<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی اثر بازشو بررفتاردیوارهاي با مصالح بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح FRP تحت اثر بارگذاري رفت وبرگشتی

خلاصه
در بسیاري از مناطق لرزه خیز جهان از جمله ایران تعداد زیادي از ساختمان هاي بنایی وجود دارد که بسیاري از آنها براي بارهاي لرزه اي طراحی نشده اند. زلزله هاي اخیر نشان داده است که این ساختمانها در برابر بارهاي لرزه اي آسیب پذیرند و نیاز به مقاوم سازي دارند.به همین دلیل تکنیک هاي ترمیم و تقویت دیوارها و همچنین آزمایش نمونه هاي واقعی ومدل هاي مقیاس شده توجه محققین را به خود معطوف داشته است. یکی از روشهاي بهسازي جدید که طی دو دهه اخیر متداول شده است، استفاده از مصالح کامپوزیتی با استحکام بالا می باشد. مصالح کامپوزیتی ، داراي با ANSYS پتانسیل زیاد در بهبود شکل پذیري و مقاوم سازي سازه هاي بنایی هستند.در این مقاله نتایج آنالیز غیر خطی المان محدود نرم افزار نتایج آزمایش انجام گرفته برروي دیوار بنایی غیر مسلح مقایسه شده وصحت مدلسازي مورد ارزیابی قرارگرفته است. اثر بازشو برروي رفتار سازه تحت اثر توأم بارهاي قائم و سیکلی داخل صفحه مورد بررسی GFRP در آرایش هاي مختلف FRP هاي بنایی غیر مسلح تقویت شده با مصالح در افزایش مقاومت جانبی وبهبود رفتار داخل صفحه دیوارهاي GFRP وتحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی مؤثر کامپوزیت ها بنایی غیر مسلح همراه با بازشو می باشند.

کلمات کلیدي:

سازه بنایی ، مقاوم سازي، بارگذاري رفت وبرگشتی ، GFRP ، بازشو

نویسندگان :

سجاد روشن لاري  ، بابک شکرالهی زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه بنایی , مقاوم سازي , بارگذاري رفت وبرگشتی , GFRP , بازشو ,
:: بازدید از این مطلب : 2349
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تاثیرتیغه هدایت کننده جریان بر راندمان تله اندازي حوضچه رسوبگیر، ورودي کانال هاي آبیاري

خلاصه
حوضچههاي رسوبگیردر ابتداي شبکههاي انتقال آب آبیاري یکی از بخشهاي مهم در مجموعه سازههاي انتقال آب است. اهمیت این سازه از آن جهت می باشدکه میزان رسوبات ورودي از دهانه آبگیر را کنترل و مقدار آن بطور قابل توجهی کاهش میدهد. شیوههاي مختلفی در طرح حوضچههاي رسوبگیر تا کنون بکار گرفته شده است، لیکن استفاده از حوضچه رسوبگیر ساده که با صرف هزینه کم بتواند اهداف مورد نظر را تامین نماید هنوز مد نظر طراحان است. حوضچههاي رسوبگیر مستطیلی با پرههاي هدایت کننده جریان میتواند در افزایش راندمان تله اندازي نقش موثري ایفا نماید. چنانکه میتوان در حوضچه با طول کمتر با نصب پرههاي هادي جریان طول مسیر حرکت جریان را افزایش داده و به راندمانهاي بیشتري دست یافت. به منظور بررسی تاثیر مشخصه هاي پرههاي هادي شامل طول و زاویه قرارگیري بر میزان تله اندازي رسوب مجموعهاي از آزمایشات در شرایط مختلف طولپره، زاویه قرارگیري و عمق جریان در حوضچه انجام گرفت. نتایج نشان داد با تغییروضعیت تیغههاي هدایت کننده جریان در زوایاي مختلف که موجب تغییر درصد تنگ شدگی میگرددراندمان تله اندازي رسوب تغییر مینماید. چنانکه براي تنگ شدگیهاي بین 23 تا 35 درصد بیشترین تله اندازي را بدست آمد. با توجه به کاهش سرعت براي دبی ثابت و افزایش عمق جریان در حوضچه درصد تله اندازي رسوب به طور معنی داري افزایش می یابد.همچنین مطالعات نشان B طول حوضچه و L) L/B دادبا افزایش نسبت  عرض حوضچه) راندمان بطور چشمگیري افزایش خواهد یافت .


کلید واژه:

حوضچه رسوبگیر، دهانه آبگیر، تیغه هدایت کننده جریان، راندمان تله اندازي

نویسندگان :

هدي سالاري ، کاظم اسماعیلی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حوضچه رسوبگیر , دهانه آبگیر , تیغه هدایت کننده جریان , راندمان تله اندازي ,
:: بازدید از این مطلب : 2250
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

معماري سنتی گیلان ، معماري پایدار

خلاصھ
معماري و اقلیم پیوند تنگاتنگ و تاثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. به منظور تأمین آسایش و آرامش انسان، ابنیه نه تنها باید با ساکنان خود، بلکه باید با موقعیت و بستر اقلیمی و جغرافیایی خود، ارتباط تنگاتنگ داشته باشد، لذا توجه به اقلیم و بوم در طراحی نقش مهمی را ایفا می کند، به نحوي که طراحی و ساخت و ساز بدون شناخت پس زمینه ها و شرایط تاثیرگذار اقلیمی و طبیعی امکان پذیر نبوده و پروژه را با شکست مواجه می نماید. تجربیات معماري بومی در پهنه جهان وآروین هاي آن در معماري ایران زمین نیز ، خود گواه تاکیدي بر اندیشه ي فرم زایی ملاحظات اقلیمی در معماري است تا عاملی بر محدودیت آن یا اسارت معمار. معماري بومی با مردم همزاد وبا محیط همساز است. میزان متفاوت وترکیب گوناگون عوامل اقلیمی که خود ناشی از تفاوت موقعیت جغرافیاي مناطق مختلف است، حوزه هاي اقلیمی متفاوتی در جهان پدید آورده که هریک ویژگی هاي خاصی دارد. با توجه به تنوع اقلیم در خاك پهناور ایران لزوم شناخت مجزا و ارائه راه حل هایی در راستاي ارتقاي معماري پایدار با رویکرد معماري بومی و همساز با طبیعت امري ضروري به نظر می رسد. در این مقاله با در نظر گرفتن شهر گیلان به عنوان یکی از شهرهاي منطقه معتدل و مرطوب ، اصول و ضوابط معماري بومی سنتی حاکم بر این اقلیم مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نوآوري این پژوهش درشناسایی و تبیین اصول و عناصر و کیفیت هاي فیزیکی معماري ، در راستاي ارتقاي معماري بومی گیلان ، با رویکرد معماري سبز پایدار می باشد.


کلمات کلیدي:

معماري بومی ،اقلیم، معماري پایدار، معماري سبز ،گیلان

نویسندگان :

سروین الهی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , معماري بومی , اقلیم , معماري پایدار , معماري سبز , گیلان ,
:: بازدید از این مطلب : 2378
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی مصرف بهینه مصالح ساختمانی –صنعتی ونقش آن در ایجاد محیط زیست پایدار

خلاصه
بخش صنعت و ساختمان پس از بخش خانگی و حمل و نقل سومین مصرف کننده انرژي در کشور است و به همین دلیل بررسی و شناسایی صنایع عمده و داراي پتانسیل مصرف بهینه در این بخش به منظور داشتن محیط زیست پایدار از جایگاه ویژه اي برخوردار است. نتایج مطالعات نشان می دهد که از بین صنایع منتخب و انرژي بر مورد بررسی، بیشترین ارزش پتانسیل مصرف بهینه مربوط به صنعت آجر و آهن و به ترتیب با 460 و 395 میلیون دلار در سال است و صنعت سیمان با اختصاص 210 میلیون دلار ارزش صرفه جویی اقتصادي در رتبه هاي بعدي قرار دارد. در ارزیابی مصرف ویژه انرژي SEC و چگونگی آن در محیط زیست پایداراین نکته بسیار حائز اهمیت است که مصرف ویژه انرژي در صنایع آجر، گچ و شیشه از گروه صنایع کانی غیر فلزي به ترتیب از بیشترین میزان انحراف در مصرف انرژِي نسبت به متوسط مصرف جهانی برخوردار بوده اند که این خود فاجعه بزرگی در مصرف انرژي ومتعاقبا پرت این مصالح و بازگشت آن به محیط زیست و ایجاد آلودگی در کشور ما بشمار می رود و هر چه زودتر باید فکر اساسی در این مورد انجام گیرد.


کلمات کلیدي:

پتانسیل مصرف ، محیط زیست پایدار ، مصالح ساختمانی ، انرژي مصرفی

نویسندگان :

رضارضاپور ، محمد قاسم وتر

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پتانسیل مصرف , محیط زیست پایدار , مصالح ساختمانی , انرژي مصرفی ,
:: بازدید از این مطلب : 2383
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب ظرفیت باربري Nγ در خاك غیراشباع

خلاصه
ظرفیت باربري خاك غیراشباع با استفاده از رویکردهاي متداول استفاده شده براي خاك اشباع با نادیده گرفتن اثر مکش ساختاري برآورد میشود. این امر باعث یک رویکرد محافظه کارانه در طراحی هاي استفاده شده براي پی سطحی در خاك غیراشباع میباشد. به همین دلیل، مکش ساختاري در ظرفیت باربري پی سطحی تاثیر مهمی دارد. به اضافه، یک چارچوب کلی براي تفسیر کردن ظرفیت باربري خاك غیراشباع با احتساب تاثیر مکش ساختاري، میتواند بسیار مفید باشد.  در شرایط غیراشباع مورد بررسی قرار گرفته N در این مقاله، تاثیر مکش بر روي ظرفیت باربري پی سطحی و ضریب ظرفیت باربري 12و 14 سانتیمتر، ظرفیت ، است. در این مطالعهآزمایشگاهی، با انجام آزمایش بارگذاري صفحه بر روي پیهاي سطحی دایرهاي به قطرهاي 9 باربري ماسه متراکم در شرایط اشباع و غیراشباع بدست آمده است. تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله: پارامترهاي مربوط به ویژگیهاي فیزیکی خاك که شامل نمودار دانهبندي، پارامترهاي تراکم و دانسیته نسبی خاك و همچنین پارامترهاي مقاومت برشی، نمودار نگهداشت آب – خاك و درصد رطوبت در عمق هاي مختلف خاك اندازهگیري شد. طراحی و آماده سازي دستگاه و جعبه ظرفیت باربري به نحوي انجام شد که بتوان مقادیر ظرفیت باربري را در شرایط اشباع و غیراشباع و براي تراز آب زیرزمینی مختلف بدست آورد. آزمایشها بر روي ماسه خوب دانهبنديشده/ استهبان در شرایط اشباع و غیراشباع انجام شد و نشان داده شد که در حوزه مکشهاي بالا، ظرفیت باربري ماسه در حالت غیراشباع میتواند تا 5 برابر حالت اشباع باشد و این افزایش ظرفیت باربري براي پی با قطر بزرگتر، داراي افزایش بیشتري میباشد. همچنین با استفاده از نتایج آزمایشگاهی در N پیهاي سطحی در شرایط غیراشباع ارائه شد و نشان داده شد که ضریب ظرفیت باربري N رابطهاي براي محاسبه ضریب ظرفیت باربري شرایط غیراشباع علاوه بر زاویه اصطکاك داخلی، میتواند تابعی از بعد پی، وزن مخصوص متوسط و مکش متوسط موجود در خاك باشد.


کلمات کلیدي:

ظرفیت باربري، ماسه، غیراشباع، پی دایرهاي، مکش

نویسندگان :

امین اسماعیل پور ، محسن اژدري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربري , ماسه , غیراشباع , پی دایرهاي , مکش ,
:: بازدید از این مطلب : 2819
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روي ضریب عکس العمل بستر پی دایرهاي

خلاصه
شالوده ساختمانهاي متداول، براساس نشست طراحی و تحلیل میشوند. ضریب عکسالعمل خاك نسبتفشار کفپی به میزان نشست پی می- باشد و براي تحلیل عددي رفتار پیها مورد استفاده قرار میگیرد. تحقیقات و مطالعات گستردهاي در زمینه مقدار این ضریب براي خاكهاي خشکو اشباع انجام شده است. اما مقدار این پارامتر در مورد خاكهاي غیراشباع و تاثیر مقدار مکش برروي این پارامتر تا کنون مورد بررسی کاملی قرار نگرفته است. در این مقاله تاثیر سطح آب زیرزمینی بر ضریب عکسالعمل پیهاي دایرهاي بصورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار میگیرد. با این هدف، سه پی دایرهاي شکل با قطرهاي نه، دوازده و چهارده سانتیمتر ساخته شده و بر روي خاك نصب میشوند. در این مطالعه آزمایشگاهی، با انجام آزمایش بارگذاري صفحه بر روي پیهاي سطحی دایرهاي به قطرهاي نه، دوازده و چهارده سانتیمتر، نمودار تنش - نشست ماسه متراکم در شرایط اشباع و غیراشباع بدست آمده است. تمام اطلاعات مورد نیاز از جمله: پارامترهاي مربوط به ویژگیهاي فیزیکی خاك که شامل نمودار دانهبندي، پارامترهاي تراکم و دانسیته نسبی خاك و همچنین پارامترهاي مقاومت برشی، نمودارنگهداشت آب – خاك و درصد رطوبت در عمق هاي مختلف خاك اندازهگیري شد. سطح آب زیرزمینی در ترازهاي مختلفثابت نگه داشته شده و بارگذاري پی تا رسیدن به گسیختگی کامل انجام میشود. بعلاوه درصد رطوبت خاكدر عمقهاي مختلفاندازهگیري شده و توزیع مکش با استفاده از منحنی مشخصه آب-خاكتعیین میگردد. ضریبعکسالعمل خاكدر حالات مختلفمحاسبه شده و تاثیر مکشبر این ضریب مورد بحث و بررسی قرار گرفته میگیرد. نتایج نشان داد که تراز آب زیرزمینی به طور مستقیم برروي ضریب عکس العمل بستر تاثیر میگذارد. با پایین رفتن تراز آب زیرزمینی، مکشخاك بیشتر شده و در نتیجه ضریبعکس العمل بستر افزایشمییابد. این روند افزایشی تا جایی که آبدر عمق موثر حبابتنشوجود دارد، ادامه می- یابد. 


کلمات کلیدي:

ضریب عکس العمل بستر، ماسه، مکش، پی دایرهاي، خاك غیراشباع

نویسندگان :

امین اسماعیل پور ، محسن اژدري

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب عکس العمل بستر , ماسه , مکش , پی دایرهاي , خاك غیراشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 2523
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طرح احیا و ساماندهی وبررسی معماري و پایداري گذر تاریخی صاحب جمع کرمانشاه

خلاصه
گذر صاحب جمع یکی از قدیم ترین مجموعه هاي تاریخی و با ارزش شهر کرمانشاه می باشد که تا کنون نه تنها توجهی به آن نشده بلکه اقدامات صورت پذیرفته در این مجموعه اسیب هاي جدي بر پیکرده آن وارد نموده و ارزشهاي نهفته در این مجموعه فرهنگی را تا حدود زیادي به چالش کشیده است .از جمله پتانسیلهاي این مجموعه می توان به خانه هاي قدیمی ، فضاهاي مذهبی و خدماتی اشاره نمود، که با ارائه راهکار مناسب و برنامه ریزي جامع می توان تا حدود زیادي زندگی و حیات کمرنگ شده را به این مجموعه تاریخی بازگرداند.


کلمات کلیدي:

احیا،ساماندهی،مجموعه تاریخی

نویسندگان :

محمد علی حق شناس ، وحید شعبانی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , احیا , ساماندهی , مجموعه تاریخی ,
:: بازدید از این مطلب : 2066
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر راهکارهاي سبک سازي در کاهش وزن سازه هاي بتنی

چکیده
امروزه در احداث ساختمانهاي مرتفع ، ضرورت توجه به هزینه و کیفیت اجرا جزء اصول ساختمان سازي محسوب می گردد . بی تردید سبک سازي ساختمان به عنوان مهم ترین تحول این صنعت در سالهاي اخیر مورد توجه متخصصین امر واقع شده است . هدف از این تحقیق بررسی اثراتکاهشوزن سقف ، دیوار و انتخاب سیستم سازه اي در کاهش مصرف بتن و میلگرد در ساختمان بوده است . بدین منظور یکساختمان 4 طبقه اسکلت بتنی جهت انجام برخی مقایسه ها مورد آنالیز و طراحی قرار گرفته است . نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از سیستم سازه اي مناسب بیشترین تاثیر را در میزان درصد کاهشوزن ساختمان ها دارد.


کلمات کلیدي :

کاهشوزن ،بتن ، میلگرد ، سیستم سازه اي ،هزینه اجرا

نویسندگان :

حسین هادیان کمرودي ، فاطمه ابراهیم زاده

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کاهشوزن , بتن , میلگرد , سیستم سازه اي , هزینه اجرا ,
:: بازدید از این مطلب : 3031
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پایدارسازي گود به روش میخ کوبی و بررسی عددي پارامترهاي موثر در آن با استفاده ازمدل سازي دوبعدي

خلاصه
یکی از مسائل مهم مهندسی عمران در مناطق شهري، پایدارسازي جداره هاي قائم و شیبدار خاکی می باشد. به منظورجلوگیري از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از خاك برداري ها، سازه موقتی را براي مهار ترانشه اجرا می کنند که به اصطلاح سازه نگهبان نامیده می شود. متاسفانه بسیاري هنوز فکر می کنند که بکارگیري تمهیدات ایمنی لازم در گودبرداري هزینه و زمان بیهوده اي را به کار تحمیل می کند، در حالیکه گودبرداري اصولاً از کارهاي پیچیده و خطرناك مهندسی محسوب می شود. روش مناسب گودبرداري با توجه به شرایط و جنس خاك، عمق و ابعاد گودبرداري، موقعیت و نحوه قرارگیري محل گود، سطح آب زیرزمینی، تامین ایمنی همسایه هاي مجاور پروژه، هزینه هاي پایدارسازي و مشکلات و محدودیت هاي اجرایی انتخاب می گردد. یکی از روش هاي پایدارسازي که امروزه در محیط هاي شهري بسیار مورد استفاده قرار می گیرد روش میخ کوبی یا همان نیلینگ است که متاسفانه گاهی شاهد خرابی هاي جزئی و یا کلی در گود هستیم. . بنابراین طراحی ایمن و اقتصادي دیوار هاي میخ کوبی شده تحت بار هاي جانبی بخصوص در مناطق شهري از اهمیت ویژه اي برخوردار است و در نتیجه تحلیل مهندسی دقیق تغییر شکل هاي جانبی در ترکیب ظرفیت خمشی و برشی میخ ها و اندرکنش خاك- سازه، مرحله اي پیچیده در طراحی این سامانه بشمار می رود. در این تکنیک، جدارهاي خاکی ناپایدار ناشی از گودبرداري با استفاده از شبکه اي از میلگردهاي فولادي که تا عمق مشخصی در خاك فرورفته و 10، اطراف آن را پوششی از دوغاب سیمان فراگرفته، پایدار می شود. در این تحقیق ابتدا گود مورد نظر توسط سیسستم میخ کوبی در عمق هاي 8 10و 12 متري در هرسه عمق گود براي دو پارامتر ، دو بعدي پایدار شده و سپس تاثیر طول میخ هایی به طول 8 plaxis و 12 متري در نرم افزار ضریب اطمینان و جابجایی افقی که از مهمترین پارامترهاي پایداري گود هستند بیان می شود.


کلمات کلیدي:

گودبرداري، روش میخ کوبی، ضریب اطمینان، جابجایی افقی

نویسندگان :

دانیال هادي زاده بزاز ، محمود وفائیان ، مسعود میرمحمدصادقی ، علی اولیائی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , گودبرداري , روش میخ کوبی , ضریب اطمینان , جابجایی افقی ,
:: بازدید از این مطلب : 2526
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه عملکرد لرزه اي سیستم هاي لوله اي در سازه هاي بلند مرتبه فولادي

خلاصه
در دهه هاي اخیر نیاز به برج هاي بلند با کاربري هاي مختلف روز به روز افزایش یافته است. در این میان سیستم لوله اي به عنوان یکی از سیستم هاي مناسب جهت طرح سازه هاي بلند مرتبه کاربرد وسیعی دارد. سیستم لوله اي اولین بار درسال 1960 به عنوان یک سیستم سازه اي جدید معرفی شد. مبتکر این سیستم فضلورخان نام دارد. این سیستم از پیشرفته ترین فرمهاي سازه اي ساختمانهاي بلند می باشد که ضمن بازدهی نسبتاً خوب و اجراي آسان، براي هر ارتفاع و بلندي نیز مناسب می باشند. در این مقاله عملکرد لرزه اي سیستم لوله در لوله و سیستم لوله دسته شده در سازه هاي لوله اي با یکدیگر مقایسه شده اند. براي این منظور یک ساختمان 20 طبقه فولادي با استفاده از هر دو سیستم و بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ) طراحی شده است. تحلیل هاي مودال، استاتیکی غیر خطی و دینامیکی تاریچه زمانی هر دو سازه انجام شده و نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که سیستم لوله دسته شده داراي  سختی اولیه و جذب انرژي بیشتري نسبت به سیستم لوله اي می باشد و به همین دلیل رفتار لرزه اي بهتري در تحلیل هاي دینامیکی دارد. یکی از  مهمترین معایب موجود در سازه هاي لوله اي تأخیر برشی می باشد. تاخیر برش باعث افزایش قابل توجه نیروي ستون هاي کناري نسبت به ستون هاي میانی بال می شود. همچنین این پدیده باعث طبله کردن کف ها، چرخش تیغه ها و آسیب دیدن اعضا غیر سازه اي خواهد شد. در این مقاله  این مشکل مورد بررسی قرار گرفته و براي شده است. نتایج نشان می دهد تاخیر برش در سیستم لوله دسته شده کمتر از سیستم لوله در لوله می باشد.


کلمات کلیدي:

سازه هاي لوله اي، عملکرد لرزه اي، تحلیل استاتیکی غیر خطی، تحلیل تاریخچه زمانی

نویسندگان :

مجتبی تجاسم ، محمدعلی دشتی رحمت آبادي

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سازه هاي لوله اي , عملکرد لرزه اي , تحلیل استاتیکی غیر خطی , تحلیل تاریخچه زمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 3023
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 29 شهريور 1395 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه