<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2021 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2020 (v7.2.22022.0) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2022 (v11.4.2.250) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

360,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (R4 v11.3.2.23783) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی اثر اندرکنش خاك سازه بر رفتار سازه نامتقارن نرم پیچشی داراي میراگر جرمی تنظیم شد (TMD) 

چکیده
به منظور کنترل و کاهش ارتعاش سازه هاي نامتقارن نرم پیچشی، از ابزارهاي ساده و کارآمدي همچون میراگر جرمیویژگیهاي دینامیک سازه را به مقدار زیادي ،(SSI) استفاده می شود. مسئله اندرکنش خاك- سازه (TMD) تنظیم شددر کنترل SSI نصب شده بر سازه نیز تاثیرگذار است و نادیده گرفتن اثر TMD تغییر داده و در نتیجه بر کارایی سیستمبه برآورد بیش از حد عملکرد این سیستم منجر می شود. بر این اساس در TMD حداکثر پاسخ هاي ساختمانی توسطمقاله حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر اندرکنش خاك و سازه بر کنترل شتاب و تغییر مکان سازه داراي میراگر جرمی،TMD پرداخته شود. به همین منظور، حالات مختلفی از سازه نامتقارن با محلهاي مختلف نصب (TMD) تنظیم شدهمورد بررسی قرار گرفت و با مطالعات پارامتریک بر روي آن، به OpenSees به صورت مدلسازي عددي در نرم افزاربررسی نتایج حاصله پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بهینه ترین حالت جهت کنترل شتاب لبه در سازه هاي نرمپیچشی، نصب میراگر جرمی تنظیم شده در هر دو لبه سخت و نرم می باشد. همچنین با اعمال اثر اندرکنش خاك-سازه، مقادیر تغییر مکان و شتاب براي هر دو لبه سخت و نرم در حدود 1.5 تا 2.5 درصد افزایش می یابد. همچنیننتایج نشان داد که بیشترین افزایش ناشی از اعمال اثر اندرکنش خاك- سازه، مربوط به نصب میراگر در هر دو لبه درحالت لبه نرم و سخت می باشد. علاوه بر این، بررسی تاثیر خروج از مرکزیت نشان داد که با افزایش مقدار خروج ازمرکزیت، تفاوت خاصی در اثر اعمال اندرکنش خاك- سازه در نتایج مشاهده نمی شود و لذا می توان از اثر آن صرفنظرنمود.

واژههاي کلیدي:

اندرکنش خاك سازه (SSI) . سازه نامتقارن نرم پیچشی . میراگر TMD . خروج از مرکزیت . لبه نرم و سخت

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اندرکنش خاك سازه (SSI) , سازه نامتقارن نرم پیچشی , میراگر TMD , خروج از مرکزیت , لبه نرم و سخت ,
:: بازدید از این مطلب : 12
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي فنوتايپي تحولات مسكن تركمن هاي جعفرباي

چكيده
پژوهشحاضر، بهبررسي رابطه پيكره بندي فضايي برسيستم فعاليت هادرمقياس عرصه هاي خانه ازطريق دسته بنديفعاليت هاي خانه و اندازه گيري داده هاي نحوي خانه ها مي پردازد . براي تعيين خواسته مورد نظر، تعداد 50 خاناز روستاي اق قلا را به صورت تصادفي انتخاب گرديد . براي تحليل سيستم فعاليتها ازمصاحبه ابزار- غايت ، مشاهدهوبرداشت ميداني ، تهيه پرسشنامه ، نرم افزار تخصصي نحوفضا وثبت فعاليت ها مورد بررسي قرار گرفت . اين تحقيقاز گونه پژوهش موردي با استفاده ازروش تحقيق تركيبي شامل روش هاي توصيفي ، تحليلي و در نهايت استدلال منطقي مي باشد. براساس يافته هاي اين پژوهش ، سيستم فعاليت ها و عوامل ناشي از آداب و رسوم و سنت هايجامعه تاثير مستقيم برپيكره بنديفضايي ، عرصه هاي خانه دارند ، انها قادر بر شكل گيري فضاهاي خانه هستنددر واقع سازماندهي فضايي براساس فعاليت انسانها درفضا مانند زندگي روزمره ، تعامل يا فقدان تعامل در گروههاياجتماعي معني دار ميشود و نه در افراد به صورت مستقل ؛ يعني رابطه ميان پيكربندي ، سيستم فعاليتها واجتماع يك رابطهبين ساختار گروه انسانها و ساختار فضا است اين فرايند متقابل ، نه تنها به معماران در طراحيكمك مي كند بلكه اطلاعات فنوتايپي جامعه و ويژگي هاي معماري بومي درگذر زمان را نشان ميدهد . همچنينبا مطالعه پيكربندي فضا ، به عنوان خصوصيات عناصر فضا ، ميتوان به چگونگي تعامل آن با ساختارهاي. اجتماعي ، رفتارهاوفعاليت هاي كاربران دست يافت.


واژگان كليدي:

پيكر هبندي فضايي . ساختارهاي اجتماعي  . عرصه هاي خانه . نحو فضا . سيستم فعاليتها

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , پيكر هبندي فضايي , ساختارهاي اجتماعي , عرصه هاي خانه , نحو فضا , سيستم فعاليتها ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیرپذیری فرم معماری ساختمان در بهینه سازی مصرف انرژی برق

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

فرم معماری ساختمان . دریافت انرژی . صفحات فتوولتاییک

 

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , فرم معماری ساختمان , دریافت انرژی , صفحات فتوولتاییک ,
:: بازدید از این مطلب : 11
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثير خطاي ساخت تير پيوند مياني در رفتار اتصالات خمشي ستون درختي فولادي

چكيده
نقص هاي هندسي در اثر خطاهاي اجتناب ناپذير كه طي فرآيند ساخت يا نصب اعضاي سازه اي به وجود مي آيد، ممكناست عملكرد سازه ي فولادي را تحت تأثير قرار دهد. گاهي در اجراي قاب هاي خمشي با اتصالات ستون درختي، طولتير پيوند مياني بعد از ساخت با اندازه ي مندرج در نقشه هاي اجرايي تطبيق كامل ندارد و بنابراين در محل وصله فلنجيتيرها فاصله اي بين ورق هاي انتهايي مشاهده مي شود. در پژوهش حاضر تأثير مقادير مختلف خطاي ساختِ مربوط بهطول تير پيوند مياني بر روي رفتار اتصالات ستون درختي مورد ارزيابي قرار گرفته است. بدين منظور، ابتدا اثر خطايدر نظر گرفته شد و نيروهاي داخلي ايجاد SAP ساخت مذكور در يك سه قاب خمشي فولادي، توسط نرم افزار 2000شده در اعضا استخراج گرديد. سپس رفتار غيرخطي مدل هاي سه بعدي از اتصال درختي يك تير به ستون كناري از اينمورد بررسي قرار ANSYS Workbench قاب ها تحت اثر نيروهاي ناشي از خطاي ساخت، با نرم افزار اجزاي محدودگرفت. در مدل هاي اجزاي محدود، خواص غيرخطي مصالح، غيرخطي هندسي و همچنين رفتار غيرخطي تماس ورق هايانتهايي منظور شده است. در اين تحقيق مشاهده شد كه خطاي ساخت تير پيوند مياني موجب ايجاد تنش هاي قابلتوجهي در سخت كننده هايِ ورق انتهاييِ متصل به تير پيوند مياني مي گردد.


واژه هاي كليدي:

اتصال درختي . خطاي ساخت . وصله . سازه فولادي

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , اتصال درختي , خطاي ساخت , وصله , سازه فولادي ,
:: بازدید از این مطلب : 13
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی رفتار مشخصات مکانیکی بتن تحت تاثیر کاربرد مواد افزودنی رزین پلی استر

چکیده
امروزه بتن بدلیل دارا بودن ویژگی هاي ممتازي همچون فراوانی و در دسترس بودن مواد اولیه، مقاومت فشاري قابلقبول، پایایی بالا در برابر عوامل جوي و آتش سوزي و ارزانی نسبی از پر مصرفترین مصالح ساختمانی بشمار می رود. ازسوي دیگر کاربرد مواد و مصالح جدید بعنوان ماده افزودنی به بتن توسعه یافته است. با توجه به اینکه مواد پلیمري،داراي مشخصات پیچید هاي می باشند و کاربرد آنها در طرح اختلاط بتن باید با دقت کافی صورت گیرد، از اینرو با استفادهاز دانه بندي مناسب مصالح درشت دانه و ریزدانه و کاربرد بهینه رزین پل یاستر، 20 نمونه با درصدهاي مختلف رزین28 و 42 روزه آزمایش شدند. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان ، 14 ، 15 و 20 درصد) در سنین 7 ،10 ، پل یاستر ( 5می دهد کاربرد رزین پل یاستر با جایگزینی 10 درصدي با آب مطلوب ترینترکیب در بین تمام طرح هاي اختلاط م یباشد.


واژ ه هاي کلیدي:

رزین پل یاستر . بتن . مقاومت فشاري

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , رزین پل یاستر , بتن , مقاومت فشاري ,
:: بازدید از این مطلب : 8
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 6 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

استفاده از تبدیل کانتورلت براي شناسایی خسارت در دال هاي بتنی پیش تنیده

چکیده
این مقاله به شناسایی خسارت در دالهاي بتنی پیشتنیده به کمک تبدیل کانتورلت به عنوان یکی از روشهاي نوینپردازش سیگنال میپردازد. در الگوي عددي یک دال بتنی پیشتنیده، پس از راستیآزمایی آن با نتیجههاي آزمون مودالبر روي نمونههایی آزمایشگاهی، سه حالت خسارت ساختگی در محلهاي مختلف ایجاد میشود. سپس اختلاف کرنشهايمودال نخستین مود ارتعاشی نمونههاي عددي در دو حالت آسیبندیده و آسیبدیده بهعنوان ورودي تبدیل کانتورلت درنظر گرفته میشوند. از خروجیهاي این تبدیل بهعنوان شاخص خسارت و براي تعیین محل خسارتهاي ساختگی استفادهشده است. نتیجهها نشان دادند که حساسیت تبدیل کانتورلت به خسارتهاي میانهي دالهاي بتنی پیشتنیده نسبت بهخسارتهاي پیرامونی و گوشهها بیشتر است. علاوه بر این، بررسیها نشاندادند که تبدیل کانتورلت، بر خلاف بسیاري ازروشهاي شناسایی خسارت، توانایی آشکارسازي محل خسارت را در نزدیکترین نقطهها به گوشههاي نمونه دالهاي بتنیپیشتنیده را نیز دارا میباشد. از این رو، میتوان استفاده از این تبدیل را ابزاري کارآمد در شناسایی و آشکارسازي آسیبهايوارد بر سازهها در مرحلههاي نخستین آسیبدیدگی و در همهي محلهاي سازه دانست.


واژه هاي کلیدي:

شناسایی خسارت . تبدیل کانتورلت.  داده هاي مودال . دال بتنی پیش تنیده . خسارت ساختگی

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , شناسایی خسارت , تبدیل کانتورلت , داده هاي مودال , دال بتنی پیش تنیده , خسارت ساختگی ,
:: بازدید از این مطلب : 29
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری برروش ها و فناوری های نو در طراحی و زیباسازی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

فناوری های نو . نو آوری در طراحی . طراحی صنعتی . تولید محصول

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , فناوری های نو , نو آوری در طراحی , طراحی صنعتی , تولید محصول ,
:: بازدید از این مطلب : 33
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهكارها و موانع اجراي مبحث ١٩ در جداره هاي مجاور فضاي آزاد نمونه موردي شهر اردبیل

چكيده
انرژي، يك نياز اساسي براي استمرار توسعه اقتصادي، تأمين رفاه وآسايش زندگي بشري محسوب مي گردد.روند صعوديمصرف انرژي ، با انقلاب صنعتي آغاز شده وبا شتاب بيشتري دامه دارد. افزايش نگرانيها در خصوص تبعاتزيستمحيطي مصرف انرژي ،افزايش قيمت حامل هاي انرژي همراه با مباحث معماري پايدار اهميت اين موضوع را دركشور دوچندان نموده است . مطابق با آمار ترازنامه انرژي كشور ، نزديك به ٤٠ % انرژي دربخش ساختمان هاي مسكونيمصرف مي شود. خصوصيات كالبدي مسكن با ديدگاههاي معماري پايدار وسازگار با محيط زيست و همسو با طبيعت مارا بر آن ميدارد كه نيازهاي انرژي اين حوزه را نه با روشهاي مخرب محيط زيست بلكه با روشهايي همسو با اصولمعماري پايدار ، متناسب با اقليم و فرهنگ منطقه به پيش ببريم. بيشترين تلفات حرارتي ساختمان هاي مسكوني عمدتا،از طريق ديوارهاي پيراموني صورت مي گيرد. انتخاب راهكار مناسب براي كاهش مصرف و اتلاف انرژي در ديوارهايخارجي حائز اهميت بسيار مي باشد. .مقاله حاضر با استفاده از روش تحقيق كاربردي –توصيفي و استفاده از روشتجويزي براي محاسبه تلفات جداره هاي خارجي مجاور فضاي آزاد را در شهر اردبيل مطالعه و بررسي قرارداده، راهكارهايي را جهت سهولت اجرا و ارتقا كيفيت و كاهش مصرف انرژي دراين زمينه داده است .


واژه هاي كليدي:

معماري پايدار بهينه سازي انرژي . مبحث ١٩ . عايق كاري . مقاومت حرارتي . اردبيل

 

كنفرانس بين المللي عمران، معماري و مديريت توسعه شهري در ايران تهران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , معماري پايدار بهينه سازي انرژي , مبحث ١٩ , عايق كاري , مقاومت حرارتي , اردبيل ,
:: بازدید از این مطلب : 28
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 3 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

لزوم مطالعه و تحقیق پارامترهاي تردد ترافیکی بزرگراه شهري

خلاصه:
مشکلات ترافیکی شهرهای ایران بخصوص شهر تهران بدلیل مسائل مختلف اجتماعی، زیرساختی و کمبود داده های ترافیکی و روند شاخص ها باعث کندی سرعت حرکت خودروها در معابر شهری شده است. که نیازمند شناسائی مسائل و مشکلات از زاویه مطالعات و طراحی غیر سازه ای مبتنی بر پایش و تحقیق پارامترهای تردد و حجم ترافیک می باشد. هم چنین به تعیین اهداف رسیدن به ظرفیت ترافیکی بزرگراه ها و استفاده از پتانسیل بزرگراه های موجود با اتکاء بر دانش بومی و بین المللی و تحقیق روند تردد متوسط روزانه (aadt) و اجرای طرح آزمایش (پایلوت) ایجاد خط های سریع (express) با رفع کلیه گره های ترافیکی و هدایت هوشمند توام با نوآوری و خلاقیت و هم چنین آموزش همگانی برای تغییر رفتارهای نابهنجار رانندگی برای رفع مشکل ترافیک می تواند مؤثر و کارساز باشد.

 

کلمات کلیدی :
  • تحقیق
  • مطالعه
  • تردد
  • ترافیکی
  • بزرگراه شهری

 

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران (1397)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: تردد , ترافیک , بزرگراه , شهر ,
:: بازدید از این مطلب : 20
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 مهر 1402 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

سیستم های سازه ای در سازه های بلند

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

سازه های بلند . سیستم های سازه ای

 

 

کنفرانس بین المللی سبک سازی و زلزله (1389)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مفاله , رایگان , سازه های بلند , سیستم های سازه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 25 شهريور 1402 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6526 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6526 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه