<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

کاربرد الگوریتم فرا ابتکاری بازی فوتبال در بهینه سازی خرپا

خلاصه
امروزه الگوریتم هاي زیادي براي حل مسایل بهینه سازي وجود دارد. در سه دهه ي اخیر الگوریتم هاي فرا ابتکاري بسیاري ارایه شده است. پس از ارایهي هر یک از این الگوریتم ها بصورت اتفاقی ممکن است توسط محققان دیگر در حل مسایل علوم مختلف پیاده سازي شود. الگوریتم بازي فوتبال نیزبه عنوان یک الگوریتم فرا ابتکاري جدید بر پایه شبیه سازي رفتار بازیکنان در طی یک بازي براي پیدا کردن بهترین حالت براي به ثمر رساندن گلتحت نظارت مربی پیشنهاد شده است. در تحقیق حاضر پس از پیاده سازي الگوریتم در حل مسایل بهینه سازي اندازه خرپاي دو بعدي، کارایی مناسب وسرعت بالاي الگوریتم در مقایسه با الگوریتم ازدحام ذرات نشان داده شده است. اما ویژگی برتر این الگوریتم نه در یافتن جواب بهین کلی بلکه درصرفه جویی 8 الی 70 درصدي در هزینه محاسباتی پروسه ي بهینه سازي است.

کلمات کلیدی :

الگوریتم بازی فوتبال . کارایی الگوریتم . شبیه سازی هوش بازیکنان . خرپای دوبعدی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم بازی فوتبال , کارایی الگوریتم , شبیه سازی هوش بازیکنان , خرپای دوبعدی ,
:: بازدید از این مطلب : 1013
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

منحنی های شکنندگی برای ساختمان های دارای قاب خمشی دارای ميراگر ويسکوز تحت اثر زلزله های حوزه نزديک و دور از گسل

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل دینامیکی فزاینده . منحنی شکنندگی . میراگر سیال ویسکوز . زمین لرزه های حوزه نزدیک و دور

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

خلاصه
ٟٔٙسؾی ظ عِ ِٝ تط اؾاؼ ػ ىّٕطز ) PBE ( یه ف ؿّفٝ عطاحی تا ا ىٔا تؼیی ػ ىّٕطز طِظٜ ای یه ؾاظٜ اؾت. تح یّ زیٙا یٔىی فعایٙسٜ ) IDA ( ٚ
ٙٔحٙیٞای قىٙٙس یٌ ) Fragility Curves ( زٚ اتعاض تؿیاض واضآ سٔ زض ٟٔٙسؾی ظ عِ ِٝ تط اؾاؼ ػ ىّٕطز ٞؿتٙس. ٙٔحٙیٞای قىٙٙس یٌ ضٚقی
تطای ذلانٝ وطز ت٘ایح حان اظ تح یّ ُٞای زیٙا یٔىی فعایٙسٜ اظ یه زیس اٌٜ احت إلاتی اؾت تٝ ػثاضت زی طٍ، ٙٔحٙی قىٙٙس یٌ یه تٛظیغ
آ أضی اؾت وٝ یٔتٛاس٘ احت إ ٞط ضذسازی ضا چٝ ای ضذساز فطٚضیع ) Collapse ( یا حسال ذؿاضات ؾاظٜای ٚ یا ٞط چیع تی آ زٚ،
تٛنیف إ٘یس. زض غٔا ؼِٝ حاضط، تا ا د٘ا تح یّ ُٞای زیٙا یٔىی فعایٙسٜ تحت دٔ ٕٛػٝٞای رٔتفّ ظ یٔ طِٗظٜٞای حٛظٜ ع٘زیه قا اثطات
خٟت پصیطی پیفؾٛ ) Forward Directivity (، اثط پطتاتی ) Fling-Step (، ظ یٔ طِٗظٜٞای حٛظٜ ع٘زیه تسٚ پاؽِ تٔ إیع ) Non-Pulse ( ٚ
ظ یٔ طِٗظٜٞای حٛظٜ زٚض تطای لابٞای ذ كٕی ٚیػٜ ٚ ٞ چٕٙی لابٞای ذ كٕی ٚیػٜ تا اضتفاعٞای تٔفاٚت دٟٔع تٝ یٔطا طٌٞای ؾیا ٚیؿىٛظ،
ٙٔحٙیٞای قىٙٙس یٌ طٔتٛط تٝ ٞط یه اظ آ ٖٞا اؾترطاج قسٜ ٚ ت٘ایح حان ٛٔضز تطضؾی لطاض طٌفتٝ اؾت. ٞ چٕٙی تأثیط حٜ٘ٛ تٛظیغ یٔطا طٌٞای
ٚیؿىٛظ تط ضٚی ٙٔحٙیٞای IDA ٚ قىٙٙس یٌ تحت ظ عِ ِٝٞای یازقسٜ ٛٔضز تحث لطاض طٌفت.
کلمات کلیذی: تحلیل دیىامیکی فشایىذ ،ٌ مىحىی شکىىذگی، میزاگز سیال يیسک سً، سمیهلزس اٌَی ح سً وشدیک ي دير:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل دینامیکی فزاینده , منحنی شکنندگی , میراگر سیال ویسکوز , زمین لرزه های حوزه نزدیک و دور ,
:: بازدید از این مطلب : 862
|
امتیاز مطلب : 7
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی پارامترهای موثر در حذف رنگزای بازی آبی 41 (BB41) با استفاده از نانو جاذب گرافن اکساید

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

حذف رنگزا . بهینه سازی . نانو جاذب . گرافن اکساید

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , حذف رنگزا , بهینه سازی , نانو جاذب , گرافن اکساید ,
:: بازدید از این مطلب : 619
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی آسیب پذیری خشکسالی در شهرستان اصفهان

 

 

 

کلمات کلیدی :

شاخص جامع . آسیب پذیری . خشکسالی . شهرستان اصفهان

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخص جامع , آسیب پذیری , خشکسالی , شهرستان اصفهان ,
:: بازدید از این مطلب : 738
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 29 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی وضعیت راکبین موتورسیکلت در راه های استان خراسان شمالی و راه حلهای پیشنهادی برای ارتقای ایمنی آنها

 

 

 

کلمات کلیدی :

آسیب پذیر . راکبین موتورسیکلت . ارتقای ایمنی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیب پذیر , راکبین موتورسیکلت , ارتقای ایمنی ,
:: بازدید از این مطلب : 970
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر میزان رسوب انتقال یافته به تونلهای انحراف رسوب

خلاصه
به منظور حل مشکلات ناشی از رسوبگذاري در مخازن سدها میتوان از کانال هاي انتقال رسوبات استفاده نمود، آنها کانال هاي انحرافی هستند که جریان حاويرسوبات را از بالادست مخزن سد به پایین دست آن منتقل مینمایند. در مطالعه حاضر آزمایشهایی براي تعیین مبزان رسوبات انحرافی با تغییر دبی و عمق جریان دریک تونل انتقال رسوب با جریان آزاد و با تقاطع 90 درجه انجامشده و تاثیر مشخصات هیدرولیکی جریان بر میزان رسوبات انحرافی مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج حاصل بیانگر آن است که عدد فرود جریان عاملی تاثیرگذار بر میزان دبی انحرافی جریان و دبی انحرافی رسوبات به کانال انتقال رسوب می باشد بطوریکهبا افزایش عدد فرود و کاهش قدرت جریان ثانویه این مقادیر کاهش می یابد، همچنین با کاهش عمق، قدرت جریان ثانویه کاهش بیشتري می یابد. نتایج همچنیننشان داد با افزایش مقادیر دبی جریان در بالادست در هر عمق ثابت، میزان رسوبات منحرف شده به طور قابل توجهی کاهش می یابد.


کلمات کلیدی:

انتقال رسوب . کانال انحرافي . عملکرد . جریان ثانویه

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 

تاثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر میزان رسوب انتقال یافته به تونلهای انحراف رسوب:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انتقال رسوب , کانال انحرافي , عملکرد , جریان ثانویه ,
:: بازدید از این مطلب : 927
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 28 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پارامترهای وضعيت روسازی و حجم ترافيک بر عملکرد ایمنی راه های اصلی منتهی به شهرستان بيرجند

خلاصه
راه های هر کشور از سرمایه های ملی آن کشور محسوب می شوند که وظیفه آنها ارتباط نقاط مختلف یک کشور با یکدیگر می باشند. راه ها نقشبسیار مهمی در زندگی بشر امروزی دارند و توسعه یک کشور را تا حد بسیار زیادی با راه های ارتباطی و مواصلاتی آن کشور می سنجند . معمولاعملکرد یک راه را با تعداد تصادفات و سطح ایمنی آن راه می سنجند که پارامتر تعداد تصادفات از اهمیت زیادی برخوردار است، چه این تصادفاتقابل پیش بینی باشد و چه قابل پیش بینی نباشد . تحقیقات بسیاری در مورد علل وقوع تصادفاتترافیکی صورت گرفته است . دراغلب آنها پارامترهایتصادفات و عملکرد سطوح ترافیک و طرح هندسی راه مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده است کهپارامترهای مختلف روسازیتعدادی از راههای کشور مورد بررسی قرار گیرد و رابطه آن با شاخصهای مختلف تصادفات بدست آید . در این راستا محورهای بیرجند خضری )تا -انتهای حوزه استحفاظی خراسان جنوبی(، بیرجند زاهدان )تا انتهای حوزه استحفاظی خراسان جنوبی( و بیرجند طبس از لحاظ پارامترهای موثر در - -وضعیت روسازی راه مورد بررسیقرار گرفت . ابتدا شاخص وضعیت روسازی ) PCI ( و شاخص بین المللی ناهمواری ) IRI ( در قطعات مشخصبدستآورده شده است . سپس پارامترهای موثر در ایمنی و تصادفات که شامل وضعیت ایمنی راه، متوسط سالانه حجم ترافیکروزانه (AADT) ، نوع وسایلنقلیه عبوری و نرخ تصادفات می باشد برای مسیر جمع آوری گردید . اثر پارامترهای وضعیت روسازی بر روی تصادفات و ایمنی مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از روشهای تحلیل آماری و رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS مدلهای ریاضی که بتواند رابطه بین وضعیت روسازی راه ونرختصادفات راه را نشان دهد، برای مسیرهای مذکور بدست آمده است. نتایج حاصل نشان داد که در جاده های دو طرفه میزان PCI و IRI تاثیری بر تعدادتصادفات ندارد و فقط میزان AADT بر تعداد تصادفات تاثیر دارد . و در جاده های یک طرفه میزان خرابی راه و ناهمواری مسیر و همچنین ترافیک تاثیری بر تعداد تصادفات در جاده های اصلی منتهی به شهرستان بیرجند ندارد .


كلمات كلیدي :

شاخص بین المللی ناهمواري راه . شاخص وضعیت روسازي . حجم ترافیک . ایمنی ترافیک

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شاخص بین المللی ناهمواري راه , شاخص وضعیت روسازي , حجم ترافیک , ایمنی ترافیک ,
:: بازدید از این مطلب : 1220
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل عددی تاثیر تونل سازی در شرایط مختلف برنشست سطحی ساختمان ها

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تحلیل عددی . تونل . نشست سطحی . ساختمان . ABAQUS  

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل عددی , تونل , نشست سطحی , ساختمان , ABAQUS ,
:: بازدید از این مطلب : 781
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه ی ساخته شده با بتن و میلگرد با مقاومت بالا

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

تیر بتن آرمه . بتن و میلگرد با مقاومت بالا . بارگذاری خمش چهار نقطه ای . ظرفیت باربری

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تیر بتن آرمه , بتن و میلگرد با مقاومت بالا , بارگذاری خمش چهار نقطه ای , ظرفیت باربری ,
:: بازدید از این مطلب : 1046
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی مقدار انرژی کرنشی کشسان و مومسان ذخیره و مستهلک شده در پانل های ساندویچی با هسته موجدار در برابر بارهای انفجاری

 

 

 

کلمات کلیدی :

پانل ساندویچی . بار انفجار . انرژی مستهلک شده

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پانل ساندویچی , بار انفجار , انرژی مستهلک شده ,
:: بازدید از این مطلب : 1052
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 27 دی 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه