<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

عبور از زیر شریان هاي حياتی ترافيكی در پروژه تونل زیرگذر آرش اسفندیار نيایش

چكيده
5 کیلومتر در حال احداث است. این تونل ترافیک منطق 0 در محدوده شرق / تونل آرش اسفندیار نیایش بصورت شرقی غربی بطول 7اتوبان مدرس را از طریق اتوبان نیایش به غرب تهران انتقال می دهد. علاوه بر این، تونل مذکور دارای چندین ورودی و خروجیمختلف می باشد. وجود مقاطع هندسی مختلف بدلیل نیاز به ساخت ورودی خرجی های مختلف و برخورد با شریان های حیاتیمانند لوله های انتقال آب، فاضلاب، کانال انتقال سیلاب ولنجک و عبور از زیر بزرگراه مدرس و چهاراه ولیعصر باعث گردید تا طراحیو اجرای این پروژه دارای حساسیت ها و معضلات فراوانی باشد. در این مقاله نحوه عبور دو مقطع هندسی زیر اتوبان مدرس تشریحمی شود. مقطع عبوری از زیر اتوبان مدرس یک مقطع دوطبقه می باشد. راهکارهای مختلفی جهت کاهش نشست ناشی از ساختتونل پیش بینی شد که در متن مقاله آورده می شود. در این مقاله عبور از زیر بزرگراه مدرس تشریح میشود. در طول اجرا با توجه بهرفتار مشاهده شده بر مبنای پایش مستمر در صورت نیاز راهکارهای کنترل نشست، تقویت مقطع و حفظ ایمنی شریان های حیاتی وترافیکی ارائه گردید که به تفصیل در مقاله اشاره می گردد. نشست های نهائی بعد از ساخت پوشش اولیه برای تونل دوطبقه مدرسدر حدود 2 سانتیمتر f بودهاست که کمتر از مقادیر پیشبینی اولیه شبیه سازی عددی بودهاند. خلاصهای از نتایج تحلیلهای عددی قبل از شروع عملیات حفاری نیز در متن مقاله آوردهشدهاست.


واژه هاي کليدي:

تونل آرش اسفندیار نیایش . تونل دوقلو . تونل دوطبقه

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل آرش اسفندیار نیایش , تونل دوقلو , تونل دوطبقه ,
:: بازدید از این مطلب : 1755
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

توسعه کد محاسباتی مبتنی بر تئوري محيط پيوسته تصادفی با هدف مدل سازي جریان آب ورودي به تونل

چكيده
در این مقاله، از تئوری محیط پیوسته تصادفی بصورت ترکیب مدل سازی عددی رفتار هیدرولیکی توده سنگ و مفهوم هیدروژئولوژیتصادفی و بمنظور مدل سازی جریان آب ورودی به تونل استفاده شده است. این روش یک چارچوب کلی برای تخمین محدوده قابلانتظار مولفه های هیدرولیکی مرتبط با جریان و برآورد عدم قطعیت آن ارائه می کند. بدین منظور، یککد محاسباتی جدید با قابلیتگسسته سازی و حل معادلات جریان در مدل ناهمگن و تکرار چرخه های محاسباتی برای آرایش های مختلف از توزیع فضایی ویژگیهای هیدرولیکی در محیط اطراف تونل توسعه و صحت سنجی شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد، خروجی کدمحاسباتی توسعه داده شده هم از نظر توزیع هد فشاری اطراف تونل و هم از نظر مقدار دبی جریان آب ورودی با نتایج دو روشتحلیلی و مدل سازی عددی با استفاده از محیط پیوسته معادل دارای انطباق بسیار خوبی بوده بگونه ای که حداکثر خطای نسبی بین مقادیر دبی جریان آب ورودی کمتر از % 1 است.


واژه هاي کليدي:

محیط پیوسته تصادفی . جریان آب ورودی . عدم قطعیت . رفتار هیدرولیک سنگ

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , محیط پیوسته تصادفی , جریان آب ورودی , عدم قطعیت , رفتار هیدرولیک سنگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1823
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات اقلیمی در اثر احداث تونل در ایران (منطقه بازی دراز)

چکیده
در این مطالعه وضعیت تغییرات زیست محیطی در اثر احداث تونل در حوزه گرمسیری )استان کرمانشاه( مورد مطالعه قرارگرفته است که در آن عواملی مانند ) تخلیه آبهای سطحی و زیر سطحی(، تغییرات تراکم پوشش گیاهی در واحد سطح،افزایش میزان فرسایش بادی و آب ، کاهش میزان رطوبت سطح زمین، افزایش میزان تبخیر از سطح زمین، افزایش غلظتنمکها و هدایت الکتریکی خاک، تولید رواناب در اثر عدم وجود پوشش گیاهی ، واکنش خاک و تغییرات گونههای گیاهی وجانوری مورد بررسی قرار گرفت در این مطالعه نمونهها در سطح زمین با وجود ناهمگنی های موجود در یک طرح آماریکاملاً تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت که مقادیر به دست آمده فاکتورهای اقلیمی فوق در سطح 1 و 3 درصد معنادار شدهاست همچنین با استفاده از نرم افزار GIS نقشه تراکم پوشش گیاهی، نقشه رطوبت اراضی و نقشه شوری ترسیم و موردمقایسه قرار گرفته است بر اساس این مطالعات میتوان بیان نمود که تونل انتقال آب بازیدراز توانسته سازگاری مناسبی با  شرایط اقلیمی و زیست محیطی داشته باشد.


واژه های کلید
ی:

اقلیم . پوشش . تراکم . رواناب . چشمه

 

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

بررسی تغییرات اقلیمی در اثر احداث تونل در ایران )منطقه بازی دراز(:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اقلیم , پوشش , تراکم , رواناب , چشمه ,
:: بازدید از این مطلب : 1971
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه گزینه هاي مختلف ساخت ایستگاه هاي زیرزمينی مترو با دهانه بزرگ

چكيده
با توجه به افزایش جمعیت و تردد بالای گردشگران به شهر مذهبی قم، لازم است راه حلهای ترافیکی و سیستمهای حمل و نقلمتناسب با وضعیت ترددهای ترافیکی این شهر طرح و اجرا گردد. توسعه سریع شهرها و محدودیت موجود در فضاهای شهری موجودمنجر به قرارگیری اغلب ایستگاههای زیرزمینی مترو در مجاورت سازههای سطحی و زیرسطحی موجود مانند ساختمانها، راهها وتأسیسات شهری شده است. با وجود تلاشهای فراوان صورت گرفته در مراحل مختلف طراحی، ساخت و مدیریت ریسک پروژههایزیرزمینی، همواره مشکلاتی از قبیل تخریب سازههای سطحی و زیرسطحی موجود، اختلال در تأسیسات خدماتی، وقوع تأخیرات وافزایش هزینهها وجود دارد.یکی از بزرگترین مخاطرات پروژههای زیرزمینی که در فضاهای متراکم شهری با آن روبرو هستیم، پرهیز از ایجاد تخریب سازههایسطحی و ایمنی حفاری در نزدیکی این سازههاست. این موضوع در بررسی و تحلیل ریسک پروژههای زیرزمینی از اهمیت بالاییبرخوردار است و در موارد کلیدی مانند زمانبندی و پیش بینی هزینههای پروژه اثر قابل ملاحظهای خواهد داشت. سه رویکرد اصلیدر اجرای زیرزمینی ایستگاههای قطار شهری به شرح ذیل است:الف( استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با استراتب( استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با انکرج( استفاده از ریب و شمعهای با قطر بیشتردر این مقاله، روشهای فوق برای اجرای یکی از ایستگاه های قطار شهری قم براساس هزینه، نشست سطحی و صعوبتهای اجراییمورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان داد روش استفاده از شمع با قطر بیشتر بهینهترین روش در میانروشهای به کار گرفته شده میباشد. با این وجود روش استفاده از ریب و شمعهای مهار شده با انکر کمترین نشست سطحی را در بر خواهد داشت.


واژه هاي کليدي:

روش شمع و طاق بتنی (ریب) . استرات . انکر . ایستگاه مترو

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , روش شمع و طاق بتنی (ریب) , استرات , انکر , ایستگاه مترو ,
:: بازدید از این مطلب : 1736
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های آذرین در حفاری تونل با استفاده از دستگاه سایش سرشار (Cerchar)

چکیده
زمینه عملیات حفاری اندرکنش میان زمین و ماشین است، حفر تونل و بطور کلی فضاهای زیرزمینی، بیش از همه نیاز به شناسایی زمیندارد. دستگاه های T.B.M یکی از مهمترین ماشین آلات حفر تونل می باشند . کارآیی چنین تجهیزاتی نیازمند شناخت کامل شرایطزمین شناسی و ژئوتکنیکی زمین پیش روست . یکی از پارامترهای مهم در تخمین عمر مته ها و ارزیابی کارآیی عملیات حفاری مکانیزه،ویژگیهای سایشی زمین است . تنوع زیاد آزمایش های سایندگی سنگها، به خوبی نشانگر عدم وجود یک روش کلی و مورد قبولمتخصصین مکانیک سنگ و حفاری، به منظور برآورد ویژگی های سایشی آنهاست دلیل اصلی این امر را میتوان ناشی از ماهیت رفتاری،سایش دانست. آزمایش سرشار (Cerchar) در کنار سادگی ، دارای کارآیی نسبی بالاتری در ارزیابی ظرفیت سایشی سنگها است. بدینمنظور نمونه برداری از 28 تیپ سنگ آذرین از نقاط مختلف ایران صورت پذیرفت و مورد آزمون سرشار قرار گرفت. CAI در نمونه هایموردمطالعه بین 2/6 تا 4/6 متغیر است . درصد کوارتز در نمونه های موردمطالعه بین صفرتا 46 درصد متغیر است. نمونه هایی با مقادیرکوارتز صفر درصد CAI متوسط تا بالایی را نشان داده اند این نمونه ها دارای مقدار فلدسپار بالایی هستند که می تواند، به همراه بافتریزدانه، عامل افزایش شاخص سایش سرشار در این دسته باشد. در سنگ های آذرین درونی، EQC در مقدار CAI مؤثر بوده و رابطه اییمثبت میان آن ها وجود دارد. با توجه به تنوع وسیع کانی شناسی و بافتی در سنگ های بلورین، دسته بندی محدودتر این سنگ ها برای کشف روابط بافتی مهندسی ضروری است.


کلمات کلیدی:

سنگ آذرین . سایش سنگ . Cerchar . T.B.M

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سنگ آذرین , سایش سنگ , Cerchar , T , B , M ,
:: بازدید از این مطلب : 1526
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي تاثير عمليات حفاري تونل T4 بر روي آبدهي چشمه سرآب گرم

چكيده
بخش عمد هاي از آب شرب شهرهاي قصرشيرين و سرپل ذهاب توسط چشمه سرآب گرم تامين مي شود. تونل انتقال آب T4 از حوضهگرمسيري از فاصله اي در حدود 0911 متري اين چشمه در حال حفاري است. با توجه به اهميت اين چشمه در تامين آب شربمنطقه، در اين مقاله به مطالعه اثر حفاري اين تونل بر آبدهي چشمه پرداخته شده است. نيمي از تونل از آبرفت هاي با نفوذپذيريمتوسط تا نسبتاً بالا عبور مي كند و باقيمانده مسير تونل در توده سنگ هاي با نفوذپذيري پايين قرار گرفته است و تنها در نواحي كهتونل از ميان لايه هاي ماسه سنگي و انيدريتي عبور مي كند نفوذپذيري توده سنگ نسبتاً قابل توجه است. در اين مقاله با استفاده ازمدلسازي عددي)نرم افزار Seep/w (به بررسي و محاسبه مقدار آب ورودي از مقاطع مختلف پرداخته شده است. نتايج نشان مي دهندكه احتمال ورود در حدود 01 تا 91 ليتر برثانيه آب به درون تونل وجود دارد. با توجه به آبدهي چشمه كه درپايينترين حالت در2 مترمكعب بر ثانيه است. اين مقدار ورود آب به درون تونل، در بيشترين حالت / حدود 911 ليتر برثانيه و در بيشترين حالت حدود 7حدود 01 درصد بر آبدهي چشمه اثر منفي خواهد داشت كه با توجه به حساسيت چشمه هم به لحاظ تامين آب شرب و هم مناسبات اجتماعي، ضروري است كه تمهيدات لازم در خصوص كاهش اين مقدار تاثير انديشيده شود.


واژه هاي کليدي:

تونل . چشمه . نشت . گرمسيري

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل , چشمه , نشت , گرمسيري ,
:: بازدید از این مطلب : 1672
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحليل پایداري زون خردشده تونل بلند پنستاک سد رودبار لرستان با استفاده از سيستم پيش نگهداري چتري

چكيده
هنگام احداث تونل در مناطق شهری و غیرشهری، تامین ایمنی عملیات حفاری و کاهش تاخیرها لازم و ضروری است. برای حفاریایمن تونل در زمینهای ضعیف و زونهای خردشده، پایداری دهانهی خودنگهدار تونل باید بررسی شود. در این شرایط با استفاده ازروشهای پیشنگهداری، پیش از حفر زون خردشده میتوان دهانهی خودنگهدار تونل را برای پیشروی ایمن و سریع پایدار نمود. درمقاله حاضر، با استفاده از روش عددی تفاضل محدود، پایداری زون خردشده تونل بلند پنستاک سد رودبار، با توجه به اثر روشچتری در محیط به شدت خردشده بررسی شده است. از آنجا که محیط موردمطالعه، یک زون به شدت خردشده و دارای درزه هایاستفاده FLAC3D فراوان با فاصله داری بسیار کم است، به عنوان محیط پیوسته معادل در نظر گرفته شده و برای تحلیل از نرم افزارشده است. نتایج مدلسازی عددی نشان می دهد که حین حفاری تونل در محدوده خردشده، جابجایی و تغییرشکل ایجادشده در سقفتونل 172 میلیمتر می باشد که منجر به ناپایداری و ریزش تونل می شود. همچنین درصورت استفاده از سیستم پیشنگهداری چتری،30 میلیمتر میباشد که نشانمیدهد جابجاییها و ناپایداریها در حین و پس از / جابجایی ایجادشده در سقف تونل حدود 941 میباشد. با استفاده از خروجی نرم / حفاری، کاملاً کنترل شده اند. بر اساس اینمعیار، کرنش برشی بحرانی برای سقف تونل 0093افزار مقدار ماکزیمم کرنش برشی برای سقف تونل برای دو حالت با سیستم پیشنگهداری و بدون سیستم پیشنگهداری، بهترتیب1 میباشد. باتوجه به نتایج مدلسازی عددی و معیار ساکورایی میتوان نتیجه گرفت که کاربرد سیستم پیشنگهداری / 1/0075 و 03 در پایداری و کنترل جابجایی دهانهی خودنگهدار در زمینهای بهشدت خرد شده بسیار موثر و ضروری است.

واژه هاي کليدي:

تونل پنستاک . سد رودبار لرستان . روشهای پیشنگهداری چتری . معیار ساکورایی . نرم افزار FLAC 3D .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونل پنستاک , سد رودبار لرستان , روشهای پیشنگهداری چتری , معیار ساکورایی , نرم افزار FLAC 3D , ,
:: بازدید از این مطلب : 1914
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تقویت پایداري تونل هاي سطحی با استفاده از ریشه درختان در نرم افزار آباکوس

چكيده
بیشتر تونل های شهری در عمق های کم و در مناطق کوهستانی و تپه ها احداث شده اند. توده سنگ یا خاک بسیار ضعیفمعمولاً باعث افزایش ناپایداری این مناطق مهم می شوند. بررسی های صورت گرفته در این مناطق نشان می دهد که پوششگیاهی و درختی موجود در محل ، می تواند تأثیرات مثبتی بر پایدار ماندن این بخش های مهم داشته باشد.عملکرد تقویتی ریشه گیاهان ارتباط زیادی با نوع، شکل، توزیع، مقدار و مقاومت کششی ریشه دارد. به طورکلی یک ریشهمی تواند دو اثر تقویتی بر منطقه ایجاد کند. یکی از این موارد افزایش چسبندگی خاک است و دیگری عملکردی شبیه به میلمهارها دارد که باعث افزایش مقاومت منطقه می شوند.در نظر گرفتن اثر تقویتی ریشه بر تونل های سطحی، با استفاده از مدل های سه بعدی صورت گرفته شده است. در این تحقیق بااستفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس مدل های سه بعدی از ریشه و تونل ساخته شد. با بررسی مدل های ساخته شده وهمچنین تأثیر واقعی گیاهان و درختان در منطقه که در آزمایشگاه به دست آمده، تأثیرات مثبتی بر پایداری تونل مشاهده شد که می توان این کار را بر روی پروژ ههای تونل های سطحی تعمیم داد و نتایج بهتری به دست آورد.


واژه هاي کليدي:

تقویت . تونل سطحی . پوشش درختی . ریشه . آباکوس

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تقویت , تونل سطحی , پوشش درختی , ریشه , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 1929
|
امتیاز مطلب : 9
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

راهكاري جهت انجام آزمایشات دیلاتومتري در شرایط درزه دار (مطالعه موردي: سد و نيروگاه کارون 2)

چكيده
مهم ترين پارامترها جهت طراحي و مدل سازي عددي، مدول تغييرشکل پذيري، چسبندگي، زاويه اصطکاک داخلي، نسبت پواسون وضريب تنش هستند. مدول تغييرشکل پذيري برجاي تود هسنگ جزو پارامترهاي مهم در طراحي ها است. آزمايش ديلاتومتري با غشاءانعطاف پذير با توجه به وجود پکر لاستيکي، در مقاطع داراي درزه هاي باز يا حفره قابل انجام نيست. طول مقطع مورد نياز جهت انجاماين آزمايش حداقل يک متر مي باشد. در اکثر گمانه هاي سد کارون 2 به علت وجود حفره و درزه هاي باز، مقطع سالمي با طول يکمتر جهت انجام آزمايش ديلاتومتري پيدا نشد و با توجه به هزينه هاي بالاي حفاري، گمانه ها عملا بلا استفاده مي شد. با توجه بهاينکه حداکثر شعاع تاثير ديلاتومتر 00 سانتي متر مي باشد، در پروژه سد کارون 2 با تصويربرداري درون گمانه اي مقاطعي با طولبالاي 40 سانتي متر که داراي يک حفره يا درزه باز بودند انتخاب و با استفاده از سيمان پر شدند و پس از حفاري مجدد، آزمايش دراين مقاطع انجام شد. نتايج اين آزمايش با جنس هاي مشابه همين سايت مورد بررسي قرار گرفت که مويد صحت اين آزمايشات بود.

واژه هاي کليدي:

آزمايش ديلاتومتري . سنگ درزه دار . سيمان کردن . سد کارون2 .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش ديلاتومتري , سنگ درزه دار , سيمان کردن , سد کارون2 , ,
:: بازدید از این مطلب : 1556
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي پروفيل تغييرشکل طولي سقف راهرو باربري، مطالعه موردي معدن زغال سنگ طبس

چکيده
در معادن زغالسنگ به منظور دسترسي به ماده معدني از راهروهايي موقت استفاده ميشود، در صورت استفاده از سيستم نگهداريفعال در اينگونه معادن بکارگرفتن ابزارهاي پايش رفتار سقف در طول مدت عمليات معدني ضروري است. در معدن زغالسنگ طبسبا استفاده از سيستم پيچسنگ به نگهداري فضاي راهروهاي استخراجي اطراف پهنه پرداخته ميشود. هئدف اصلي اين تخقيق بررسيپروفيل تغيير شکل طولي تونل باربري معدن زغال سنگ طبس با استفاده از مدل سازي عددي است. براي اين منظور دادههاي بدستآمده از ابزارنگاري براي راهرو باربري پهنه دو شرقي اين معدن، با مدلسازي عددي توسط نرم افزار FLAC3D مورد مقايسه قرارگرفت. رسم پروفيل تغييرشکل طولي سقف راهروي باربري و تحليل جابجاييهاي ايجاد شده، نشان داده است که همخواني نسبتاًمناسبي بين نتايج عددي و داده هاي ثبت شده وجود دارد. همچنين بررسي تاثير شيب بر رفتار کارگاه نشان داد با افزايش شيب کارگاه از 72 درجه به 22 درجه جابجايي سقف راهرو به ميزان بيست درصد افزايش مييابد.


واژه هاي کليدي:

مدلسازي عددي . جبههکار بلند . مدلسازي تخريب . پروفيل تغييرشکل طولي . FLAC3D

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدلسازي عددي , جبههکار بلند , مدلسازي تخريب , پروفيل تغييرشکل طولي , FLAC3D ,
:: بازدید از این مطلب : 2032
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 29 بهمن 1396 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه