<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی گشتاور کاترهد در تونلسازی مکانیزه شهری با ماشین TBM - EPB

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

TBM - EPB . گشتاور . کاترهد . زون سست شده . عمل آوری خاک

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , TBM - EPB , گشتاور , کاترهد , زون سست شده , عمل آوری خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 663
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر بار آب بر روی نیروهای داخلی لاینینگ تونل

 

 

 


کلمات کلیدی :

طراحی سازه اصلی . رفتار توامان هیدرمکانیکی . نسبت افقی به قائم . نیروهای داخلی

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , طراحی سازه اصلی , رفتار توامان هیدرمکانیکی , نسبت افقی به قائم , نیروهای داخلی ,
:: بازدید از این مطلب : 975
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه عددی اثر هندسه تیغه دیسکی بر راندمان برش در آزمون کوچک مقیاس برش خطی سنگ

 

 

 

کلمات کلیدی :

ماشین حفر تونل (TBM) . تیغه مینی دیسک . نیروهای برش . انرژی ویژه . هندسه تیغه . کد المان محدود

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشین حفر تونل (TBM) , تیغه مینی دیسک , نیروهای برش , انرژی ویژه , هندسه تیغه , کد المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 625
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه دامنه کاربرد ماشین کوچک مقیاس برش خطی سنگ در صنعت حفاری مکانیزه با طراحی و ساخت تیغه دیسکی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ماشین حفار مکانیکی . فولاد ابزار گرم کار H13 . آزمون برش خطی سنگ . برش پذیری . انرژی ویژه

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ماشین حفار مکانیکی , فولاد ابزار گرم کار H13 , آزمون برش خطی سنگ , برش پذیری , انرژی ویژه ,
:: بازدید از این مطلب : 722
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 28 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کارایی روش های مختلف محاسبه فشار جبهه کار و میزان تاثیرپذیری هر کدام در صلبیت های مختلف زمین مسیر تونل

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

صلبیت زمین . حفاری مکانیزه . فشار جبهه کار . روش COB . روش دومیکس . FLAC2D    

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , صلبیت زمین , حفاری مکانیزه , فشار جبهه کار , روش COB , روش دومیکس , FLAC2D ,
:: بازدید از این مطلب : 788
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 27 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی انفصال بستر و پوشش تونل تحت بهره برداري در اثر حفر تونل متقاطع غیر همسطح 

 

 

کلمات کلیدی :

تونل . تیر تیموشنکو . پوشش بتنی . نشست . اندرکنش

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , تیر تیموشنکو , پوشش بتنی , نشست , اندرکنش ,
:: بازدید از این مطلب : 902
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 27 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد روش های ارزیابی شاخص انفجار پذیری توده سنگ در تونل سازی

چکیده
آتشباري پرکاربردترین روش حفر فضاهاي زیرزمینی در توده سنگ است که در دامنۀ وسیعی از مقاومت سنگها قابل اجرا است. یکیاز دلایل اصلی شیوع این روش حفاري علاوه بر انعطاف پذیري آن تحت شرایط مختلف، عمل در نقطه ضعف سنگها، یعنی ناچیزبودن مقاومت کششی سنگ نسبت به مقاومت فشاري آن، و متلاشی کردن آنها با صرف کمترینانرژي است. حفاري توده سنگ بهروش آتشباري یک فرآیند بسیار پیچیدة دینامیکی است که تحت تاثیر متقابل عوامل متعددي از قبیل خواص مکانیکی سنگ،ساختارهاي توده سنگ و خصوصیات مادة منفجره قرار دارد. آگاهی از قابلیت انفجارپذیري توده سنگها میتواند درك بهتري ازچگونگی ابعاد گوناگون این فعل و انفعالات پیچیده فراهم نماید. همزمان با گسترش استفاده از این روش حفاري، تلاشهاي متعدديدر زمینۀ بیان هرچه بهتر قابلیت انفجارپذیري توده سنگها انجام شده است. شاخص انفجارپذیري توده سنگ مهمترین مفهومیاست که در بین تحقیقات گذشته بیشترین اتفاق نظر در خصوص تعریف آن وجود دارد. اگرچه گامهاي موثري نیز در خصوص بیانمفهوم این شاخص برداشته شده است اما هنوز تفاهم و اجماع کاملی در روش اندازهگیري و نحوة بیان مقدار آن وجود ندارد. اینمقاله مهمترین روشهاي بیان قابلیت انفجارپذیري توده سنگ و محاسبۀ خرج ویژه که در گذشته براي حفاريهاي روباز و زیرزمینیارائه شده است را مورد بررسی قرار داده و از بین آنها جدیدترین و مناسبترین روش قابل استفاده در تونل سازي را معرفی کرده است.


واژه هاي کلیدي:

قابلیت انفجار پذیري . آتشباري تونل . خرج ویژه . فاکتور پودر . خصیصه دهی توده سنگ

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت انفجار پذیري , آتشباري تونل , خرج ویژه , فاکتور پودر , خصیصه دهی توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 816
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه معیار مقاومت برشی درزه سنگ با در نظر گرفتن اثر مقیاس

 

 

 

 

واژه هاي کلیدي:

اثر مقیاس . درزه هاي طبیعی . معیار مقاومت برشی درزه . خصوصیات هندسی سطوح درزه . پارامترهاي هندسی سطح درزه

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثر مقیاس , درزه هاي طبیعی , معیار مقاومت برشی درزه , خصوصیات هندسی سطوح درزه , پارامترهاي هندسی سطح درزه ,
:: بازدید از این مطلب : 984
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 26 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر مقیاس بر میزان آسیب سطح درزه در آزمایش برش مستقیم

چکیده
درك صحیح از خصوصیات مکانیکی و هیدرولیکی درزه در طراحی، اجرا و تحلیل پایداري تمامی سازه هاي مرتبط با محیط هايسنگی نقش بسزایی ایفا می نماید. به منظور ایجاد مدل هاي پیش بینی کننده رفتار سیستمهاي شکستگی، درك رفتار تک درزهضروري است. مدل هاي ساختاري شکست سنگ، در تقریباً همه جنبه هاي مکانیک سنگ و مهندسیسنگ، نقش مهمی به ویژه درمدل سازي هاي عددي بازي می کنند. این مدل ها به طور عمده با استفاده از روش هاي تجربی و نظري به صورت معادلاتی ارائه شده اندکه عمدتا بیان کننده چگونگی روند توسعه آسیب در سطح درزه می باشد. جهت دستیابی به معادلات ساختاري دقیق تر شکستسنگ، می بایست به بررسی عوامل موثر در تغییر رفتار مکانیکی و هیدرولیکی ناپیوستگی ها پرداخت که یکی از این عوامل اثرمقیاس و ابعاد درزه می باشد. جهت بررسی اثر مقیاس بر میزان آسیب سطح درزه در آزمایش برش مستقیم، در این تحقیق سه سطحدرزه طبیعی با هندسه سطح متفاوت انتخاب شده و با قالب گیري از سطوح آنها، درزه هاي مصنوعی ساخته شده است. درزه هايمذکور در شرایط مختلف تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفته اند. هندسه سطوح درزه با استفاده از دستگاه اسکنر سه بعدي وپارامترهاي تعیین کننده زبري سطح، کمی سازي شده است. تغییرات میزان آسیب سطوح درزه نسبت به تغییرات بار نرمال، جابجاییبرشی و هندسه سطوح درزه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد آسیب سطح درزه در حین برش علاوه بر بار نرمال ومیزان جابجایی برشی، به چگونگی توزیع زبري ها در سطح درزه نیز وابسته می باشد. در این راستا زبري هاي درجه دوم سطح(زبري هاي کوچک مقیاس) نقش بسزایی در تغییرات میزان آسیب سطح درزه ایفا می کنند.


واژه هاي کلیدي:

اثر مقیاس . آسیب سطح درزه . آزمایش برش مستقیم درزه . خصوصیات هندسی سطوح درزه . زبري سطح درزه

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثر مقیاس , آسیب سطح درزه , آزمایش برش مستقیم درزه , خصوصیات هندسی سطوح درزه , زبري سطح درزه ,
:: بازدید از این مطلب : 802
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 آبان 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پهنه بندي صعوبت ساخت تونل هاي بلند در مناطق کوهستانی استان تهران

  

 

کلمات کلیدی :

حفرپذیری توده سنگ . مقاومت توده سنگ . شرایط تنش . شرایط آب زیرزمینی . GIS    

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفرپذیری توده سنگ , مقاومت توده سنگ , شرایط تنش , شرایط آب زیرزمینی , GIS ,
:: بازدید از این مطلب : 741
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 25 آبان 1401 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه