<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی حساسیت رطوبتی و مقاومت شیارشدگی مخلوط های WMA حاوی RAP با استفاده از دستگاه چرخ محرک

خلاصه
با توجه به کاهش درجه حرارت تولید و اجرای مخلوط های WMA ، حساسیت رطوبتی و شیارشدگی به عنوان مهمترین نگرانی در عملکرد اینمخلوط ها معرفی شده است. استفاده ازمصالح RAP در مخلوط های WMA علاوه بر مزایای زیست محیطی و اقتصادی، به عنوان راه حلی درافزایش مقاومت شیار شدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط های WMA مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی دیگر استفاده از تکنولوژی WMAو مصالح RAP در مخلوط های آسفالتی از جمله مهمترین راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار در صنعت روسازی به شمارمی آید. عملکرد شیارشدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط های WMA 00 و 00 درصد ،00 ، حاوی 0 RAP در این تحقیق با استفاده از دستگاه چرخ محرکKNTU مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق بهبود عملکرد شیار شدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط هایWMA با افزایش درصد RAP در مخلوط نشان داده شده است.


کلمات کلیدي:

WMA . RAP . شیار شدگی . حساسیت رطوبتی . آزمایش چرخ محرک

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , WMA , RAP , شیار شدگی , حساسیت رطوبتی , آزمایش چرخ محرک ,
:: بازدید از این مطلب : 783
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 30 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل تولیدات علمی اساتید دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس پایگاه های استنادی منتخب ومقایسه آن با برترین دانشگاه آسیا

خالاصه
هدف اصلی مقاله مقایسه تولیدات علمی اساتید دانشکدههاي مهندسی عمران دانشگاههاي صنعتی امیرکبیر و ملی سنگاپور در پایگاههاي استناديِچ، آي 10 و آر. جی. در پایگاههاي استنادي گوگل اسکالر و

:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تولیدات علمی , دانشکده مهندسی عمران , دانشگاه صنعتی امیرکبیر , دانشگاه ملی سنگاپور , پایگاه هاي استنادي ,
:: بازدید از این مطلب : 694

|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 29 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر زایکوترم بر خرابی خستگی مخلوط آسفالت داغ در شرایط خشک و مرطوب

 

 

 

کلمات کلیدی :

مخلوط آسفالت داغ . خرابی خستگی . زایکوترم . آزمایش کشش غیرمستقیم

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخلوط آسفالت داغ , خرابی خستگی , زایکوترم , آزمایش کشش غیرمستقیم ,
:: بازدید از این مطلب : 897
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر استفاده از پلی وینیل کلراید و پلی پروپیلن برحساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مخلوط های آسفالتی . خرابی رطوبتی . افزودنی های ضدعریان شدگی پلیمری . شیارشدگی . ترک خوردگی خستگی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخلوط های آسفالتی , خرابی رطوبتی , افزودنی های ضدعریان شدگی پلیمری , شیارشدگی , ترک خوردگی خستگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1139
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تاثیر نانوکربنات کلسیم و نانو آهک بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالت گرم

 

 

 

کلمات کلیدی :

مخلوط آسفالت گرم . خرابی رطوبتی . اصلاح کننده قیر . نانومواد . مدول برجهندگی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخلوط آسفالت گرم , خرابی رطوبتی , اصلاح کننده قیر , نانومواد , مدول برجهندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 792
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی عملکرد بادبندهای کمانش ناپذیر کاهش طول یافته

خلاصه
استفادهاز مهاربندهای فولادی بهعنوان سیستم مقاوم جانبی یکی از متداولترین روشها برای تحمل نیروهای ناشی از زلزله جهت طراحی و مقاومسازیسازههای فولادی و بتنآرمه میباشد. نقاط ضعف این سیستم، مقاومت فشاری پایین عضو مهاربندی و درنتیجه کاهش باربری عضو خواهدبود. مهاربندکمانش ناپذیر کاهش طول یافته نوع جدیدی از مهاربندهای فولادی میباشد که با قرار گرفتن قسمتی از عضو مهاربندی در غلاف، از کمانش آنجلوگیری میشود و رفتار مهاربند در فشار همانند رفتار آن در کشش خواهد شد. روش پژوهش انجام گرفته، کاربردی میباشد که هدف از آن،ارزیابی عملکرد مهاربندهای کمانشناپذیر کاهشطول یافته خواهد بود . پس از تعیین طول بهینه ناحیه تسلیمشونده در مهاربند کمانشناپذیر کاهشطول یافته، قاب بتنآرمه با استفاده از این سیستم مقاومسازی میگردد. بدین منظور، ابتدا صحتسنجی مطالعات آزمایشگاهی انجامشده بر روی نمونهقاب بتنآرمه مقاومسازیشده با مهاربند کمانشناپذیر با استفاده از نرمافزار اجزاءمحدود آباکوس صورت میگیرد. افزایش میزان جذب انرژی وشکل پذیری مهاربند کمانشناپذیر کاهش طول یافته نسبت به مهاربند فولادی، رفتار متقارن مهاربند کمانشناپذیر درکشش و فشار از نتایج اینپژوهش خواهد بود و در صورت استفاده از مهاربند کمانشناپذیر کاهش طول یافتهی بهینه برای مقاومسازی قاب بتنآرمه، جانمایی مهاربند تأثیر قابلملاحظهای بر رفتار سازه نخواهد داشت.


واژه های کلیدی:

مهاربند کمانش ناپذیر کاهش طول یافته . آباکوس .  مقاوم سازی . قاب بتن آرمه

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند کمانش ناپذیر کاهش طول یافته , آباکوس , مقاوم سازی , قاب بتن آرمه ,
:: بازدید از این مطلب : 721
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثر سیستم هاي کنترلی غیر فعال مختلف بر عملکرد لرزه اي سازه قاب خمشی فولادي

 

 

 

کلمات کلیدی :

کنترل غیر فعال . میراگر ویسکوز . میراگر تسلیمی . جداساز هسته سربی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , کنترل غیر فعال , میراگر ویسکوز , میراگر تسلیمی , جداساز هسته سربی ,
:: بازدید از این مطلب : 812
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 26 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

شناسایی عوامل موثر برشدت تصادفات جاده ای موتورسیکلت ها با استفاده از روش الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (SVM)

 

 

 

کلمات کلیدی :

شدت تصادفات . موتورسیکلت . ماشین بردار پشتیبان (SVM) . ایمنی جاده ای

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شدت تصادفات , موتورسیکلت , ماشین بردار پشتیبان (SVM) , ایمنی جاده ای ,
:: بازدید از این مطلب : 1099
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کنترل غیرفعال سازه در زلزله توسط میرگرا جرمی تنظیم شده

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

میرگرا جرمی تنظیم شده . سیستم کنترل غیرفعال . پاسخ های لرزه ای . تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میرگرا جرمی تنظیم شده , سیستم کنترل غیرفعال , پاسخ های لرزه ای , تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 746
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 بهمن 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی اثرات جهت محور تنش های اصلی بر مدول برشی ماسه غیراشباع با استفاده از دستگاه استوانه توخالی کنترل مکش

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

جهت محور تنش های اصلی . مدول برشی . ماسه غیراشباع . دستگاه استوانه توخالی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , جهت محور تنش های اصلی , مدول برشی , ماسه غیراشباع , دستگاه استوانه توخالی ,
:: بازدید از این مطلب : 1112
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 25 بهمن 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه