<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

تحلیل خطر زلزله ساختگاه تونل انتقال آب از سد امیرکبیر به تهران

دراينمقالهويژگيهای لرزهخيزیدر گستره مطالعاتي قطعه (K"-BR) تونل انتقال آب از سد امير كبير به تصفيه خانه شماره 6 تهران، گستره ای بهشعاع حدود 200 كيلومتر ،موردارزيابي قرارگرفته وشتابزلزلههای طراحيبادوروشتحليلقطعيواحتمالاتيخطرزلزلهتعيينشدهاند.باتوجهبهگسلهای
موجوددرمسيرتونلونيزتاريخچهزلزلههايرخداده،انجامتحليلهايديناميکيدرمحلساختگاهاينتونلضروریاست.بهمنظورجلوگيريازتحليلهايبسياردستبالادرتحليلهايديناميکيشتابزلزلههايطراحيموردنيازمي باشد،اينشتابزلزلههابااستفادهازتحليلخطرزلزلهبدستميآيند.نتايجبدستآمدهازتحليلخطرزلزلهانجامشدهدرمحلساختگاهتونلاميركبيربااستفادهازدوروشقطعيواحتمالاتي،نشانمي ميباشد.


کلمات کلیدی:

تحلیل خطر زلزله، زلزله مبنای طرح، زلزله بیشینه قابل وقوع، روش احتمالاتی، تونل امیرکبیر

نویسندگان :

روح اله بصیرت (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

حسین سالاری راد (عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

حامد ملاداودی (عضو هیئت علمی دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تحلیل خطر زلزله , زلزله مبنای طرح , زلزله بیشینه قابل وقوع , روش احتمالاتی , تونل امیرکبیر ,
:: بازدید از این مطلب : 3219
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ویژگی های زلزله های میدان نزدیک و روش شبیه سازی مصنوعی آنها "مطالعه موردی ساختگاه سد نازلو"

نگاشت های ثبت شده در نواحي نزدیک گسل به سبب فاصله كوتاه تا منبع انتشار امواج از محتوای فركانسي بالایي برخوردار مي باشند. همچنين در صورت برقراری شرایط هندسي به نحوی كه انتشار شکست به سمت محل ثبت شتاب نگاشت پيش رود، به جهت نزدیکي سرعت پيشروی شکست گسل به سرعت موج برشي، پالس های با پریود بالایي در نگاشت سرعت قابل مشاهده خواهد بود. منطقه مورد مطالعه گسترهای به شعاع حدود 300 كيلومتر پيرامون ساختگاه سد نازلو را در برميگيرد كه از نظر تقسيمات لرزه زمين ساختي ساختگاه در استان لرزه زمين ساخت وان واقع شده و از ویژگي های لرزه زمين ساختي آن پيروی ميکند. در این پژوهش با توجه به خصوصيات گسل های منطقه و همچنين شرایط ایجاد زلزله های ميدان نزدیک با استفاده از نرم افزار توليد شتاب نوشته شده است، اقدام به توليد شتاب نگاشت مصنوعي ميشود. روش شبيه سازی مصنوعي برای شبيه Boore كه توسط SMSIM نگاشت تصادفي سازی حركات فركانس بالای زمين مفيد مي باشد و به طور وسيع برای پيش بيني حركات زمين در نواحي از دنيا كه پتانسيل خرابي آنها موجود نيست استفاده مي شود.


کلمات کلیدی:

نزدیک گسل، سد نازلو، زلزله های میدان نزدیک، شتاب نگاشت مصنوعی، حرکات زمین

نویسندگان :

مهدی علی اصغرزاده (کارشناسی ارشد عمران - خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان)

حمید علی الهی (دکترای مهندسی عمران - خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

یاسر جعفریان (دکترای مهندسی عمران - خاک و پی، دانشگاه علم و صنعت ایران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نزدیک گسل , سد نازلو , زلزله های میدان نزدیک , شتاب نگاشت مصنوعی , حرکات زمین ,
:: بازدید از این مطلب : 1722
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کنترل افت حجم زمین و عمق قرارگیری تونل تحتتاثیر حفاری EPBTBM

درتونلسازی در مناطقشهری، جاییکهاندرکنش بسیارحساسیبینتونل، سطحو سازه وجوددارد،حفاری مکانیزه TBM EPB توصیه میشود . یکی از پارامترهایاصلیکهدرمراحلطراحیوساخت تونلبه منظورپیشبینینشست سطح زمیندرنظرگرفتهمیشود کنترل افت زمین میباشد . دراینتحقیق با توجه به اطلاعات گمانههای حفاری شده در خط یک متروی تبریز، نشست سطح زمین در محدوده مابین ایستگاه 11 و 12 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تجربی پک و به ازای مقادیر مختلف افت حجم زمین و عمق تونل، نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که با افزایش همزمان افت حجم و افزایش عمق قرارگیری تونل، میزان نشست سطح زمین افزایش پیدا میکند که این مسئله نشان دهنده تاثیر بیشتر افت حجم زمین نسبت به عمق تونل بر روی نشست سطح زمین  میباشد.

کلمات کلیدی:

افت حجم، عمق تونل، نشست سطح زمین، روش تجربی پک، حفاری EPB

نویسندگان :

حامد کریم نیا (دانش آموخته کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , افت حجم , عمق تونل , نشست سطح زمین , روش تجربی پک , حفاری EPB ,
:: بازدید از این مطلب : 3628
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی قابلیت نگهداری آلا ن یده فلز سنگین در خاکهای واگرا

خاکها و آبهای سطحی و ز ر یزمینی بطور پو یسته توسط مولفه های فلز سنگین آزاد شده توسط منابع مختلف همچون فرا ن یدهای صنعتی و فعالیتهای استخراج معادن آلوده میشوند . محافظت و ترمم ی خاکها و آبهای آلوده شده با فلزات سنگین یک امر ضروری است. از ا ن یرو نا یز به تولد ی و توسعه جاذبهایي برای جذب آلا ن یدههای فلز سنگین ضروری است. از سوی دیگر وجود خاكهای رسي واگرای طبيعي در بسياری از نقاط جهان از جمله ایران گزارش شدهاست. بر این اساس در این پژوهش امکان استفاده از خاک های واگرا در پروژه های ژئوتکنيک زیست محيطي به منظور جذب آلاینده های لز ف سنگين مورد مطالعه آزمایشگاهي قرار گرفته است. در این راستا با انجام یکسری آزمایش های ژئوتکنيک زیست محيطي، فرایند اندركنش خاک واگرای طبيعي، نمونه رسي بنتونيت و نمونه رسی كائولینیت با آلایندههای فلز سنگين سرب و روی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است به بررسی نقش چهار عامل پتانسیل واگرایي، مساحت سطح و ژ یه، ظرفیت تبادل كاتو ینی و م ز یان درصد كربنات در قابلیت نگهداری آلا ن یده پرداخته شود. بررسي ميزان نگهداری فلزات سنگين توسط خاک واگرا ، ظرفيت نشان مي دهد كه خاک واگرای طبیعی مورد مطالعه به دلیل ظرفیت بافر ن یگ بالا و ساختار پراكنده و )XRD( بافرینگ و نتایج پراش پرتو ایکس درصد بالای كربنات در مقایسه با نمونه های رسی بنتونیت و كائولینیت دارای قابلیت نگهداری بیشتر آلا ن یده ل فز سنگین است. بر اساس نتا یج پژوهش حاضر در حالی كه ظرفیت تبادل كاتو ینی خاک واگرای طبیعی مورد مطالعه بیش از 50 % كمتر از نمونه رسی بنتونیت است، اما قابلیت نگهداری آلا ن یده فلز سنگین در این نمونه نسبت به نمونه رسی بنتونیت در غلظتهای ز ا ید آلا ن یده فلز سنگین بیش از 20 % میباشد . این در حالیست كه قابلیت نگهداری آلا ن یده فلز سنگین توسط خاک واگرای طبیعی بیش از 2.3 برابر جاذب رسی كائولینیت است. از دیگر نتایج پژوهش حاضر تأثير نحوه قرارگر یی ساختار و ابعاد صفحات رسی بر مز یان نگهداری آلا ن یده فلز سنگين است.

کلمات کلیدی:

خاک واگرا، آلا ن یده فلز سنگین، ظرفیت تبادل کاتو ینی ،XRD

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدی (استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

محمد امیری (دانشجوی دکتری مهندسي عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

پارسا مهاجری (دانشجوی کارشناسي مهندسي عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک واگرا , آلا ن یده فلز سنگین , ظرفیت تبادل کاتو ینی , XRD ,
:: بازدید از این مطلب : 3228
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی و مقایسه تاثیر آهک وماده نانوپلیمر CBR PLUS برروی مشخصات فنی خاک رس بادامنه خمیری پایین

خاک رس به وفوردرطبيعت یافت شده ودربيشترمناطق بخش قابل توجهي ازخاک بسترروسازی راه راتشکيل مي دهد. این خاكها به دليل ساختارشان ٬ حساسيت بيشتری به رطوبت داشته وعامل افزایش هزینه ساخت ویانگهداری روسازی مي باشند. یکي ازراه حل های برطرف كردن این مشکل بهبود مشخصات فني این خاكهابامواد افزودني است كه به آن تثبيت گقته مي شود. دراین مقاله تاثيردونوع ماده افزودني برروی یک نوع خاک رس بادامنه خميری پایين موردبررسي قرارمي گيرد. تاثيرماده CBR PLUS شامل آهک ویک ماده نانوپليمری به نام افزودني برروی خصوصيات دامنه خميری ٬ تراكم ومقاومت تک محوری عمل آمده درحالت مرطوب موردمطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده این است كه آهک تاثيربهتری رادركاهش دامنه خميری داشته ولي درافزایش مقاومت تفاوت چنداني برای این دوماده دیده نمي شود.

کلمات کلیدی:

خاک رس ٬ آهک ،CBR PLUS ،دامنه خمیری ٬ مقاومت تک محوری

نویسندگان :

حسن طاهرخانی (استادیارگروه عمران ٬ دانشگاه زنجان ٬ زنجان ٬ ایران)

علی اکبرتقی زاده (کارشناس ارشد راه وترابری ٬ تبریز)

محرم نبی لو (عضوهیئت علمی گروه عمران ٬ دانشگاه زنجان ٬ زنجان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس , آهک , CBR PLUS , دامنه خمیری , مقاومت تک محوری ,
:: بازدید از این مطلب : 3906
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر تراکم بستر و مقطع هندسی دیوار ساحلی پشت شکسته روی عملکرد آن طی زلزله

ديوارهای ساحلي (Quay wall)يکي از المان های كلیدی برای تسهیلات و امکانات بندرگاهي مي باشد. بنابراين واژگوني و يا جابجايي های ناگهاني در طي زلزله مي تواند خسارات جبران ناپذيری در زمینه اقتصاد و اجتماعي در سطح ملي حتي بین المللي را به همراه داشته باشد. دراين مقاله در ابتدا به بررسي مقطع و شرايط بستر و عرض خاكريز بهبود يافته ديوارساحلي بلوكي گوژپشتي در زلزله پرداخته مي شود كه اين نوع اسکله به صورت خاص مربوط به بندر پتروشیمي پارس واقع در عسلويه بوشهر مي باشد . نتايج حاكي از آن است كه در شرايط بستر نرم و سست ديوارهای ساحلي وزني دارای نشست بسیار زياد و حركت انتقالي و چرخش به سمت دريا مي باشند و دارای تغییر شکل قابل توجهي در خاك فونداسیون مي باشد. همچنین مي توان مقطع بهینه را توسط نمودار های ارائه شده بدست آورد تا كمترين جابجايي را داشته باشد .


كلمات كليدي:

اسكله بلوكي،آناليز عددي،حركت انتقالي،روش اجزا محدود،جابجایي نرماليز شده

نویسندگان :

فيض اله نيك زاد (كارشناس ارشدعمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز)

عسكر جانعلي زاده (دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده عمران، دانشگاه صنعتي بابل)

حميدرضا توكلي (استاديار گروه زلزله دانشکده عمران، دانشگاه صنعتي بابل)

محمد ابراهيم نيك زاد (دانشجوی كارشناسي ارشد كامپیوتر،دانشگاه شهید بهشتي تهران)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اسكله بلوكي , آناليز عددي , حركت انتقالي , روش اجزا محدود , جابجایي نرماليز شده ,
:: بازدید از این مطلب : 3060
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی ظرفیت باربری شمعهای مخروطی در خاک ماسهای شکسته

به منظور انتقال بار از لایههای ضعيف به لایههای قویتر از شمعها استفاده ميشود. مطالعاتي كه تاكنون بر روی شمعها صورت گرفته عموما برروی شمعهای استوانهای بوده است. تحقيقات اندكي كه بر روی شمعهای مخروطي انجام گرفته بيانگر مزیت این نوع شمع از نظر ظرفيت باربری و سختي است. علت این برتری را ميتوان در تفاوت ساز وكار انتقال بار در نوع شمع استوانهای و مخروطي دانست. در این مقاله به مقایسه ظرفيت باربری شمعهای مخروطي با شيبهای مختلف در خاک ماسهای، تحت نيروی استاتيکي فشاری، به روش آزمایشگاهي پرداخته خواهد شد. تا به تاثير زاویه مخروطي به ظرفيت باربری شمعها پي برده شود.


کلمات کلیدی:

ظرفیت باربری شمعهای مخروطی، شمعهای مخروطی، شیب بهینه در شمعهای مخروطی، شمعهای مخروطی در خاکهای ماسهای ، بررسی آزمایشگاهی شمعهای مخروطی

نویسندگان :

کاظم برخورداری(استادیار، دانشگاه یزد)

رضا پورحسینی (استادیار، دانشگاه یزد)

پیمان علیمرادی شیخها (دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ظرفیت باربری شمعهای مخروطی , شمعهای مخروطی , شیب بهینه در شمعهای مخروطی , شمعهای مخروطی در خاکهای ماسهای , بررسی آزمایشگاهی شمعهای مخروطی ,
:: بازدید از این مطلب : 3175
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقایسه تعداد شمع ها وریز شمع های مورد استفاده در ساختمان های احداث شده برروی خاک رس نرم با ظرفیت باربری پایین

در چندین سال اخير اجرای ریز شمع ها به دليل مزایای بسيار از جمله هزینه واجرای آسان در پروژه های بزرگ گوناگون افزایش یافته است.هدف در این تحقيق آن است كه مقایسه ای از لحاظ فني و ااقتصادی بين فونداسيون در دو حالت شمع-رادیه و ریز شمع رادیه ی ساختمان های بلند در خاک رس نرم استفاده شده است.همچنين روابط موجود برای ریزشمع ها از آیين نامه ریزشمع اداره بزرگ راه SAFE انجام شود.برای مدل سازی فونداسيون از نرم افزار استخراج گردیده است.ونهایتا این تحقيق به این نتيجه ميرسد كه در این نوع خاک رس نرم، استفاده از ریزشمع با افزایش ارتفاع FHWA های آمریکا ساختمان در این نوع خاک امکان پذیر نخواهد بود.


کلمات کلیدی:

خاک رس نرم،ریزشمع،شمع بتنی درجاریز،پی شمعی،پی ریزشمعی

نویسندگان :

علی خواجه علیجانی (دانشجوی کارشناسی ارشدخاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و گلپایگان)

احسان سعیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و تهران)

وحید حاج نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشدخاک وپی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و گلپایگان)

نفیسه حاج نوروزی (دانشجوی کارشناسی ارشدزمین شناسی تکتونیک دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و گلپایگان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رس نرم , ریزشمع , شمع بتنی درجاریز , پی شمعی , پی ریزشمعی ,
:: بازدید از این مطلب : 3090
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر آلودگی ناشی از نفوذ شیرابه زباله های شهری بر عملکرد تزریق در ماسه

یکي از رایج ترین شيوه های بهسازی خاک های ماسه ای، تزریق سيمان است كه از طریق افزایش مقاومت برشي وسختي خاک به دليل ایجاد سيمنتاسيون در ماسه ، مي تواند به طور موثری سبب افزایش توان باربری، كاهش نشست و رفع معظلات ژئوتکنيکي از جمله پدیده روانگرایي شود. ازسوی دیگر یکي از ملزومات سيماني شدن مناسب خاكها ، استفاده از آب مناسب است تا واكنش شيميایي مورد نظر بطور مطلوبي انجام گردد. این در حالي است كه در قسمت هایي از مناطق شهری نفوذ شيرابه ناشي از نفوذ غير مهندسي زباله ها سبب آلودگي شدید یا نسبتا شدید آب در این مناطق شده است.در این مطالعه با مدلسازی كوچک مقياس تزریق سيمان در خاكهای ماسه ای ، بصورت فيزیکي اثر آلودگي ناشي از نفوذ شيرابه های زباله شهری بر عملکرد بهسازی در افزایش سختي خاكهای ماسه ای بررسي شده است . بدین منظور از آزمایش بارگذاری صفحه كوچک مقياس جهت تعيين مدول عکس العمل بستر و سختي خاک استفاده شده است. نتایج نشان مي دهد كه اثر آلاینده ها در عملکرد معمول تزریق سيمان بسيار قابل ملاحظه بوده و لازم است توجهي جدی به بحث آلودگي خاک و مطالعه آن قبل از انجام بهسازی از این طریق به عمل آید .


كلمات كليدی:

بهسازی ماسه، تزریق سيمان، خاكهای آلوده، شيرابه زباله های شهری، مدلسازی فيزیکي

نویسندگان :

پیمان غلامی فرد (دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک دانشگاه علوم تحقیقات همدان)

ابوالفضل اسلامی (دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

میر عبدالحمید مهرداد (استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی ماسه , تزریق سيمان , خاكهای آلوده , شيرابه زباله های شهری , مدلسازی فيزیکي ,
:: بازدید از این مطلب : 2878
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد انرژی زمین گرمایی جهت تهویه مطبوع در اقلی مهای مختلف کشور

انرژی زمین گرمایي یکی از انواع انرژ یهای تجد د یپذ ر ی است كه كاربردهای فراوانی بو ژ یه در تهو ه ی مطبوع ساختمان ها دارد. با توجه به این اصل كه دمای زمین در طول سال تقر با یً ثابت است، م یتوان از این انرژی برای تهو ه ی ساختمان استفاده كرد. با توجه به كاركرد پا د یار سیستم پمپ زمين گرمایي و پتانسیل فراوان منابع زمینی، این سیستم ها در مقایسه با سا ر ی سیستم های سرمایشی و گرمایشی متداول، عملکرد بهتری داشته و به لحاظ زیست محیطی، با محیط سازگار هستند. راه های مختلفی برای بکارگر یی از پمپ های حرارتی برای تهو ه ی از جمله سیستم های حلقه باز و بسته وجود دارد كه هر كدام مزا ا ی و معایبی دارند كه با توجه به موقعیت جغرافيایي ساختمان بایستی یکی از این روش ها را برگز د ی. نتایج حاکی از آن است كه بازده در حالت گرمایش بالاتر از حالت سرمایش است. هز ن یه بهره برداری از یک سیستم تهو ه ی زمین گرمایي نسبتاً گران بوده ولی این سرما ه ی طی چند سال جبران خواهد شد. در این مقاله به بررسي انواع روش های تهویه مطبوع توسط پمپ های زمين گرمایي پرداخته و برای اقلم یهای گوناگون كشور كه سازمان انرژ یهای نو بررسي كرده است، مورد ارزیابي قرار داده و در پایان به بررسي اقتصادی و امکا نسنجی بکارگيری پمپ های حرارتي زمين گرمایي در ایران پرداخته و مدت زمان بازگشت سرمایه برای پروژه های پمپ های حرارتي زمين گرمایي گزارش میگردد.


کلمات کليدی:

انرژ یهای تجدیدپذیر، انرژی زمين گرمایی، تهویه مطبوع، پم پهای حرارتی زمين گرمایی

نویسندگان :

صادق احمدی (دانشجوی كارشناسي ارشد تبدیل انرژی دانشگاه تربيت مدرس)

مهدی معرفت (دانشيار تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , انرژ یهای تجدیدپذیر , انرژی زمين گرمایی , تهویه مطبوع , پم پهای حرارتی زمين گرمایی ,
:: بازدید از این مطلب : 3130
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 29 آبان 1394 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه