<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تحليل پايداري استاتيكي و ديناميكي فضاهاي زيرزميني در محيطهاي ناپيوسته با استفاده از مدل توسعه يافته موهر - كولمب

يكي از معمول ترين مدلهاي رفتاري براي بيان مشخصات زمين كه بطور عمده از خاك و سنگ تشكيل يافته مدل پلاستيك موهر كولمب MC مي باشد اين مدل در بيان دقيق رفتار درزه ها كاستي هاي زيادي دارد به منظور غلبه برضعفهاي عنوان شده در مورد مدل موهر - كولمب مدل غيرخطي بارتون - بنديس BB بعنوان يك مدل ساختاري constitutive model براي درزه ها توسعه داده شده است هرچندمدل بارتون - بنديس بيان معقولتري از رفتار ناپيوستگي ها را ارائه ميدهد اما با اين حال گستردگي استفاده از مدل BB محدود بوده و معمولا مدل مور كولمب بطور گسترده اي در مسائل ژئومكانيك مورد استفاده قرار ميگيرد دراين پژوهش الگوريتمي جهت پياده سازي زبري درزه در مدل خطي موهر - كولمب توسعه داده شده و در تحليل پايداري يك مغار زيرزميني در شرايط استاتيكي و ديناميكي لرزه اي در محيط نرم افزار UDEC استفاده شده است.

 

كلمات كليدي:

مكانيك تماس، مقاومت برشي، زبري درزه، مدل ساختاري، تحليل استاتيكي و ديناميكي

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 علي بنكدار  - كارشناس ارشد مهندسي مكانيك سنگ
 علي مرتضوي  - دانشيار دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي معدن و متالورژي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مكانيك تماس , مقاومت برشي , زبري درزه , مدل ساختاري , تحليل استاتيكي و ديناميكي ,
:: بازدید از این مطلب : 4387
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي اثر مسلح سازي شيرواني ها با ميل مهار در كاهش فشار وارد بر ديوارهاي حايل

نظريه هاي مختلفي در مورد فشار برآيند بر ديوارهاي حائل ارائه شده است، با اين حال براي توده هاي مسلح شده فشار برآيند وارد بر ديوار با توده هاي غير مسلح تفاوت مي كند . از عوامل مهم در توزيع فشار، شدت و توزيع تغيير مكان جانبي ديوار مي باشد . در اين نوع ديوارها مقاومت برشي خاك، سختي ديوار، شيب ميل مهار و همچنين فاصله قائم بين ميل مهار ها، بر روي تغيير مكان ديوار و فشارمحيط، تاثيرگذار مي باشد . در اين مقاله با استفاده از تحليل عددي سعي شده است ميزان كاهش فشار در اثر مسلح سازي توده با ميل مهار مورد بررسي قرار گيرد . در همين ارتباط ضمن معرفي روشهاي متفاوت برآورد فشار فعال محيط و توزيع فشار فعال وارد بر ديوار در توده هاي مسلح شده، تحليلي هاي متعددي بر مبناي روش اجزاء محدود صورت گرفته و نتايج آن ارائه شده است . بررسي هاي عددي كه براي يك ديوار ثقلي صلب انجام شده است نشان مي دهد كه در توده هاي مسلح شده با ميل مهار فشار وارده بر ديوار با توجه به سختي، طول، تعداد و فاصله ميل مهارها كاهش قابل ملاحظه اي نسبت به حالت مسلح نشده خواهد داشت . همچنين نتايج بررسي ها نشان مي دهد كه مسلح سازي منجر به تغيير منحني تغيير شكل ديوار شده و در مجموع ميانگين تغيير مكان را كاهش مي دهد .

 

كلمات كليدي:

فشار برآيند، ديوار حايل، ميل مهار، خاك مسلح

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 سعيد شكاريان  - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي، دانشگاه تربيت معلم
 علي قنبري - استاديار گروه مهندسي عمران، دانشگاه تربيت معلم

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار برآيند , ديوار حايل , ميل مهار , خاك مسلح ,
:: بازدید از این مطلب : 3589
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تجهيزات و تاسيسات ايمني و كنترل تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صياد شيرازي در دوره بهره برداري

تامين ايمني تونل هاي ترافيكي شهري به دليل ترافيك بالا و حضور تعداد زياد مسافران همواره از اهميت زيادي برخوردار است تا در صورت مواجه با شرايط اضطراري تجهيزات مربوطه ضمن اعلام هشدار به مركز كنترل بتواند تصميم هاي مناسبي را براي كنترل و راهبري تجهيزات بكارببرد تا ضمن تامين ايمني حادثه ديدگاه امكان خروج ايمن آنها تا رسيدن گروه ايمني ونجات به محل فراهم نمايد براساس مطالعات انجام گرفته جهت اتصال ادامه بزرگراه صياد شيرازي به شبكه بزرگراهي تهران نياز به اجراي تونلي دو طبقه با طول 10 كيلومتر مي باشد دراين مقاله تجهيزات مورد نياز به منظور ايمن سازي و اجزاي سيستم كنترل و ايمني تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صياد شيرازي در دوره بهره برداري مورد بررسي قرارگرفته است همچنين مشخصات اصلي و فني تجهيزات كنترلي شامل نحوه عملكرد ابزار محدوديت ها شرايط بكارگيري تعداد ابزار مورد نياز مورد بررسي قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي:

تجهيزات ، تاسيسات ، ايمني و كنترل، تونل، ادامه بزرگراه صياد شيرازي، دوره بهر ه برداري

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 حميدرضا عليزاده - كارشناسي ارشد معدن شركت مهندسين مشاور هندسه پارس
 منصوره احتشامي  - كارشناس ارشد مخابرات و كنترل

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تجهيزات , تاسيسات , ايمني و كنترل , تونل , ادامه بزرگراه صياد شيرازي , دوره بهر ه برداري ,
:: بازدید از این مطلب : 4081
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي اثر مراحل اجراي حفاري چند مرحله اي بر روي رفتار الاستوپلاستيك در تونل بزهل

 

تونــل بزهــل بــه طــول بــيش از هفتــصد متــر در محــل واريانــت ســد بزهــل در امتــداد مــسير اصــلي خرم آباد - چغلوندي - بروجرد در حال اجراست . از نظر زمين شناسي محدوده تونل در جنوب باختري زون سنندج - سيرجان با سنگهاي آهكي شيلي و آهكهاي ماسه اي چرتي قـرار دارد . از آنجـا كـه قطـر طراحي تونل در حدود 12 متر است، بـه منظـور سـهولت در اجـراي عمليـات و امكـان انجـام كارهـاي حفاظتي تونل در زمان مناسب، حفر تونل طي دو مرحلة فوقا ني و تحتاني در نظر گرفته شده است؛ بـه طوري كه ابتدا قسمت فوقاني تونل حفاري شده و پس از اجـراي شـاتكريت، قـسمت تحتـاني تونـل در مرحله بعد حفاري شود . آناليز تونل با استفاده از روش همگرايي - همجواري براي در نظر گرفتن انـدر كنش الاستو پلاستيك تونل و اجزاي سازه اي صورت گرفته است . در اين مقاله بـا توجـه بـه تغييـرات مراحل حفاري در حين اجرا نسبت به طراحي اوليه، اثرچنـد مرحلـه اي بـودن آن بـر روي تـنش هـاي الاستو پلاستيك اطراف تونل با استفاده از روش المانهاي تفاضل محدود بـا نـرم افـزار FLAC مـورد بررسي قرار گرفته است و نتايج حاصله با تن شها وتغيير شـكلهاي بـه دسـت آمـده در طراحـي اوليـه، مقايسه شده است . نتايج نشان مي دهد مراحل حفاري بر روي توزيع تنشهاي الاستو پلاستيك اطـراف تونل و تغيير شكلهاي آن تاثير به سزايي دارد.

 

كلمات كليدي:

 

 

تونل، حفاري چند مرحله هاي، الاستوپلاستيك

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 اكبر ياري وند  - عضو هيات علمي گروه عمران؛ دانشگاه لرستان
 سيدنجم الدين الماسي  - عضو هيات علمي گروه معدن؛ دانشگاه لرستان

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفاري چند مرحله هاي , الاستوپلاستيك ,
:: بازدید از این مطلب : 3791
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير شرايط زهكشي برتوزيع فشار آب حفره اي و تنشهاي پوشش در تونلهاي زير سطح آب زيرزميني

طراحي پوشش تونلهاي واقع در زيرسطح آب زيرزميني نيازمند مشخص بودن توزيع فشار اب حفره اي در اطراف تونل نيروهاي محوري ممان خمشي و تنشهاي ايجاد شده در پوشش و ميزان نشست به وجود آمده در اثر تغيير پارامترهاي ژئوتكنيكي زمين است زماني كه يك غشار نفوذناپذير در ديواره تونل قرارگيرد پوشش مي بايست تمام فشار هيدرواستاتيك ناشي از آب زيرزميني را تحمل كند درحالتي كه پوشش بصورت نفوذپذير باشد فشار وارد بر پوشش تابع شرايط زهكشي و ميزان تاثير آن مي باشد دراين مقاله مدلسازي عددي تونل در شرايط زهكشي شده و زهكشي نشده در حالت جريان پايدار به منظور بررسي تاثير شرايط مختلف زهكشي برتوزيع فشار آب حفره اي و تنشهاي پوشش انجام مي شود.

 

كلمات كليدي:

تونل، زهكشي ، فشار آب حفره اي، تنشهاي پوشش، جريان پايدار آب زيرزميني

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 محمد عليايي  - استاديار دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست دانشگاه تربيت مدرس
 ميلاد سوري - دانشجوي كارشناسي ارشد مكانيك خاك و پي

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , زهكشي , فشار آب حفره اي , تنشهاي پوشش , جريان پايدار آب زيرزميني ,
:: بازدید از این مطلب : 3411
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي اثر فشار محصور كننده بر روي رفتار محيط آنيزوتروپ با توجه به مقاومت تك محوره سنگ

در اين مقاله اثر فشار محصوركننده بر روي رفتار محيط آنيزوتروپ با توجه به مقاومت تك محوره سنگ بررسي شده است . در اين راستا آزمايشهاي مقاومت فشاري سه محوره روي نمونه هاي گچي با قطر 57 mm انجام شده است . اين آزمايش ها بر روي نمونه هاي بكر سنگ گچ و نمونه هاي آنيزوتروپ با آنيزوتروپي القايي و با زواياي ناپيوستگي 0 ، 10 ، 30 ، 45 ، 60 و 90
درجه صورت پذيرفته است . سنگ گچ گزينه مناسبي براي شبيه سازي رفتار آنيزوتروپ سنگ هاي نرم ميباشد . نمونههاي سنگ گچ به صورت مصنوعي در آزمايشگاه به وسيله قالبهاي
استوانهاي پلاستيكي ساخته و جهت ايجاد نمونههاي درزه دار، يك گيره نگهدارنده نمونه، طراحي « درصد تأثير آنيزوتروپي بر روي مقاومت سنگ » و ساخته شده است . يك پارامتر جديد با عنوان تعريف و تأثير فشار محصور كننده با توجه به مقاومت تك محوره سنگ بر روي رفتار محيط آنيزوتروپ براساس اين پارامتر مورد بررسي قرار گرفت .

 

كلمات كليدي:

آنيزوتروپي، فشار محصوركننده، مقاومت فشاري، سنگ گچ

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 عبدالهادي قزوينيان  - عضو هئيت علمي دانشگاه تربيت مدرس
 بابك مدني  - كارشناس ارشد مكانيك سنگ، دانشگاه تربيت مدرس

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آنيزوتروپي , فشار محصوركننده , مقاومت فشاري , سنگ گچ ,
:: بازدید از این مطلب : 4854
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير شرايط توده سنگ برتوقفات TBM در تونل انتقال آب كرج

يكي از مسائل مهم در حفاري مكانيزه پيش بيني نرخ پيشروي TBM بوده كه اين كار مستلزم تخمين نرخ نفوذ و ضريب بهره وري TBMاست شناخت عوامل تاثير گذار بربهره وري از اين نظر حائز اهميت است كه به وسيله آن مي توان تخمين دقيق تري از زمان هاي توقف و حفاري و در نتيجه هزينه هاي اجرايي را بدست آورد شرايط نامطلوب توده سنگ يكي از علل مهم كاهش بهره وري بوده كه از آن جمله مي توان به وقوع ريزش ناپايداري، درزه و شكاف نامساعد در توده سنگ وجود آب زيرزميني، وجود مصالح حفاري چسبنده و سينه كار مختلط اشاره نمود دراين مقاله ابتدا تاثير شرايط مختلف توده سنگ بربهره وري مورد بحث قرارگرفته و نحوه تاثير آنها بر توقفات حفاري بررسي شده است. در ادامه تاثير شرايط زمين و پارامترهاي توده سنگ بر ضريب بهره وري TBM و بروز تاخيرات حفاري در قطعه اول تونل انتقال آب كرج مورد بررسي قرارگرفته است.

 

كلمات كليدي:

تونل ، حفاري مكانيزه، ضريب بهره وري، نرخ پيشروي، توده سنگ

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسند‌گان:

 اميد فروغ  - دانشجوي دكتري مهندسي معدن
 سيدرحمان ترابي  - عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود
 احمد رمضان زاده - عضو هيئت علمي دانشگاه شاهرود
 Saffet Yagiz- Pamukkale University, Turkey

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , حفاري مكانيزه , ضريب بهره وري , نرخ پيشروي , توده سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 3926
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسي اثر عوامل مختلف بر ميزان نيروهاي بوجود آمده ناشي از زلزله در پوشش نهايي تونل – مطالعه موردي تونل هرندي (آزاد راه خرم آباد- پل زال)

هدف از انجام اين تحقيق بررسي و مطالعه اثر عوامل مختلـف ماننـد نـوع سـنگ در بـر گيرنـده، سختي سيستم نگهداري، ابعاد تونل و بيشينه شتاب افقي بر ميزان ماكزيمم نيروهاي بوجود آمده در پوشش نهايي ميباشد . اين بررسي در تونلهاي دوقلوي هرندي ( آزادراه خـرم آبـاد - پـل زال ) انجام شده است . تونلهاي دوقلوي هرندي يكي از 14 تونل دوقلوي مـسير 105 كيلـومتري آزادراه خرم آباد – پل زال ميباشد . درازاي تونل سمت چپ و راست به ترتيب 604 و 903 متر ميباشد . اين بررسي با استفاده از روش حل بسته انجام گرفته است كه دو حالت تئوري در نظر گرفتن حركـت ميدان آزاد و تئوري در نظر گرفتن اندركنش زمين - سازه مطالعه شده است . براي هر يـك از ايـن روشها دو حالت لغزش و بدون لغزش بين پوشش و زمين در نظر گرفته شده است . نتايج بدست آمده از اين تحقيق با مطالعات آماري انجام شده در موارد واقعي زلزله، مقايسه شده است .

 

كلمات كليدي:

زلزله، لاينينگ ، تونل هرندي

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسنده:

 موسي حضرتي آقچاي - كارشناس ارشد مكانيك سنگ، سرپرست بخش تونل، شركت مهندسان مشاور ايران اس

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زلزله , لاينينگ , تونل هرندي ,
:: بازدید از این مطلب : 4059
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

تاثير روش انتقال موادحفاري شده در ضريب بهره وري ماشين TBM - مطالعه موردي در تونل بلند زاگرس قطعه -1- الف

امروزه حفر تونل توسط ماشينهاي تونلزني تمام مقطع TBM كاربرد وسيعي در سطح جهان يافته است بررسي ضريب بهره وري اينماشين ها با توجه به سرمايه اوليه زياد آنها يكي از مسائلي است كه از جوانب مختلف مورد توجه قرارميگيرد در حفر مكانيزه تونل توسط ماشينهاي تونلزني تمام مقطع فرايند انتقال موادحفاري شده با توجه به نوع سيستم ترابري با دو سيستم پيوسته و منقطع قابل اجرا است در سيستم پيوسته مواد حفاري شده از طريق نوار نقاله به بيرون تونل هدايت ميشوند اما در سيستم منقطع مواد حفاري شده با لحاظ سيستم ترابري ريلي از طريق واگنهاي حمل خاك درهر قطار به بيرون انتقالمي يابند كه مستلزم توقف حفاري جهت تعويض قطار مي باشد اساسا ميزان افزايش ضريب بهره وري ماشيندر روش پيوسته با عنايت به هزينه سرمايه گذاري بالا حائز اهميت است. دراين مقاله ضمن معرفي فعاليت هاي كليدي تونلزني مكانيزه و تحليل فعاليت هاي بحراني ضريب بهره وري ماشين TBM تونل بلند زاگرس با لحاظ افزايش طول تونل در هر دو روش مذكور سيستم پيوسته و منقطع مورد بررسي قرارگرفت.

 

كلمات كليدي:

حفاري مكانيزه، ضريب بهره وري ماشين، سيستم نوار نقاله، تونل زاگرس

نهمين همايش ملي تونل-1390

نويسنده:

علي تبريزي  - كارشناس ارشد مهندسي معدن

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حفاري مكانيزه , ضريب بهره وري ماشين , سيستم نوار نقاله , تونل زاگرس ,
:: بازدید از این مطلب : 4123
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

برآورد پارامترهاي اصلي طراحي تونل با استفاده از الگوريتم تحليل برگشتي (تونل راه آهن زرقان شيراز)

طراحي و شروع ساخت سازه هاي زيرزميني در اكثر موارد تنها با آگاهي تقريبي از پارامترهاي ژئومكانيكي توده سنگ كه براي تعيين روش ساخت و نيز طرح نگهداري ضروري هستند صورت
مي پذيرد . هدف از تحليل برگشتي جابه جايي هاي اطراف تونل در طي دوران احداث آن، اصلاح برآوردهاي اولية پارامترهاي ژئومكانيكي زمين مي باشد . امروزه كامپيوترها توانايي اجراي بسياري از تحليل هاي عددي را دارند، بنابراين زمان كافي براي انجام پروسة تحليل برگشتي در اختيار مي باشد . تحقيقات انجام گرفته براي پيدا كردن مناسب ترين الگوريتم آناليز برگشتي از ميان سه الگوريتم از تكنيك هاي جستجوي مستقيم بهينه سازي نشان داد كه روش تك متغيره و روش تك متغيرة جايگزين، مي توانند با موفقيت مقادير بهينة پارامترها را صرف نظر از مقادير اولية آنها جستجو كنند، در حالي كه روش جستجوي الگويي، در برخي از موارد با موفقيت همراه نيست . در اين مقاله تحليل برگشتي با استفاده از روش تك متغيره و با كمك داده هاي ابزاربندي تونل راه آهن زرقان شيراز صورتگرفت . نتايج نشان داد كه پارامترهاي مدول الاستيسيته E و نسبت تنش افقي به قائم K با مقادير ارائه شدة آنها توسط شركت مشاور متفاوت مي باشند و مقدار آنها از اين تحليل به ترتيب برابر با 3/6 GPa و 2 به دست آمد .

 

كلمات كليدي:

تحليل برگشتي، نرم افزار FLAC، تونل زرقان شيراز

سومين كنفرانس مكانيك سنگ ايران-1386

نويسند‌گان:

 نيما انفرادي  - دانشجوي كارشناسي ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتي امير كبير
 كورش شهريار  - دانشيار دانشكدة مهندسي معدن و متالوژي دانشگاه صنعتي امير كبير

برای دانلود رایگان مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحليل برگشتي , نرم افزار FLAC , تونل زرقان شيراز ,
:: بازدید از این مطلب : 3619
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 فروردين 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه