<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

قابليت هاي استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي در مدلسازي هندسي توده سنگ هاي معدن چغارت( مطالعه موردي: بلوک تكتونيک I درزه دار )

ناپيوستگي ها به عنوان يکي از مهمترين عوامل آنيزتروپي وناهمگني درتوده های سنگي محسوب مي شوند و تاثير عميقي در رفتار مکانيکي و هيدورليکي اين محيط ها دارند. از این رو مدلسازی شبکه هندسي ناپيوستگيها در توده سنگهای درزهدار مرتبط با پروژههای عمراني، معدني و مهندسي نفت ضروری ميباشد. روش های استفاده شده شبيهسازی شبکه ناپيوستگي های توده سنگهای درزهدار شامل روش قطعي، آماری و زمين آماری مي باشند. در روشهای آماری توابع توز یع پارامترهای ناپيوستگيها مورد توجه قرار مي گيرند. تصادفي در نظر گرفتن متغييرهاو عدم توجه به ويژگي فضايي پارامترهای ناپيوستگيها در توده سنگ مهمترين عيب اين روش مي باشد. پارامترهای هندسي درزهها ميتوانند توسط روشهای زمين آماری به حسب وجود خودهمبستگي و يا وابستگي فضايي بين آنها مورد تخمين قرار گيرند. علي رغم مزايای اين روش، زمين آمار نيازمند اطلاعات زياد توزيع شده در توده و دقت بالا در واريوگرافي و تخمين است كه معمولا دسترسي به آن پر هزينه و پيچيده مي باشد. امروزه روش شبکه عصبي به عنوان يک تخمين گر قدرتمند توانسته است پيچيدگي های ارتباط بين اين پارامتر ها را مدل سازی نمايد و نتايج حاصل از تخمين پارامترهای هندسي بلوک تکتونيکي يک معدن چغارت با استفاده از روش شبکه عصبي حاكي از آن است كه اين تکنيک با عبور از مشکلات و پيچيدگي های تخمين بروش زمين آماری و تنها با استفاده ازمحاسبات ساده الگوی توزيع پارامترهای هندسي را شناخته وبا دقتي بالاتر از زمين آمار به تخمين آنها پرداخته است. لذا استفاده از شبکه عصبي در مدلسازی و تخمين پارامترهای هندسي ناپيوستگي ها پيشنهاد مي گردد.


کلمات کليدي:

پارامترهاي هندسي ناپيوستگي ها، شبكه عصبي، مدلسازي هندسي ، واريوگرافي، زمين آمار

نویسندگان :

منصور قاصدزاده (دانشجوي کارشناسي ارشد مكانيك سنگ ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق)

عليرضا يار احمدي بافقي (استاديار و عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي معدن و متالورژي، دانشگاه يزد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پارامترهاي هندسي ناپيوستگي ها , شبكه عصبي , مدلسازي هندسي , واريوگرافي , زمين آمار ,
:: بازدید از این مطلب : 3376
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر ساختگاه و ریزپهنه بندی لرزه ای شهر بابل به کمک اندازه گیری میکروترمور

با توجه به اینکه ایران بر روی كمربند زلزله خيز آلپ-هيماليا قرار گرفته و به طور پيوسته شاهد زلزله های شدید و خانمان سوز بوده است، احتمال وقوع دوباره چنين حوادثي در آینده زیاد مي باشد. بررسي های متعدد نشان مي دهد كه پيشگيری ازوقوع بحران درمقایسه با اقدامات امدادی پس اززلزله اثربخشي بيشتری داردوفازهای قبل ازبحران دارای اهميت خاصي هستند. یکي از برجسته ترین و مهم ترین گام های مقابله با زلزله، ریزپهنه بندی لرزه ای مي باشد. ریزپهنه بندی لرزه ای شامل مباحث متعددی مي شود كه از جمله مهمترین آنها مي توان به بررسي اثر ساختگاه اشاره داشت. ميکروترمور به دليل هزینه پایين، قابليت اندازه گيری در سطح وسيع و عمليات اجرایي آسان برای بررسي اثرات ساختگاه در نواحي كه فعاليت لرزه ای محدود دارند استفاده مي شود. در این مطالعه سعي شده تا كاربرد ميکروترمور در پهنه بندی لرزه ای و بررسي اثر ساختگاه در شهر بابل به طور جامع بيان گردد. برای بررسي صحت نتایج ميکروترمور از داده های گمانه ژئوتکنيکي استفاده شده و در انتها نقشه ریزپهنه بندی شهر بابل بر اساس فركانس تشدید بدست آمده از نتایج اندازه گيری ميکروترمور ارائه مي شود.


کلمات کلیدی:

جنبش نیرومند زمین، ریزپهنه بندی لرزه ای، اثر ساختگاه، میکروترمور، نقشه ریزپهنه بند ی

نویسندگان :

صادق رضائی(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

عسکر جانعلیزاده (دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جنبش نیرومند زمین , ریزپهنه بندی لرزه ای , اثر ساختگاه , میکروترمور , نقشه ریزپهنه بند ی ,
:: بازدید از این مطلب : 3427
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه رابطه همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد (N-SPT )وپارامترهای مقاومت برشی خاکهای رسی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک (مطالعه موردی مسکن مهر رشت)

در این تحقيق ارتباط بين پارامترهای مقاومت برشي خاكهای ریزدانه φ و C با عدد نفوذ استاندارد (N-SPT )در حدود 72 گمانه اراضي 176انجام Gpdotnet و نرم افزار (GP) هکتاری مسکن مهر رشت مورد بررسي قرار گرفته است، كه این بررسي با استفاده ا ز برنامه ریزی ژنتيک پذیرفته است. بسط نتایج این تحقيق در مناطقي با خاک مشابه، نياز به انجام آزمایشهای پرهزینه و زمان بر را از بين مي برد وبا كمترین هزینه و زمان مي توان با انجام آزمایش نفوذ استاندارد اطلاعات مفيد درباره خاک آن منطقه بدست آورده و همچنين پارامترهای مقاومت برشي خاک را تخمين زد. نتایج حاصل از این تحقيق نشان مي دهد كه چسبندگي خاكهای رسي منطقه مورد مطالعه بر خلاف زاویه اصطکاک دانه های خاک، رابطه معنا داری با N-SPTو دیگر پارامترهای ورودی این مطالعه برقرار مي كند.

کلمات کلیدی:

آزمایش نفوذ استاندارد، برنامه ریزی ژنتيک (GP) ،مقاومت برشي، آزمایش برش مستقيم

نویسندگان :

رضا صدیقی حسن کیاده(دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی،واحدزنجان،گروه عمران،زنجان،ایران)

زهرا مردانی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدزنجان،گروه عمران،زنجان،ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش نفوذ استاندارد , برنامه ریزی ژنتيک (GP) , مقاومت برشي , آزمایش برش مستقيم ,
:: بازدید از این مطلب : 3218
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

رفتارنگاری سدهای خاکی در شرایط همزمان ساخت و آبگیری توسط نتایج ابزار دقیق

از مهمترین چالش ها در پروژه های عمراني علاوه بر طراحي و اجرای آن ها كنترل ایمني و پایداری اجزای مختلف آن در طول دوران ساختمان است. برای دستيابي به این مهم در تمام سدهای بزرگ با نصب ابزارهای لازم مقادیر فشارهای منفذی، فشارهای توده خاک و تغيير شکل ها در طول سه دوران ساخت، اولين آبگيری و زمان بهره برداری اندازه گيری شده و عملکرد سد مورد ارزیابي و تحليل قرار مي گيرد. در انی مقاله نتایج ابزار منصوبه در سد گتوند بررسي و عملکرد سازه و پایداری آن مورد ارزیابي قرار گرفت. برای ابزار نصب شده در قسمت های مختلف بدنه سد و پي تغييرات زماني تراز آب ابزار و تراز آب مخزن ترسيم و تفسير گردید و نتایج حاصله صحت عملکرد سد و المان های آب بند پي را نشان داد.


واژگان کلیدی :

رفتارنگاری، ابزار دقیق ، اولین آبگیری ، سد گتوند

نویسندگان :

ابوالفضل حجت انصاری(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشكده مهندسی عمران، پردیس دانشكده های فنی ، دانشگاه تهران)

علی اصغر میرقاسمی(استاد دانشكده مهندسی عمران، پردیس دانشكده های فنی ، دانشگاه تهران)

حبیب نیرومند (مهندس مشاور مهاب قدس)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتارنگاری , ابزار دقیق , اولین آبگیری , سد گتوند ,
:: بازدید از این مطلب : 3325
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

طراحی و ساخت دستگاه آزمایش بارافتان بزرگ مقیاس در شرایط آزمایشگاهی

از آنجاكه یکي مهمترین فاكتوردر طراحي فيلتراسيون، ساخت گابيون، پوشش كانال ها، حوضچه هایآرامش، سدهای پاره سنگي،زهکش سد های خاكي و ... ضریب نفوذپذیری آنها در مقابل آب ميباشد ، لذا اندازهگيری صحيح و دقيق نفوذپذیری درمقياس آزمایشگاهي از اهميت فوقالعادهای برخوردار است. در این تحقيق ابتدا روشهای عددی و آزمایشگاهي مورد توصيه بررسي شده، سپس روش پيشنهادی برای تعيين نفوذپذیری مصالح درشتدانه در آزمایشگاه ارائه گردیده و به تبع آن برای اندازهگيری این پارامتر، دستگاه جدیدی طراحي شده كه طرز كار آن بر مبنای روشهای استاندارد بارافتان و بارثابت ميباشد . این دستگاه از دو محفظه شيشه ای به منظور مخازن آب و دو لوله از جنس پلکسيگلاس به قطر 10 و 20 سانتيمتر و طول یک متر به منظور قرار دادن مصالح تشکيل شده است. لوله ها برای مصالح مختلف قابل جا به جایي مي باشد. یک مخزن برای جمع آوری آب خروجي برای بدست آوردن دبی و سرعت درون مصالح در نظر گرفته شده است. در این دستگاه از دو نوع مصالح شکسته گوشهدار و گردگوشه ميتوان استفاده كرد. در نهایت نفوذپذیری مصالح درشتدانه تهيه شده از معادن شن و ماسه شهر یاسوج ، به كمک دستگاه طراحي شده اندازهگيری گردیدكه نتایج آن حاكي از عملکرد قابل قبول دستگاه ساخته شده در اندازهگيری نفوذپذیری مصالح درشتدانه ميباشد.


کلمات کليدی:

هدایت ه د یرولیکی، مصالح درشتدانه ، بارافتان، ضر یب نفوذپذ ر یhttp://www.loxblog.com/admin.php#purchasingی

نویسندگان :

محمد باقر صلاحی (کارشناس ارشد عمران، گرایش خاک و پی، دانشگاه یاسوج)

منصور پرویزی (استادیار گروه عمران دانشگاه یاسوج)

محمد صدقی اصل (استادیار گروه کشاورزی دانشگاه یاسوج)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هدایت هدیرولیکی , مصالح درشتدانه , بارافتان , ضر یب نفوذپذیری ,
:: بازدید از این مطلب : 3344
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسیو تعیین فرم بهینه در فونداسیونهاي پوستهاي

استفاده از فونداسیونهاي پوستهاي بعنوان جایگزین اقتصادي براي پیهاي متداول، میتواند گزینهاي مناسب در شرایطی باشد که بار سنگین بر روي خاكضعیفاعمال میشود. این شالودهها موجب افزایشظرفیتباربري خاكحتی تا دو برابر خواهند شد و درعین حال بعلتضخامت کم پوسته، مصرفمصالح را کاهشمیدهند که این امر صرفه اقتصادي استفاده از این نوع پی را بخصوصدر کشورهاي درحال توسعه بدنبال خواهد داشت. با توجه به شکلهاي مختلفی که براي این فونداسیونها پیشنهاد شده استبررسی و تعیین مناسبترین فرم پوسته که بیشترینظرفیتباربري پس از مدلسازي Abaqus/CAE 6.11- را دارا باشد امري ضروري و اجتنابناپذیر است، در این مقاله با استفاده از نرمافزار المان محدود 3 انواع فرمهاي پی پوستهاي ظرفیت باربري و نشست این فونداسیونها با همتایان ساده آنها مقایسه شده و مقطع بهینه معرفی میشود.

کلمات کلیدي:

فونداسیون پوستهاي، ظرفیتباربري، نشست، المان محدود

نویسندگان :

کامران ابراهیمی (دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی)

امیر حمیدي (دانشیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی)

پیمان همامی (استادیار مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون پوستهاي , ظرفیتباربري , نشست , المان محدود ,
:: بازدید از این مطلب : 3368
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی روش های مختلف تعادل حدی تحلیل پایداری استاتیکی و شبه استاتیکی برای سد خاکی سنگریزه ای قشلاق علیا(مطالعه ی موردی)

تحليل پایداری شيب های سد های خاكي یکي ازكنترل های مهم درحين طراحي و مقداردهي به شيب ها ی بالادست وپایين دست بدنه ی این نوع ازسدهاست. براساس ضرایب اطمينان بدست آمده درحين تحليل پایداری شيب های خاكي ، مي توان درخصوص مناسب بودن شيب هاومشخصات تخصيص یافته ی مقاومتي مصالح انتخابي ، قضاوت نمود. دراین مقاله نتایج تحليل های روش های مختلف تعادل حدی هماننداسپنسر، سارما، یانبو، بيشاپ ، مورگان اشترن - پرایس ، روش عمومي تعادل حدی، لوِ - كارافياث و... و هم چنين نتایج این روش ها برای تحليل های پایداری شيب استاتيکي و شبه استاتيکي برروی سد خاكي قشلاق علياآورده شده است. درپایان مقاله به ارزیابي نتایج كلي حاصل ازروش های مختلف پرداخته شده است. نتایج تحليل های مختلف نشان مي دهد كه روش های تعادل حدی تحليل پایداری استاتيکي ، نتایج بسيارنزدیکي نسبت به هم دارندودرحالت تحليل پایداری شبه استاتيکي نتایج روش های تعادل حدی تفاوت هایي با هم دارند.هم چنين دراین مقاله به رابطه ی تعادل حدی عمومي وفرمول بندی های موجودبرای خاک های اشباع وغيراشباع پرداخته شده است.فهرست مراجع مقاله، اطلاعات دقيقي ازتاریخچه ی محاسباتي روش های تعادل حدی باارجاع به منابع اصلي انتشارروش ها بدست مي دهد.


کلمات کلیدی:

روش های تعادل حدی ،خاک اشباع وغیراشباع ،تحلیل استاتیکی ، تحلیل شبه استاتیکی ، سدخاکی

نویسندگان :

یزدان شمس ملکی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی ، دانشگاه رازی، کرمانشاه)

حسن شرفی (استادیارگروه مهندسی عمران، دانشکده ی فنی مهندسی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش های تعادل حدی , خاک اشباع وغیراشباع , تحلیل استاتیکی , تحلیل شبه استاتیکی , سدخاکی ,
:: بازدید از این مطلب : 3196
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی نشست تحکیم خاکهای ریز دانه ی اشباع توسط سیستم چاه زهکش به همراه پیش بارگذاری

امروزه یکي از روش های بهبود خاک های ریز دانه ی اشباع، استفاده از سيستم چاه زهکش به همراه پيش بار گذاری است. این سيستم، جهت تسریع در زهکشي و نشست تحکيم این نوع از خاک ها دو بعدی PLAXIS استفاده مي شود. در این مطالعه، یک مدلسازی عددی بوسيله نرم افزار اجزاء محدود برای بررسي اثر چاه زهکش به همراه پيش بارگذاری بر ميزان نشست تحکيم خاكهای ریز دانه ارائه شده استفاده گردیده و قانون جریان غير همراه بر قرار مي باشد. Soft Soil Creep است. برای مدلسازی از مدل نتایج حاصل، بيانگر ميزان تاثير پارامترهای مختلف خاک بر مقدار نشست تحکيم واردبر خاک بوسيله ی این سيستم مي باشد.

كلمات كليدی:

چاه زهکش، پيش بارگذاری، نشست تحکيم، مدل Soft Soil Creep ،خاكهای ریزدانه اشباع

نویسندگان :

عادل عساکره(استادیاردانشگاه هرمزگان)

محمدرضا ترابی (دانشجوی كارشناسي ارشد خاک و پي دانشگاه هرمزگان، واحد پردیس قشم)

پیمان سلیمان نیا (دانشجوی كارشناسي ارشد خاک و پي دانشگاه هرمزگان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , چاه زهکش، پيش بارگذاری , نشست تحکيم , مدل Soft Soil Creep , خاكهای ریزدانه اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 3051
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رفتار دینامیکی لوله های مدفون در سطوح شیبدار( مطالعهموردی : رودخانهسیلاخوردورود)

با توجه به با توجه به كاربرد وسيع خطوط لوله انتقال نفت، گاز و آب (تحت عنوان شریانهای حياتي)، گستردگي وسيع این شبکه ها و لزوم عبور این خطوط از مناطق ناهموار در شرایط لرزه خيزی بالای كشورمان، بررسي تأثيرات زلزله بر خطوط لوله عبوری از سطوح شيبدار از اهميتفراوانيبرخوردار است. در این تحقيق ضمن مطالعه موردی منطقه رودخانه سيلاخور درود، كه محل عبور خطوط لوله های نفت مي باشد، برای بررسي رفتار دیناميکي خطوط لوله پيوسته مدفون در سطوح شيبدار تحت اثر انتشار امواج زلزله از مدلسازی عددی سه بعدی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود استفاده شده است. تحليل دیناميکي انجام شده با فرضرفتار الاستوپلاستيک خاک و در نظر گرفتن امکان لغزش بين خاک و لوله بصورت Abaqus3D غير خطي صورت گرفته است. در این راستا مدلسازی رفتار واقعيخاكبا استفاده از نتایج مطالعات ژتوتکنيکي انجام شده در منطقه مورد مطالعه صورت گرفته و با اعمال تاریخچه زماني جابجایي شتاب حركت زمين وشرایط مرزی به مدلهای مورد نظر،تأثير پارامترهای مختلف در رفتار لوله های مدفون در سطوح شيبدار مانند عمق دفن، ميزان شيب، مشخصات خاک و ...بررسي گردیده است.كه نتایج تحقيق نشان ميدهدشيب زمين تاثير قابل توجهي بر پارامترهای اندركنش خاک- لوله داشته همچنين تغييرات مشخصات خاک اطراف لوله وعمق دفن بر تنشها،تغيير شکل و لنگر موثر است.

کلمات کلیدی:

خطوط لوله مدفون، سطوح شیبدار، اندرکنش خاک- لوله، نرم افزار Abaqus

نویسندگان :

مرتضی رفیعی (دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، گروه عمران، اراک، ایرا ن)

نوید گنجیان (استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

محمد رضا منصوری (استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خطوط لوله مدفون , سطوح شیبدار , اندرکنش خاک لوله , نرم افزار Abaqus ,
:: بازدید از این مطلب : 3415
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر آب مغناطیسی در تراکم خاک های ریزدانه رسی

مقدار و كميت آب تحت عنوان آب بهينه به منظور كسب بالاترین تراكم در خاكها نقش سازنده ای دارد؛ اما عموما اثر كيفيت آب مخصوصا در خاكهای رسي بواسطه جذب آب توسط یون ها نادیده انگاشته شده است. در این مقاله از آب مغناطيسي كه ناخالصي هایش توسط آهنربای بسيار قوی یونيزه شده برای متراكم كردن خاک رسي استفاده شده است. یون های پلاریزه شده موجود در آب به سمت قطب های غير همنام خود در خاک رس جذب شده و شرایط مساعدی را برای بوجود آمدن محيط مرطوب و 6%بيشتر از حالتي بدست آمد كه از آب شرب / درنتيجه جابجا شدن ذرات ریز خاک فراهم مي آورد. افزایش تراكم حاصله از آب مغناطيسي با روش تراكم پروكتور 5 استفاده شده بود.


واژه های كلیدی:

آب مغناطيسي، خاک رس، تراكم پروكتور، یون

نویسندگان :

غلامرضا تدين فر (استاديار و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه حکیم سبزواری)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آب مغناطيسي , خاک رس , تراكم پروكتور , یون ,
:: بازدید از این مطلب : 3348
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 28 آذر 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه