<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

پتانسيل يابي سنگهاي آذرين براي استفاده در سنگ نما

چكيده
استفاده از منابع معدني بعنوان مصالح ساختماني از دير باز مرسوم بوده است و قسمتي از اين منابع به عنوانسنگ نما استفاده مي شده است . در گذشته اين سنگها عمدتا ش امل سنگهاي رسوبي و دگرگوني بوده است .اماچندي است كه از سنگهاي آذرين وسنگهاي آذرآواري بدين منظور استفاده مي شود . واين سنگها به دليلاستحكام ،تنوع رنگ وزيبايي جايگاه خود را در بازار تثبيت نموده اند.در بين سنگهاي آذرين گرانيتوئيدها،سينيتوئيدها،وگابروئيدها از اهميت ويژه اي برخوردارند.ولي سنگهاي آذرين خروجي عمدتا به دليل داشتن خميره ،تخلخل وآلتراسيون مورد توجه قرار نمي گيرند .ازسنگهاي آذرآواري نيز بعضا مي توان به عنوان سنگ نما استفاده نمود.

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 653
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل ريسك ايمني دراستخراج سنگ تزئيني به روش سيم برش الماسه

چكيده
با توجه به حجم وسيع ك اربرد سيم برش الماسه و از طرفي آمار حوادث و مشكلات در معادن سنگتزئيني، مطالعه و تحقيق پيرامون افزايش ايمني و راندمان سيم برش الماسه ضروري است .پارامترهاي موثردراستخراج با سيم برش الماسه به دو دسته پارامترهاي غيرقابل كنترل كه مربوط به خصوصيات سنگ مي شود وپارامترهاي نسبتا قابل كنترل تقسيم مي گردد كه در ارتباط با خصوصيات ماشين برش و خصوصيات عملياتاست.كار تحليل ريسك ايمني در معادن سنگ تزئيني به وسيله ي تشخيص پرخطرترين كارها و كاستن ازميزان ريسك آنها تا حد قابل قبول انجام شد . بدين صورت كه ابتدا جدولي از عنوا ن و شرح حوادث در معادنبازديد شده تهيه شد و براي هر حادثه، ميزان احتمال و خسارتي تعيين شد كه نتيجه ي پرسش از پرسنلمعادن سنگ تزييني بازديد شده است . سپس با ارائه راهكارهايي باعث كاستن از ميزان احتمال و خسارت شدهو درنتيجه كاهش ميزان ريسك را درپي داشت و بدين ترتيب، پيشرفت هاي تدريجي در ايمني معدن، امكان پذير شد.


كلمات كليدي:

تحليل ريسك ايمني  . سنگ تزئيني . سيم برش الماسه

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل ريسك ايمني , سنگ تزئيني , سيم برش الماسه ,
:: بازدید از این مطلب : 908
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تعيين وضعيت بلوك دهي نهشته هاي سنگ تزييني

چكيده
زمين شناس در طي مراحل پي جويي و ارزيابي اوليه كانسارهاي سنگ تزييني معيارهاي زمين شناسيمتعددي را بايستي در نظر گيرد.اين معيارها به دو گروه تقسيم مي شوند 1- معيارهاي ظاهري(رنگ ، بافت و ..)-2 معيارهاي تكنيكي (خاصيت شكنندگي ، خصوصيات فيزيكي ومكانيكي و ...). نهشته هاي سنگ تزيينيبايستي داراي وضعيت مناسبي از لحاظ فاصله داري درزه ها باشند. دربرخي موارد استخراج بلوكها با توجه بهنحوه توزيع مناسب سيستم درزه ها در سنگ بستر صورت مي گيرد. بنابراين نحوه توزيع مناسب فاصله داريمي تواندشرايط بسيار مطلوبي را از نظر استخراج اقتصادي ايجاد نمايد. اندازه گيري درزه ها در مراحل اوليه ازرخنمونهاي سطحي و در مراحل بعدي توسط ژئورادار و يا از روي مغزه هاي حفاري صورت مي گيرد.بهترينحالت فاصله داري درزه ها با توجه به اهداف خاص مصرفي و نيز اندازه بلوكهاي مورد نياز براي ماشين آلاتتعيين مي شود. امروره اندازه بلوكهاي مناسب جهت انجام عمليات برش و غيره بيش از 3 متر مكعب ( 8 تن)ميباشد با اينحال بلوك هاي كوچكتر را مي توان براي كاربردهاي خاص مورد استفاده قرار داد. در اين مقالهوضعيت بلوك دهي نهشته هاي سنگ تزييني آذرشهر و خوي با توجه به سيستم درزه هاي طبيعي موجود درآنها مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتيجه مطالعات نشان مي دهد كانسار آذرشهر بلوك دهي مناسبي در مقايسه با كانسار خوي دارد.


كلمات كليدي :

سنگهاي تزييني . درزه . بلوك دهي

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگهاي تزييني , درزه , بلوك دهي ,
:: بازدید از این مطلب : 740
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توليد سنگهاي آنتيك از ضايعات سنگهاي تراورتن Prepare Producing Antiqu Stone from the Waste of Traverine   

چكيده
معرفي سنگهاي آنتيك و ايده پديد آمدن آنها:سنگ آنتيك از قرار دادن قطعات شكسته سنگ و خرده سنگ كنار هم (ضايعات و باطله هاي سنگهايتراورتن) و چسباندن آنها با ملاتهائيكه پايه زريني دارد توليد مي شوند و به عبارتي از مجموع و تركيب باطلهيند. Ĥ ها و ضايعات سنگهاي تزئيني تراورتن با مواد افزاينده مختصر ديگر بدست ميايده پديد آمدن سنگهاي آنتيك از آنجا شكل گرفت كه طراحان و آرشيتكت ها بمنظور هر چه زيباتر كردنفضاها اعم از فضاهاي بيروني و دروني ساختمانها و كف پوش ها و محوطهسازيهاي بيروني نياز به سنگهايي بافاكتورهاي مورد نظر خويش را احساس مي نمودند بعلاوه پيشرفت صنعت ساختمان و سليقه هاي مختلف اين نياز را بيان ميكرد كه سنگهايي با طرحهاي مختلف و فاكتورهايي فيزيكي و مكانيكي كيفيت بالا و قيمتمناسب بايد در دسترس باشد.

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 758
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمين مقاومت تراكمي تك محوري سنگ تراور تن محلات با استفاده از آزمايش چكش اشميت

چکیده
مقاومت تراكمي تك محوري يكي از مهمترين پارامترهايي است كه در اكثر پروژه هاي مهندسي سنگبراي مطالعات مكانيكي سنگي سنگ بكر به عنوان آزمايش پايه مورد نياز بوده و تعيين مي گردد انجامدقيق اين آزمايش با وجود ظاهري ساده بسيار مشكل مي باشد ، لذا در سالهاي اخير كوشش هاييمبني بر تخمين اين پارامتر با استفاده از آزمايشهايي غير مستقيم و ساده (نظير آزمايش هاي شاخص بارنقطه اي , سختي اشميت , سرعت عبور موج فشاري ,...) به وسيله ي محققين مختلف انجام گرديد وروابط مختلفي هم براي اين منظور ارائه شده است.در اين مقاله با استفاده ار داده هاي حاصل از انجام آزمايشهاي آزمايشگاهي برروي نمونه هاي سنگتراورتن محلات روابطي جهت تخمين مقاومت تراكمي تك محوري با استفاده از آزمايش چكش اشميتتعيين گرديده است .براي تعيين ارتباط بين مقادير حاصل از انجام آزمايشات و با توجه به بررسي هايصورت گرفته از روش رگرسيون گيري استفاده گرديده است، در نهايت جهت تجزيه و تحليل روابطبدست آمده، بررسي ميان مقادير مقاومت تراكمي تك محوري تخمين زده شده از آزمايش چكشاشميت با مقادير حاصل از انجام آزمايش مستقيم صورت گرفت .


كليد واژه :

مقاومت تراكمي تك محوري  . سختي اشميت . سنگ تراورتن . رگرسيون گيري . آزمايشهاي آزمايشگاهي

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

تخمين مقاومت تراكمي تك محوري سنگ تراورتن محلات با استفاده از آزمايشچكش اشميت:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مقاومت تراكمي تك محوري , سختي اشميت , سنگ تراورتن , رگرسيون گيري , آزمايشهاي آزمايشگاهي ,
:: بازدید از این مطلب : 738
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

سنگ مصنوعي و تكنولوژي ساخت آن

چكيده :
تكنولوژي توليد سنگ مصنوعي از سال 1960 در ايتاليا پديد آمد و در همان دهه اولين كارخانه توليدسنگ مصنوعي در اين كشور شروع به فعاليت كرد . ايده پديد آمدن سنگ مصنوعي از آنجا شكل گرفت كهطراحان و آرشيتكت ها به منظور هر چه زيباتر كردن و چش م نوازتر كردن فضاها اعم از فضاهاي دروني وبيروني ساختمان ها و كف پوش ها و محوطه سازي هاي بيروني نياز به سنگهايي با فاكتورهاي مورد نظر خويش رااحساس مي نمودند بعلاوه پيشرفت صنعت ساختمان و سليقه هاي مختلف اين نياز را بيان مي كرد كهسنگ هايي با طرح هاي مختلف و فاكتورهاي فيزيكي ومكانيكي كيفيت بالا و قيمت مناسب بايد در دست رسباشد. بدين ترتيب با رشد جميعت جهان و متفاوت شدن سليقه ها سنگ هاي طبي عي پاسخگوي اين نياز انسانيو سليقه اي نبودند . لذا تركيبات مواد براي ساخت سيماي جديد با زيبا يي خاص و نماي ي ك دست و بدون تغييردر رنگ و طرح به كار گرفته شد . گر چه مواد اوليه توليد سنگهاي مصنوعي از اجزاء سنگهاي طبيعي تهيهمي شود ولي امكان تعيين رنگ و طرح مورد نظر با افزودن رنگدانه ها و به كار بردن جنس هاي مختلف درسنگهاي مصنوعي و جود دارد . امكان به كارگيري اجزاء مخ ت لف از جمله قطعات فلزي، دانه هاي فسيلي، قطعاتسنگهاي ق يمتي در ساختار سنگ مصنوعي سبب هر چه زيباتر شدن و منحصر به فرد شدن طرح ها ومدل هاي سنگ مصنوعي مي باشد. همچنين سطوح مختلفي براي سنگ هاي مصنوعي مي توان ايجاد نمود.

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: بازدید از این مطلب : 622
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ضرورت آموزش و فرهنگ سازي HSE در معادن سنگ نما و تزئيني ايران

چكيده
در ايران بحثي نوبنياد است . به همين دليل ساختار هويت بخشي به آن و همچنين اجراي قوانين HSE مقولههمچون اجرايي كردن ديگر قوانين مستلزم فراهم نمودن ابزار، منابع و زير ساخت هاي مناسب است . ،HSEفراهم آوردن امكانات، نيازمند بكار گيري منابع مالي، علمي و انساني مي باش د . بنابراين مديريت استفاده از اينمنابع و امكانات به منظور كاهش هزينه ها امري ضروري به حساب مي آيد.معادن سنگ نماي ايران از ذخايري با حجم بالا و كيفيت مناسب برخوردارند . همچنين سطح بالاي توليد ومصرف سنگ ساختماني، رشد بالاي تكنولوژي را ب ه همراه داشته است . بررسي صورت گرفته حكايت از افزايشبررسي شده است . HSE خطرات در اين معادن دارد . در اين مقاله ابتدا دلايل استفاده از سيستم مديريتسپس شرايط معادن سنگ ساختماني كشور مورد مطالعه واقع شده است . مطالعه صورت گرفته حاكي از نيازاين معادن به سيستم م ديريتي منحصر به فردي است كه منجر به كاهش خطرات و نتايج زيان بار آنها شود .سيستمي كه ضمن افزايش ايمني، رفاه و سلامتي پرسنل را در بر داشته، همچنين باعث كاهش آسيب هايپيشنهاد و الگوريتم اجراي آن در معادن سنگ HSE زيست محيطي گردد . بدين منظور سيستم مديريت ساختماني تشريح شده است.


واژه هاي كليدي:

مديريت HSE تحليل ريسك ايمني . سنگ تزئيني

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مديريت HSE , تحليل ريسك ايمني , سنگ تزئيني ,
:: بازدید از این مطلب : 1339
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد تحليل تنش و مكانيك شكست در آتشكاري كنترل شده به منظور استخراج سنگ هاي ساختماني سخت

چكيده
كاربرد حفاري و انفجار در شكست سنگ با نگرش مهندسي، حدود 300 سال سابقه دارد. ابتدا اين عملياتبا كمك باروت انجام مي شد. با اختراع نيترو گليسيرين و پيرو آن ديناميت عمليات حفاري و انفجار به صورتيك حرفه كاملا تخصصي ظهور كرد. امروزه اين تخصص تا جايي رشد كرده كه با بهره گيري از آن مجسمههاي بسيار عظيم در ديواره كوه تراشيده مي شود.يكي از كاربردهاي عمليات حفاري و انفجار در استخراج سنگ هاي ساختماني به صورت بلوك هاي بزرگ،سالم و منظم است. در اين مقاله مروري بر روش هاي آتشكاري كنترل شده رايج در استخراج سنگ ساختمانيخواهد شد. در ادامه مدل هاي تجربي معمول، مورد بررسي قرار گرفتهو سپس سه مدل رياضي بر اساستحليل تنش و مكانيك شكست ارائه مي شوند. چهار روش يعني مدل تجربي، مدل انتقال انرژي (تحليل تنش)،مدل ترموشيمي (تحليل تنش) و مدل مكانيك شكست براي يك معدن گرانيت با شرايط مشخص موردبررسيو محاسبه قرار گرفتند. با اصلاح يك ضريب در روش انتقال انرژي، مي توان مشاهده كرد كه نتايج به دستآمده تشابه بسيار نزديكي با يكديگر دارند. بنابراين با توجه به دسترسي و دارا بودن پارامترهاي هر يك از مدلها، مي توان نسبت به استفاده از هر مدل اقدام نمود.در پيوست مقاله سه جدول با پارامترهاي متنوع مكانيك سنگي و مكانيك شكست، براي طيف وسيعي ازسنگ ها ارائه شده است كه براي طراحي اوليه در هر معدن بسيار مناسب هستند.


واژگان كليدي:

آتشكاري كنترل شده . مكانيك شكست . تحليل تنش . سنگ ساختماني . مواد منفجره

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آتشكاري كنترل شده , مكانيك شكست , تحليل تنش , سنگ ساختماني , مواد منفجره ,
:: بازدید از این مطلب : 692
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

كاربرد سنگ در محيط هاي شهري و تأ ثير آن بر زيبايي شهر ها

چكيده
سنگ يكي از نخستين عناص ر طبيعت است كه بشر به كار برده است و در سفر تاريخي هزاران ساله ي آدميهمواره در كنار او بوده است . در هيچ دوره اي سنگ اهميتش را براي انسان از دست نداده است. اينك در اوايهزاره ي سوم ميلادي، به رغم تمامي پيشرفت هاي فني و فتوحات علمي، آدمي بيش از پيش نياز به جستجويريشه هاي خود را حس مي كند . ماشين به دگرگون شدن و دگرگون كردن ادامه مي دهد، ليكن سنگهمچنان حامل ميراث ها و آرمان هاي بزرگ و جاودانه ي انسان است . متأسفانه امروزه در طراحي فضاهايشهري توجه كمتري به مواد طبيعي مي شود و بيشتر از مصنوعات استفاده مي گردد كه علت اصلي اين امرسهولت و آساني كار مي باشد، اما با بررسي بيشتر مي توان به روشني دريافت كه استفاده از مصالح طبيعيمانند سنگ در طراحي هاي شهري هم زيباتر و هم مقرون به صرفه تر خواهد بود و دوام و ماندگاري بيشترينيز خواهد داشت . اين مصالحطبيعي وقتي كه در مح يط هاي شهري به كار مي روند و مدتي از استفاده آنها ميگذرد، پير مي شوند و نجابت بيشتري مي يابند و با طبيعت در مي آميزند، و وقتي هم كه وقاري شكوهمند پيدامي كنند زوال مي يابند ولي پيري، مصالح مصنوعي را پست مي سازد و به زباله تبديل مي كند . ما نيز در اينمقاله در نظر داريم كه سنگ را به عنوان يك جايگذين عالي براي بسياري از مصالح مصنوعي از جمله بكوك هاو جداول سيماني معرفي نماييم كه ضمن زيبايي و هماهنگي بيشتر با طبيعت، داراي كيفيت بهتري بوده و دوامو ماندگاري بيشتري نيز دارد و استفاده از آن در دراز مدت از نظر اقت صادي فوق العاده مقرون به صرفه خواهدبود.


كليد واژه ها:

سنگ . محيط شهري . مصالح طبيعي . زيبايي شهر . سنگ فرش

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ , محيط شهري , مصالح طبيعي , زيبايي شهر , سنگ فرش ,
:: بازدید از این مطلب : 524
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معدنكاري و توسعه پايدار با مديريت صحيح زيست محيطي

چكيده
بين معدنكاري و توسعه پايدار، يك ارتباط متقابل وجود دارد كه انجام يكي، نياز به ديگري را پديد مي آورد .اهميت معدنكاري فقط از نقطه نظر كمي يا مقداري مطرح نيست، مسئله مهمتر امكانات توسعه اي اين بخشاست. توسعه پايدار، ن تيجه فقط يك عامل نيست بلكه ماحصل يك مجموعه به هم پيوسته اقتصادي، اجتماعي وزيست محيطي ( سه بنيان توسعه پايدار ) است كه با برنامه ريزي مناسب در دراز مدت، نياز هاي متعدد ياچندگانه را برآورده سازد . يكي از اين نيازها، لزوم توجه جدي به ارزشهاي زيست محيطي معدنك اري است ومسئله احياي زيستي معادني كه متروك مي شوند . بايد توجه داشت كه توان اقتصادي هر كشور تا حد زياديميزان سرمايه گذاري آن كشور را در حفظ محيط زيست تعين مي كند، بنابراين توان اقتصادي عامل محدودكننده مهمي در احياي محيط زيست معادن و توسعه پايدار مي باشد . لذا بايد تحقيق و بررسي در جهتشناسايي مواردي كه بيشترين تأثير منفي بر محيط زيست را دارند صورت گيرد و بصورت اولويت بندي شده بهرفع آنها تا جايي كه توان اقتصادي اجازه مي دهد اقدام شود . در اين مقاله ما ابتدا انواع تأثيرات منفي كهمعدنكاري بر محيط زيست مي گذا رد مورد بررسي قرار داده ايم و سپس عمليات معدنكاري را كه سبب اينتأثيرات منفي شده اند شناسايي كرده و ميزان سهم هر يك را بااستناد به اعداد آماري مشخص كرده ايم و درنهايت به ارائه تدابير و راهكارهايي براي كاهش اين تأثيرات منفي و احياي محيط زيست پس از خاتمه ف عاليتمعدن و رها كردن آن پرداخته ايم.


کلمات کلیدی :

معدنكاري . مديريت . توسعه پايدار . سنگ هاي زينتي . تأثيرات زيست محيطي . احياي محيط زيست

 

اولین کنفرانس سنگ های ساختمانی (1386)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معدنكاري , مديريت , توسعه پايدار , سنگ هاي زينتي , تأثيرات زيست محيطي , احياي محيط زيست ,
:: بازدید از این مطلب : 689
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 آذر 1401 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه