<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی لرزه ای ساختمان های جداسازی شده ی پایه تحت اثر زلزله های حوزه ی نزدیک گسل

خلاصه
جداسازی پايه ی لرزه ای يک سیستم استهلاک انرژی است که پاسخ های لرزه ای يک سازه از قبیل شتاب ها و ديريفت های طبقه را کاهش می دهد. جداساز لرزه ای با دور کردن زمان تناوب سازه از زمان تناوب غالب زمین لرزه ها، پاسخ سازه و در نتیجه خسارات وارده را کاهش می دهد. از طرفی تاريخچه ی زمانی شتاب زلزله های حوزه ی نزديک گسل، محتوای فرکانسی بالايی دارد. تحريکات شديد اين زلزله ها که با دامنه ی بزرگ، پريود بلند و تحريکات پالس گونه مشخص می شوند، جابه جايی های بزرگ در جداساز ايجاد می کنند. در اين تحقیق سعی می شود که جداسازی پايه ی ساختمان ها به عنوان راه حلی برای حفاظت آن ها در برابر اين گونه زلزله ها بررسی شده و پاسخ های لرزه ای سازه های جداسازی شده، تحت اثر زلزله های حوزه نزديک گسل، با استفاده از تحلیل های تاريخچه زمانی غیرخطی، مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین، تاثیر مشخصات مخصوص رکوردهای نزديک گسل شامل اثر جهت پذيری رو به جلو، پرتابی و بدون پالس روی عملکرد لرزهای مدل ها بررسی می شود.

کلمات کلیدی:

جداسازی پایه . زلزله های حوز هی نزدیک گسل . تحلیل دینامیکی غیرخطی . اثر پرتابی (Fling-Step) . تاثیرجهت پذیری رو به جلو (Forward-Directivity)

نویسندگان :

سپیده حاصلی ، دکتر مهدی پورشاء  ، حسین نخستین فعال

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جداسازی پایه , زلزله های حوز هی نزدیک گسل , تحلیل دینامیکی غیرخطی , اثر پرتابی (Fling-Step) , تاثیرجهت پذیری رو به جلو (Forward-Directivity) ,
:: بازدید از این مطلب : 2369
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

محاسبه طول همپوشانی میلگرد با استفاده از ظرفیت آج عرضی میلگرد در اتصال مکانیکی

محاسبه طول همپوشانی میلگرد با استفاده از ظرفیت آج عرضی میلگرد در اتصال مکانیکی

کلمات کلیدی :

آج عرضی . طول همپوشانی . ظرفیت کششی . میلگرد . اتصال مکانیکی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آج عرضی , طول همپوشانی , ظرفیت کششی , میلگرد , اتصال مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 2606
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی میدان فشار در نزدیکی هواده جریان داکت (بدون هوادهی)

بررسی عددی میدان فشار در نزدیکی هواده جریان داکت (بدون هوادهی)

کلمات کلیدی :

جریان داکت . رمپ هواده . ضریب فشار . فشار استاتیک . FLUENT

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جریان داکت , رمپ هواده , ضریب فشار , فشار استاتیک , FLUENT ,
:: بازدید از این مطلب : 2155
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوار های برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP

بررسی تغییر دهانه و ضخامت ورق بر رفتار دیوار های برشی فولادی تقویت شده با الیاف GFRP

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی . تغییر دهانه . ضخامت ورق . الیاف GFRP

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی , تغییر دهانه , ضخامت ورق , الیاف GFRP ,
:: بازدید از این مطلب : 2133
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدل تأثیر توسعه حمل و نقل جاده اي بر رشد ارزش افزوده کشور با استفاده از الگوي خودرگرسیون برداري

خلاصه
حمل و نقل از ضرور تها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادي و اجتماعی است. در این میان بخش حملونقل جاده اي در کشور از اهمیت بیشتري برخوردار است به طوري که از بین شیوههاي مختلف جابجایی مسافر در کشور، بیش از 90 درصد آن توسط جاده انجام میگیرد. بر همین اساس ضرورت اهمیت و توجه به بخش حملونقل جادهاي کشور آشکار میشود، به نحوي که توجه دقیق و جامع به هریک از عوامل بخش حمل و نقل جاده اي در تأمین بازده اجتماعی- اقتصادي جزو الزامات اصلی به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه به شمار می رود . در این مقاله 1353بررسی می گردد . براي تخمین مدل از الگوهاي - نقش توسعه بخش حمل و نقل جاده اي بر رشد اقتصادي کشور طی سالهاي 90 خودرگرسیون برداري استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که در بلندمدت توسعه بخش حمل و نقل جادهاي اثر مثبتی بر رشد اقتصادي دارد. همچنین چگونگی تغییرات متغیر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جادهاي بر رشد اقتصادي با روش تجزیه خطاي پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدي:

حمل و نقل جاده اي، رشد اقتصادي، مدل خودرگرسیون برداري (VAR)

نویسندگان :

عبدالرضا رضایی ارجرودي ،آمنه تسبیحی ، سیدرضا موسوي

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حمل و نقل جاده اي , رشد اقتصادي , مدل خودرگرسیون برداري (VAR) ,
:: بازدید از این مطلب : 2130
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 28 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه اثر اولیه (Initial Imperfection) در ورق فولادی برروی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW)

مطالعه اثر اولیه (Initial Imperfection) در ورق فولادی برروی رفتار لرزه ای سیستم دیوارهای برشی فولادی (SSW)

کلمات کلیدی :

مقاومت نهایی . ورق پر کننده . میدان کششی قطری . دیوارهای برشی فولادی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت نهایی , ورق پر کننده , میدان کششی قطری , دیوارهای برشی فولادی ,
:: بازدید از این مطلب : 2570
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار های برشی فولادی تقویت شده با FRP(CSPSW)

مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار های برشی فولادی تقویت شده با FRP(CSPSW)

کلمات کلیدی :

دیوار برشی فولادی . روش اجزا محدود . میدان کششی قطری . مقاومت نهایی

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , دیوار برشی فولادی , روش اجزا محدود , میدان کششی قطری , مقاومت نهایی ,
:: بازدید از این مطلب : 1837
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر نوع دانه بندي روش سوپرپیو بر خصوصیات حجمی آسفالت گرم (HMA)

خلاصه
دو معیار نقاط کنترلی و منطقه ممنوعه در دانهبندي و ارائه طرح اختلاط به روشسوپرپیو در نظر گرفته شده است. ناحیه ممنوعه تقریباً بین الکهاي شماره 4 و 50 در راستاي خط حداکثر چگالی قرار میگیرد. در سطح شماره یکاز روشطرح اختلاط سوپرپیو، توصیه میشود که منحنی دانه بندي نباید از این منطقه عبور نماید. جهت ارزیابی اثر ناحیه محدود شده دانهبندي بر خواصحجمی مخلوطهاي آسفالتی دو نوع مخلوط، یکی مخلوط تمام شکسته و دیگري مخلوط شکسته شده به همراه 20 % ماسه طبیعی، در نظر گرفته شد. سه دانهبندي براي هر مخلوط آماده گردید که هر یکبالا، وسط و پایین منطقه محدود شده قرار میگرفت. سپسنمونهها توسط متراکم کننده ژیراتوري ساخته شد و با توجه به خروجیهاي آن و انجام آزمایشهاي تکمیلی، خواص حجمی نمونهها ارزیابی و مشخص گردید که هرچند نمونههاي ساخته شده با دانهبنديهاي مختلف، خصوصیاتحجمی متفاوتی را نشان دادند، اما همگی حداقلهاي مورد نیاز آیین نامه را تامین نمودند.


کلمات کلیدي:

ناحیه ممنوعه دانهبندي، خواصحجمی آسفالت، طرح اختلاط سوپرپیو، متراکم کننده ژیراتوري

نویسندگان :

حسن زیاري  ، حسن دیواندري  ، محمد محسن زاده ، سعیده حاجی زاده

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ناحیه ممنوعه دانهبندي , خواصحجمی آسفالت , طرح اختلاط سوپرپیو , متراکم کننده ژیراتوري ,
:: بازدید از این مطلب : 2423
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری

تحلیل دینامیکی غیر خطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری

کلمات کلیدی :

صفحات فولادی . بار انفجاری . خرج انفجار . تغییر شکل . بازشو

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , صفحات فولادی , بار انفجاری , خرج انفجار , تغییر شکل , بازشو ,
:: بازدید از این مطلب : 2283
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقویت صفحات فولادی دارای بازشو بااستفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری

تقویت صفحات فولادی دارای بازشو بااستفاده از سخت کننده تحت اثر بارهای انفجاری

کلمات کلیدی :

صفحات فولادی . بازشو . سخت کننده . بار انفجاری

 

دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , صفحات فولادی , بازشو , سخت کننده , بار انفجاری ,
:: بازدید از این مطلب : 1961
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 25 مهر 1395 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه