<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

استفاده از مصنوعات ژئوسنتتیک جهت ساخت سیستم های محافظت ساحلی

استفاده از كيسه های ژئوتکستایل پرشده با خاک یا آب جهت ساخت سازه های دریایي،ازدهه ی 1970 وبا اولين كاربرد شان شروع به گسترش نهاد. طي چند سال اخير، در اثر تغييرات آب و هوایي، روند افزایشي سطح آبهای آزاد و افزایش حوادث ساحلي همچون تسونامي و طوفان تأكيد بيشتری بر تحقيقات درباره ی سيستم های محافظت ساحلي شده است. سال های اخير شاهد گسترش سيستم هایي كه با ژئوتکستایل ساخته شده اند بوده ایم.این سيستم ها را ميتوان به سه دسته شامل بالشتک های ژئوتکستایل،تيوب های ژئوتکستایل و ژئومت ها تقسيم كرد. این تقسيم بندی ناشي از شرایط متفاوت مرزی در دو انتهای آنها و نسبت های متفات ابعاد آنها مي باشد. مطالعات و بررسي های بعمل آمده در این تحقيق نشان ميدهد، این سيستم ها را برای مناطق ساحلي ایران نيز ميتوان به خوبي مورد توجه قرار داد.


کلمات کلیدی:

ژئوتكستایل، تیوب ژئوتكستایل، کیسه ژئوتكستایل، حصیرهای ژئوتكستایل

نویسندگان :

حمید مرتضوی بک (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی اصفهان)

محمد علی روشن ضمیر (استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوتكستایل , تیوب ژئوتكستایل , کیسه ژئوتكستایل , حصیرهای ژئوتكستایل ,
:: بازدید از این مطلب : 3314
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عددی و نرم افزاری تخمين نشست تحکيمي بستری ازلایه رسنرمدرخاكریز مستغرق بندرآنتوروپبلژیک

خاكريزهاي دريايي از مهمترين ساختارهاي ساحلي هستند، كه وجود خاك هاي نرم دربسياري از مناطق ساحلي، اهميت بررسي پديده نشست را در اين گونه سازه ها بيش از پيش طلب مي كند. با پيش بيني دقيق تر اين نشست ها با توجه به حجم بالاي عمليات خاكي در ساختار خاكريزها، مي توان از خسارات هنگفت به اقتصاد پروژه جلوگيري كرد. در تحقيق حاضر مورد عملي در خاكريز بندر آنتورپ در كشور بلژيک مطالعه گرديد.مقايسه نشست واقعي موارد عملي بدست آمده با فرمول هاي نشست حاصله از تئوري تحكيمي ترزاقي حاكي از خطاي بسيار زيادي در محاسبه نشست بوده است.بنابراين براي حل اين معضل، با تخمين نشست خاكريزها با استفاده و حل عددي آن با استفاده از بسط معادله تحكيم گيبسون و همكاران اش به روش تفاضل محدود، نشان داد؛ كه plaxis از مدل سازي به كمک نرم افزار اجزاي محدود اين دو روش قادر به پيش بيني دقيق تر نشستخاكريزهاي دريايي هستند .


کلمات کلیدی:

نشست، تحکیم، خاک نرم،خاکریزهای دریای ی

نویسندگان :

بردیا برادران نویری (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران)

رحمان خضرائی خدابخش (استادیار گروه عمران، دانشکده فنی شهید چمران، رشت)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , تحکیم , خاک نرم , خاکریزهای دریای ی ,
:: بازدید از این مطلب : 3508
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اصول مدیریت مسائل ژئوتکنیکی در پروژه های انتقال آب به «روش  نِپاهش»  و مسائل قراردادی مربوط

مسائل ژئوتکنيکي در پروژه های عمراني عموماً با عدم قطعيتهایي همراه هستند. این عدم قطعيتها به سبب كمبود شناسایي های زیرسطحي دقيق یا به دليل نبود شناخت كامل از رفتار مصالح زیرسطحيِ شناسایي شده پدید مي آیند. در پروژه های خطي مانند سامانه های انتقال آب، زمينهای گسترده و متنوعي در مسير پروژه درنوردیده مي شوند. این امر شناخت مو به موی شرایط زیرسطحي در زمان طراحي سامانه را عملا غير ممکن كرده و بر عدم جهت مواجهه با عدم قطعيتها پرداخته، سپس از دیدگاه پروژه های خطي » نِپاهش « قطعيتها م يافزاید. بخش اول این مقاله، به بازخواني روش قدیمي و روشهای آماری، اصول مدیریت مسائل ژئوتکنيکي به روش نپاهشي را بر » تحليل ضریب اعتبار « انتقال آب، و با توجه به وجود تکنيکهای جدید مي شمرد. در بخش دوم، دشواریهای مالي و قراردادی در مدیریت عدم قطعيتها شرح داده شده و انواع پيمانها از نظر ميزان هماهنگي با ماهيت غير قطعي پروژ ههای عمراني كه كارهای خاكي در آنها سهم عمده را دارند، بررسي شده است.


کلمات کلیدی:

عدم قطعیت، ضریب اعتبار، روش نِپاهش، مدیریت پیما ن

نویسندگان :

ماهان لامعی (کارشناس ارشد خاک و پی)

رضا قاضی نظامی (کارشناس عمران)

دانش ستاری (دانشجوی دکتری ژئوتکنیک)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , عدم قطعیت , ضریب اعتبار , روش نِپاهش , مدیریت پیما ن ,
:: بازدید از این مطلب : 4828
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد سد های لاستیکی و اثرات زیست محیطی آنها

سدهای لاستیکی از پدیده های نست ااً و در مهندسی و صنعت آب بوده و کاربرد آ ها گنترده می باشد. از سدهای لاستیکی م یتوان به عنوان سدهای ا حرافی و به منظور کنترل سیلاب و کنترل جذر و مد و غیره استفاده کرد. یکی از جدیدترین ماده هایی که در سالهای اخیر در کشورهای مختلف د یا برای ساخت سد یا سدریز موردتوجه قرار گرفته است ماده ی مصنوعی لاستیک است. با وجود اینکه از لاستیک در صنعت آب به صورت خاص استفاده فراوان م یگردد؛ اما استفاده از این ماده در ساخت سد سابقه چندان طولا ی دارد با وجود اینکه این سابقه کوتاه در ساخت سدهای لاستیکی؛ کشورهایی ظیر استرالیا، ایتالیا، ژاپن و ... به ساخت این قسیل سدها سریع ااً اقدام کرد د و در حال حاضر تخمین زده م یشود که در حدود 4000 سد لاستیک در مناطق مختلف د یا ساخته شده است. در حقیقت سد لاستیکی یک تکنولوژی و به عسارت دیگر یک تحول در ساخت ساز ههای هیدرولیکی و به ویژه سدهای کوتاه می باشد. قنمت اعظم سد لاستیکی از یک کینه بزرگ لاستیکی تشکیل شده است که به وسیل هی پیچ های مهاری به سطح زیرین سد، که م یتوا د بنتر رودخا ه و یا تاج سدهای دیگر باشد؛ متصل م یشود. این کینه م یتوا د به وسیله آب و هوا پر و خالی گردد و قابلیت ا قساض و ا سناط را داراست.


کلمات کلیدی:

سدهای لاستیکی / ا عطاف پذیری / مهندسی سد / سدهای کوتاه

نویسندگان :

حمید رضا گل کار حمزیی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس)

محمد باقری (شرکت خاکریز آب)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سدهای لاستیکی , ا عطاف پذیری , مهندسی سد , سدهای کوتاه ,
:: بازدید از این مطلب : 4082
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه در طراحی سازه های زیر زمینی با مطالعه موردی مقطع نعل اسبی تونل دردو نرم افزار SAP وPLAXIS

در این تحقيق با فرض مفاهيم اندرکنش خاک و سازه و اینکه این نوع آناليزها در سطح محدودی از فضای نيمهبينهایت خاک مدل ميشوند،با معرفي شرایط مرزی مناسب كه بيانگر خصوصيات بينهایت خاک هستند، ميتوان به مدلي واقعيتر و به دنبال آن به نتایج دقيقتر در ارتباط باو (SAP) رفتار سيستم خاک و سازه دست یافت و در ادامه نيز با مدلسازی و تحليل سيستم سازهای مشابه )تونل( در دو نرمافزار سازهای به تحليل و بررسي نتایج پرداخته شده و دو نرم افزار را از لحاظ ضریب اطمينان در طراحي سازه های زیر زميني مورد (PLAXIS) ژئوتکنیکیبررسي و مقایسه قرار مي گيرند .


کلمات کلیدی:

اندرکنش خاک و سازه ، سازه های زیر زمینی ، تونل ، نرم افزار سازه   plaxis ، نرم افزار ژئوتکنیکی sap ،

نویسندگان :

امیرحسام رضی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی ،دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی)

روزبه دبیری (عضوهیئت علمی واستادیار گروه عمران ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

 

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش خاک و سازه , سازه های زیر زمینی , تونل , نرم افزار سازه plaxis , نرم افزار ژئوتکنیکی sap ,
:: بازدید از این مطلب : 3837
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر زلزله در طراحی میراگرهای ستون مایع چندگانه در سازه های غیر خطی

سيستمهای كنترل به خصوص كنترل گرهای غيرفعال درمقابل نوع ركورد ورودی زلزله عملکردهای مختلفي از خود نشان داده و طراحي وكارایي این گونه سيستمهای كنترل وابسته به مشخصات ارتعاش زلزله ها مي باشد.بنابراین در این پژوهش اثر زلزلههای مختلف(نزدیک گسل و دور گسل)بر روی كارایي ميراگر بر اساس حداقل كردن حداكثر جابحایي سازه از طریق حل (LCD) موردبررسيقرار گرفته است.پارامترهای ستون مایع ميراگر (MLCD) ستون مایع چندگانه یک مسئله بهينه سازی تعيين شده اند و الگوریتم ژنتيک برای حل مسئله بهينه سازی به كار گرفته شده است. طبق نتایج آناليزهای عددی مي توان گفت كه MLCD عملکرد به مشخصه های زلزله های ورودی بستگي دارد. بطوریکه در مطالعه حاضر بهترین كارایي تحت اثر زلزله دور گسل السنترو ایجاد شده است.


کلمات کلیدی:

کنترل غیر فعال، ستون مایع میراگر چندگانه، الگوریتم ژنتیک، بهینه ساز ی

نویسندگان :

مریم پرورش (دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)

محتشم محبی (استادیار،دانشکده فنی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کنترل غیر فعال , ستون مایع میراگر چندگانه , الگوریتم ژنتیک , بهینه ساز ی ,
:: بازدید از این مطلب : 3552
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

خطرات خاکهای منبسط شونده بر سازه های سبک

خاکهای منبسط شونده نشانگر اهمیت ژئوتکنیک و چالش های مهندسی عمران در دنیای کنونی است، که غالبا باعث خسارتهای جبران ناپذیری در صنعت ساختمان گردیده است. حجم این خاکها با گرفتن آب یا از دست دادن آن به طور غیر قابل تصوری تغییر می کند و غالبا باعث خسار تهای شدیدی به انوع ابنیه ها ی سنگین و سبک می گردد. شاید عمده ترین گروه از سازه های سبک که در کوتاه مدت آسیب جدی می بینند، ساختمانهایی هستند که در خاکهای منبسط شونده احداث شده آنها به ترتیب بیشتر از 50 و 30 درصد PI و LL اند، به ویژه در خاک های رسی که مینرال اصلی تشکیل دهنده آن مربوط به خانواده اسمکتیت است و از نظر مهندسی است. مطالعات نشان می دهد که شدت این آسیب ها برای سازه هایی که در مناطق با عرض جغرافیایی بسیار کم یا بسیار بالا ( مناطق کاملا خشک یا همیشه مرطوب) احداث گردیده اند ، کمتر از مناطقی است که متناوبا دارای فصول مرطوب و خشک می باشند. در این مقاله با توصیف خواص مهندسیخاکهای منبسط شونده ، روش های شناسایی این نوع خاکها در مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی و همچنین راهکارهای مقابله با این پدیده ارائه شده است.


کلمات کلیدی:

خاکهای منبسط شونده، سازه های سبک

نویسندگان:

حسینعلی بگی (دانشگاه فنی و حرفه ای)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکهای منبسط شونده , سازه های سبک ,
:: بازدید از این مطلب : 3483
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاکسازی آلا ن یده از خاکهای آلوده

روش خاكشويي از مهمترين روش های پاكسازی خاک مي باشد كه بصورت حفاری خاک آلوده و شستشوی آن انجام مي گيرد. لازمه انجامعمليات شستشوی خاک در محل آلوده، فهم عملکرد شوينده درون خاک و تاثير ميزان شوينده بر نفوذ پذيری خاک، كه از مهمترين عوامل موثر بر راندمان شستشوی خاک در محل است، مي باشد. در اين مطالعه، تغييرات ميزان نفوذ پذيری خاک در ستوني از خاک به ارتفاع 15 سانتيمتر و قطر 4 سانتيمتر مورد بررسي قرار گرفته است. خاک در مقادير 30000 و 50000 ، ميلي گرم بر كيلوگرم خاک، توسط گازوئيل آلوده گرديد و بعد0.4 درصد وزني، قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در كليه آزمايشات در مقادير ،0.3 ،0.2 ، در مقادير 0.1 SDS از 48 ساعت تحت اثر شوينده شوينده، تغييرات نفوذپذيری در طول آزمايش كمتر مي باشد و در مقادير شوينده بالای 0.2 درصد شوينده، ميزان CMC شوينده زير مقدارنفوذپذيری با سرعت بالايي كاهش مي يابد.


كلمات كليدي:

گازوئيل، تغييرات نفوذپذيري، خاكشوي ، SDS

نویسندگان :

افسانه صالحيان (كارشناسی عمران خاک و پی، دانشگاه تبريز)

مونا سليمانی (دانشجوي كارشناسی ارشد عمران زلزله، دانشگاه محقق اردبيلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گازوئيل , تغييرات نفوذپذيري , خاكشوي , SDS ,
:: بازدید از این مطلب : 3701
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طریقه صحیح نمونه گيري جهت پاكسازي زمینهاي آلوده

امروزه علي رغم رشد سريع تکنولو ژی بشری محيط زيست در وضعيت بسيار بحراني در سطوح ملي قرار گرفته است. در اين ميان خاک به عنوان بخشي فعال از محيط زيست كه ارتباط تنگاتنگي با فعاليت های بشری دارد نيز از اين آلودگي ها مصون نبوده است. با توجه به اينکه عدم شناسايي دقيق سايت آلوده، نوع و ميزان و نحوه توزيع طولي و عمقي آلاينده ها، محل قرار گيری منابع آلاينده، نوع و بافت خاک و بسياری اطلاعاتمرتبط با سايت، منجر به افزايش هزينه ها و كاهش راندمان عمليات پاكسازی مي گردد، انجام صحيح عمليات نمونه گيری، به عنوان مهمترين ابزار جهت شناسايي دقيق سايت و طراحي عمليات پاكسازی ضروری مي باشد. در اين مقاله نحوه صحيح نمونه گيری، انتخاب الگوی نمونه گيری، نحوه تعيين عمق و تعداد و چگونگي توزيع نمونه ها، روش ها و تجهيزات نمونه گيری، جهت بهينه سازی عمليات پاكسازی مورد مطالعه قرارگرفته است.


كليد واژه ها :

آلودگی خاک، نمونه گيري، شناسايی سايت، پاكسازي، بهينه سازي

نویسندگان :

افسانه صالحيان (كارشناسی عمران خاک و پی، دانشگاه تبريز)

مونا سليمانی (دانشجوي كارشناسی ارشد عمران زلزله، دانشگاه محقق اردبيلی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آلودگی خاک , نمونه گيري , شناسايی سايت , پاكسازي , بهينه سازي ,
:: بازدید از این مطلب : 3562
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طبقه بندی خاک برمبنای برآورد ظرفیت باربری مجاز و مشخصات فیزیکی ومکانیکی آن در منطقه بیست و دو تهران

شهر تهران بر روی نهشتههای آبرفتي جوان بنا شده است. این نهشتهها از كوهپایههای البرز تا كناره كویر جنوبي تهران گسترش داشته و حاصل فعاليت رودخانهها و سيلابهای فصلي جریان یافته از كوههای البرز ميباشند. اصولاً تناوب رسوبگذاری و فرسایش شدید نقش اساسي در تکوین مورفولوژی تهران داشته است. به منظور نيل به اهدافي همچون زمينشناسي منطقه، تعيين نوع، ضخامت و تراكم نسبي خاک، تعيين پارامترهای فيزیکي و مکانيکي خاک؛ همچون زاویه اصطکاک داخلي، ضریب چسبندگي، دانسيته مرطوب، ضرایب الاستيسيته، پواسون و ... از آزمایشهای گوناگون ژئوتکنيکي و ژئوفيزیکي بر روی نمونههای اخذ شده از خاک منطقه بهره برده ميشود. در این مقاله نتایج بررسيها و آزمایشهای بعمل آمده بر روی لایههای تحتالارضي و مشخصات فيزیکي و مکانيکي خاک شهرک شهيد باقری منطقه 22 غرب تهران ارائه گردیده است. ایننتایج حاصل تستهای صحرایي و آزمایشگاهي صورت پذیرفته بر روی تعدادی گمانه ماشيني و دستي در منطقه مذكور ميباشد كه در ارائهمناسبترین نوع شالوده و برآورد دقيق ظرفيت باربری مجاز و نشست شالودهها مورد بهرهبرداری قرار خواهند گرفت.براساس آزمایشهای انجام0 برآورد / شده ضریب الاستيسيته خاک منطقه مورد نظر در حدود 515 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و همچنين ضریب پواسون آن نيز در حدود 35 شده است. با توجه به نتایج حاصله توصيههای فني و اجرایي لازم در رابطه با نوع سيمان مصرفي، بهسازی خاک منطقه، شيب مجاز خاكبرداری و ... نيز ارائه شده است كه ميتوان بعنوان الگو در مناطق مشابه بکار گرفت.


کلمات کلیدی:

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک، آزمایش بارگذاری صفحه، آزمایش لرزه نگاری، تحقیقات محلی درساختگاه

نویسندگان :

سهیل محمدیان (پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه شهید بهشتی)

عباس مهدویان (پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه شهید بهشتی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک , آزمایش بارگذاری صفحه , آزمایش لرزه نگاری , تحقیقات محلی درساختگاه ,
:: بازدید از این مطلب : 3182
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 30 شهريور 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه