<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی روش های کاهش نشست سطح زمین در ایستگاه های قطار شهری (مطالعه موردی ایستگاه E6 متروی تهران)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ایستگاه مترو . نشست زمین . NATM . شمع و ریب . مدلسازی عددی

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه مترو , نشست زمین , NATM , شمع و ریب , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 725
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از راد خود حفار به عنوان فورپولینگ جهت عبور از ریزش در مهندسی تونل (مطالعه موردي تونل باغان مسیر جدید سنندج مریوان)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

فورپولینگ . تونل سازی . ریزش

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فورپولینگ , تونل سازی , ریزش ,
:: بازدید از این مطلب : 653
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 30 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش های مختلف تونل سازی در محیط شهری و اجرای فضاهای جانبی ایستگاه های مترو

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ایستگاه مترو . فضاهای جانبی ایستگاه های مترو . NATM . شمع و ریب . متروی قم

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ایستگاه مترو , فضاهای جانبی ایستگاه های مترو , NATM , شمع و ریب , متروی قم ,
:: بازدید از این مطلب : 735
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تجربیات احداث تونل در شیل های زون سنندج سیرجان (مطالعه موردي: تونل باغان، محور جدید سنندج-مریوان)

چکیده
در این پژوهش به ارائه تجربیات اجرایی احداث تونل در سنگهاي شیلی پرداخته است. وجود تورق در سنگهاي دگرگونی، اینسنگها را از نظر مکانیکی تضعیف کرده و مقاومت فشاري آنها را در امتداد تورق کاهش داده است. بنابراین زمانیکه این سنگهاتحت تاثیر تغییر شکل در اثر فشارهاي جانبی کم قرار گیرند به صورت صفحات نازك میشکنند. تخریب شیمیایی این سنگها بهدلیل حضور آب یا رطوبتی که به مرور در فضاي خالی این سنگها جمع میشود، اهمیت گام حفاري را دوچندان کرده است. به علاوهاجراي شاتکریت محافظ جهت جلوگیري از هوازدگی سنگهاي شیلی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. تونل باغان به طول1886 متر، با دهانه 10,3 متر، ارتفاع 7,4 متر، مقطع نعل اسبی اصلاح شده و با سطح مقطع بهرهبرداري 72 مترمربع، واقع در محورجدید سنندج- مریوان در دست احداث میباشد.محدوده تونل باغان در پهنه سنندج- سیرجان واقع شده است. مشخصه اصلی اینپهنه وجود چینخوردگیهاي فراوان و گسلهاي بسیار است. سنگهاي موجود در این پهنه، داراي درجه دگرگونی متوسط به بالاهستند. تشکیلات سنگشناسی منطقه (تشکیلات ژوراسیک) شامل اسلیت، شیل، شیست، گرافیت شیست، کوارتزیت و ماسهسنگ-هاي دگرگون شده است. در تونل باغان به دلیل پهنههاي گسلی و خردشده فراوان در مسیر طرح، روباره زیاد تونل درنتیجه تنشبرجاي زیاد، وجود خطالقعرهاي زیاد در روي تونل و بالطبع نفوذ آب و کاهش اصطکاك میان لایهاي سنگ، چینخوردگی و بهمریختگی زیاد شیلهاي دربرگیرنده تونل به دلیل عملکرد گسلهاي فرعی متعدد، تشکیل گوه به دلیل وجود درزههاي متقاطع باسطوح ضعیف و قابلیت هوازدگی خیلی زیاد شیل باعث ریزشهاي جزئی و گاهاً بزرگ میشد. در این پژوهش مخاطرات، محدودیتهاو چالشهاي احداث تونل مذکور در سنگهاي شیلی عنوان شده و به ارائه راهکارهاي متناسب با این مخاطرات نیز پرداخته شده است.


کلمات کلیدی :

تونل باغان . هوازدگی سنگ شیل . تنش برجا . پهنه سنندج سیرجان

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل باغان , هوازدگی سنگ شیل , تنش برجا , پهنه سنندج سیرجان ,
:: بازدید از این مطلب : 723
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر حفر مکانیزه به روش فشار تعادلی زمین تونل ها در محیط هاي شهري بر دیوارهاي حائل مطالعه موردي خط 7 متروي تهران

 

 

 

کلمات کلیدی :

اندرکنش تونل . سازه . EPBM . نشست سطحی . دیوار حائل . حفاری مکانیزه . خط 7 متروي تهران

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش تونل , سازه , EPBM , نشست سطحی , دیوار حائل , حفاری مکانیزه , خط 7 متروي تهران ,
:: بازدید از این مطلب : 1282
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کنترل لرزش های آتشکاری با تعیین پارامترهای انفجار جهت کاهش آسیب رسانی به سازه های مجاور (مطالعه موردی)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آتشکاری . حداکثر لرزش های ذره ای مجاز . کاهش آسیب

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آتشکاری , حداکثر لرزش های ذره ای مجاز , کاهش آسیب ,
:: بازدید از این مطلب : 1084
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 21 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

روش بهسازي خاك تخمین پارامترها و انتخاب نوع فوم در پروژه خط 3 قطار شهري مشهد

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تونل سازی . حفاری مکانیزه . فشار سینه کار . بهسازی . تزریق فوم

 

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل سازی , حفاری مکانیزه , فشار سینه کار , بهسازی , تزریق فوم ,
:: بازدید از این مطلب : 729
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و پیش بینی پتانسیل انسداد و گل گرفتگی قطعه شرقی غربی خط 7 مترو تهران

چکیده
جمعیت کلان شهرهاي ایران طی دهه هاي اخیر با شتاب بیشتري زیاد شده و لذا موضوع حمل ونقل شهري به صورت مسئله اي مهمدرآمده است . احداثخطوط مترو به خصوص به صورت تونلی ، یک ی ا ز روش ها ي اساس ی ح ل مشک ل ترافی ک سنگین چنینکلان شهرهایی است. حفر تونل مترو در زمین هاي سست مناطق شهري با مشکلات و مخاطرات زمین شناسی و ژئوتکنیکی متعدديهمراه است. یکی از مهم ترین مسائل ژئوتکنیکی در زمین ها ي نرم ، چسبندگ ی خاك مسی ر و ایجا د انسدا د و گ ل گرفتگ ی درقسمت هاي مختلف ماشین حفار است که باعث بروز مشکلاتی در کله حفار، جام هاي ورود مصالح و قسمت هاي دیگر انتقال مصالحمی شوند. در این مقاله با بررسی ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی قطعه شرقی-غربی خط 7 مترو تهران در طول مسیرتونل با توجه به رابطه اي بین شاخص استحکام یا قوام و شاخص خمیري بر اساس نمودار معرفی شده توسط توس و برگر به پیش بینیپتانسیل انسداد و گل گرفتگی این پروژه پرداخته شده است. مسیر پیشنهادي قطعه شرقی-غربی خط 7 قطار شهري تهران با طولیدر شرق تهران شروع شده و تا A حدود 12 کیلومتر، از 13 ایستگاه تشکیل شده است که از شهرك امیرالمؤمنین حدفاصل ایستگاه 7واقع در تقاطع خیابان قزوین و بزرگراه نواب ادامه می یابد. بر اساس بررسی نتایج حاصل از 61 گمانه ماشینی و 16 N ایستگاه 7چاهک دستی د ر محدوده مسیر پروژه می توان بیان کرد که تونل در محدوده هاي قسمت هاي انتهایی مسیر، با پتانسیل انسداد متوسط و روبه بالا مواجه خواهد بود.


واژه هاي کلیدي:

تونل . ماشین حفار تونل . محیط خاکی . پتانسیل انسداد و گل گرفتگی . خط 7 مترو تهران

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

چکیده
جمعیت کلان شهرهاي ایران طی دهه هاي اخیر با شتاب بیشتري زیاد شده و لذا موضوع حمل ونقل شهري به صورت مسئله اي مهم
درآمده است . احداث خطوط مترو به خصوص به صورت تونلی ، یک ی ا ز روش ها ي اساس ی ح ل مشک ل ترافی ک سنگین چنین
کلان شهرهایی است. حفر تونل مترو در زمین هاي سست مناطق شهري با مشکلات و مخاطرات زمین شناسی و ژئوتکنیکی متعددي
همراه است. یکی از مهم ترین مسائل ژئوتکنیکی در زمین ها ي نرم ، چسبندگ ی خاك مسی ر و ایجا د انسدا د و گ ل گرفتگ ی در
قسمت هاي مختلف ماشین حفار است که باعث بروز مشکلاتی در کله حفار، جام هاي ورود مصالح و قسمت هاي دیگر انتقال مصالح
می شوند. در این مقاله با بررسی ویژگی هاي زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی قطعه شرقی-غربی خط 7 مترو تهران در طول مسیر
تونل با توجه به رابطه اي بین شاخص استحکام یا قوام و شاخص خمیري بر اساس نمودار معرفی شده توسط توس و برگر به پیش بینی
پتانسیل انسداد و گل گرفتگی این پروژه پرداخته شده است. مسیر پیشنهادي قطعه شرقی-غربی خط 7 قطار شهري تهران با طولی
در شرق تهران شروع شده و تا A حدود 12 کیلومتر، از 13 ایستگاه تشکیل شده است که از شهرك امیرالمؤمنین حدفاصل ایستگاه 7
واقع در تقاطع خیابان قزوین و بزرگراه نواب ادامه می یابد. بر اساس بررسی نتایج حاصل از 61 گمانه ماشینی و 16 N ایستگاه 7
چاهک دستی د ر محدوده مسیر پروژه می توان بیان کرد که تونل در محدوده هاي قسمت هاي انتهایی مسیر، با پتانسیل انسداد
متوسط و روبه بالا مواجه خواهد بود.
واژه هاي کلیدي: تونل، ماشین حفار تونل، محیط خاکی، پتانسیل انسداد و گل گرفتگی، خط 7 مترو تهران
-:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , ماشین حفار تونل , محیط خاکی , پتانسیل انسداد و گل گرفتگی , خط 7 مترو تهران ,
:: بازدید از این مطلب : 774
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

جلوگیري از نشست در زمین هاي سست شهري با نگرش کنترل هسته جبهه کار

 

 

 

کلمات کلیدی :

نشست . حفاری مکانیزه . کنترل هسته جبهه کار . EPB . تونل متروی قم . ابزار بندی . مدلسازی عددی

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نشست , حفاری مکانیزه , کنترل هسته جبهه کار , EPB , تونل متروی قم , ابزار بندی , مدلسازی عددی ,
:: بازدید از این مطلب : 737
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 شهريور 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

غلبه بر جمع شدگی دیواره تونل هنگام حفر پاطاق توسط میکروپایل

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مدلسازی عددی . میکروپایل . MIDAS GTSNX . NATM          

 

سیزدهمین کنفرانس تونل ایران (1398)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

هبلغگدشی دیهراو م طسوت قاطاپ رفح ماگنه لنوتیاپورکی:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازی عددی , میکروپایل , MIDAS GTSNX , NATM ,
:: بازدید از این مطلب : 998
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 14 شهريور 1401 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه