیار حائز اهمیت می باشد و در صورتغفلت از آن میتواند آثار جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.در این مقاله به بررسی نشست سطح زمین در اثر حفاری تونل به روش های تئوری ومدلسازی عددی توسط نرم افزار FLAC 2D و مقایسه آن با نتایج ابزاردقیق خط 2 قطار شهری کرج که حفاری آن به روش تونلسازی جدیداتریشی NATM انجام میشود پرداخته می شود . نتایج آنالیز دامنهای انجام گرفته نشان میدهد که پارامترهای زوایه اصطکاک داخلی و وزن مخصوص به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تاثیر بر روی شاخص آزمایش و به تبع آن بر روی نشست سطح زمین است.

کلمات کلیدی:

تونل . نشست . روش جدید اتریشی . FLAC 2D .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , نشست , روش جدید اتریشی , FLAC 2D , ,
:: بازدید از این مطلب : 1645
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقاومت برشی و زاویه اصطکاک داخلی مخلوط خاک ماسه ای خرده لاستیک چیپس لاستیکی با استفاده از آزمایش برش مستقیم

 

 

کلمات کلیدی :

آزمایش برش مستقیم . چیپس لاستیکی . مقاومت برشی . زاویه اصطکاک

 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش برش مستقیم , چیپس لاستیکی , مقاومت برشی , زاویه اصطکاک ,
:: بازدید از این مطلب : 1441
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تثبیت خاک رس سولفاته با CBR PLUS و آهک

 

 

کلمات کلیدی :

تثبیت خاک . تورم . CBR . آهک

 

 

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , تورم , CBR , آهک ,
:: بازدید از این مطلب : 1816
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل لرزه ای پایداری شیروانی خاکی به روش نیلینگ و دیوار حائل

خلاصه
تحلیل پایداري شیروانی هاي خاکی پیچیده، جنبه اي مهم و چالش برانگیز در مهندسی ژئوتکنیک است و ظرف 07 سال گذشته مطالعات مهندسیوسیعی براي توسعه روش هاي مرسوم تحلیل پایداري شیروانی انجام شده است. هرچند پیشرفت هایی در چند دهه اخیر صورت گرفته است، تحلیلپایداري شیروانی هنوز یک موضوع چالش برانگیز است. از طرفی انتخاب یک سیستم مناسب جهت پایداري شیروانی هاي خاکی براي مقابله باگسیختگی هاي محتمل در آنها امري اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق با انجام آنالیز عددي به وسیله نرم افزار آباکوس عملکرد لرزه اي دو سیستمبسیار متداول نیلینگ ودیوار حائل در پایداري یک شیروانی خاکی با فرض قائم بودن موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سیستم نیلینگ با توجه به پارامترهاي موردبررسی عملکرد بهتري را در پایداري سیستم از خود نشان می دهد.


کلمات کلیدی:

شیروانی خاکی . نیلینگ . دیوار حائل . آنالیز عددی

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیروانی خاکی , نیلینگ , دیوار حائل , آنالیز عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 1694
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 31 ارديبهشت 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه