<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

ارزیابی اثرات زیست محیطی در تولید محصولات کشاورزی درکشت گلخانه ای و مقایسه با کشت رایج

خلاصه
این مطالعه به جهت مقایسه و بررسی تفاوت اثرات زیستمحیطی تولید محصولات کشاورزی درکشت رایج و کشت گلخانهای انجام شد.دادههای موردبررسی از مقالات مختلفجمعآوری شد. تمامی مقالات به روش ارزیابی چرخه حیات انجامشده بود.از ده شاخص، استفاده از منابع غیرزنده) AD (،اسیدی شدن) AC (،انباشتگی مواد مغذی) EU(،گرمایشجهانی برای بازه زمانی 100 سال) GWP (،کاهش لایه اوزون) OD (، سمیت برای انسانها) HT (، سمیت برای منابع آب شیرین) FAET (، سمیت برای آبزیان دریایی( MAET (،اکسیداسیون فتوشیمیایی) Pho (و سمیت برای خشکی ) TE ( جهت ارزیابی تأثیرات زیستمحیطی استفاده شد.واحد کارکردی در این مطالعه یکتن از محصولاتتولیدی در نظر گرفته شد.ارزیابی اثرات نشان داد که اثرات زیستمحیطی کشت گلخانهای برای محصول توتفرنگی و گوجهفرنگی بیشتر از کشت همین محصولات درکشترایج بود ولی کشت گلخانهای محصول خیار اثرات زیستمحیطی کمتری نسبت به کشت رایج داشت)بهجز AD و OD (.گاز طبیعی ، سوخت دیزل،الکتریسیته و کودهای پایهنیتروژن بیشترین اثرات مخرب را به محیطزیست وارد میکنند.


کلمات کلیدی :

اثرات زیست محیطی . ارزیابی چرخه حیات . کشت گلخانه . کشت رایج

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اثرات زیست محیطی , ارزیابی چرخه حیات , کشت گلخانه , کشت رایج ,
:: بازدید از این مطلب : 1620
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : سه شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی عددی تاثیر روش های طراحی وصله پیچی غیر مستقیم بر عملکرد لرزه ای اتصالات تیر به ستون درختی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

اتصال تیر به ستون درختی . وصله پیچی . عملکرد لرزه ای . آباکوس

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اتصال تیر به ستون درختی , وصله پیچی , عملکرد لرزه ای , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 908
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر فشار دینامیکی آب داخل لوله های تحت فشار آب رسان بر خاک محل قرارگیری خط لوله در مناطق شهری

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

پایپ جکینگ . لوله تحت فشار . فشارهای دینامیکی . اندرکنش سازه سیال . آباکوس

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , پایپ جکینگ , لوله تحت فشار , فشارهای دینامیکی , اندرکنش سازه سیال , آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 1298
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه یک الگوریتم بهینه سازي هندسی به منظور بهبود رفتار چرخ هاي میراگرهاي شکاف دار و پانل هاي برشی

 

 

 

 

کلمات کلیدي:

میراگرهاي فلزي تسلیم شونده . پانل برشی . میراگر شکاف دار . بهینه سازي . تحلیل المان محدود غیرخطی

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , میراگرهاي فلزي تسلیم شونده , پانل برشی , میراگر شکاف دار , بهینه سازي , تحلیل المان محدود غیرخطی ,
:: بازدید از این مطلب : 1408
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

کاربرد صنعتی بتن ژئوپلیمری و مشخصات این نوع از بتن های دوستدار محیط زیست

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ژئوپلیمر . یتن قلیا فعال . دوام . مشخصات مکانیکی

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ژئوپلیمر , یتن قلیا فعال , دوام , مشخصات مکانیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 1089
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسي عملكرد سيستم مهاربند كمانش ناپذيردر سازه هاي فولادي با سيستم دوگانه متناسب با ارتفاع سازه تحت اثر زلزله حوزه نزديك

خلاصه
در اين مقاله رفتار لرزه اي سازه هاي فولادي با سيستم دوگانه با مهاربندهاي كمانش ناپذير بررسي شده است. بدين منظور از سازه هاي فولادي باسيستم دوگانه با مهاربندهاي كمانش ناپذير و مهاربندهاي متعارف با پلان و مشخصات مكانيكي يكسان استفاده شده است. ابتدا جهت اطمينان ازنحوه مدل سازي يك قاب فولادي با سيستم دوگانه با مهاربند كمانش ناپذير كه قبلا در آزمايشگاه مورد مطالعه قرار گرفته است را در نرم افزارآباكوس مدلسازي كرده و نتايج حاصل با نتايج آزمايشگاهي مطابقت داده شده است. مدلهاي عددي شامل ٨ مدل دو بعدي بوده كه بصورت ٦طبقه، ١٢ طبقه، ١٦ طبقه و ٢٠ طبقه در دو حالت با مهاربندهاي كمانش ناپذير و متعارف مدلسازي شده و تحت ركورد سه زلزله (كوبه ژاپن و بم وورزقان ) در حوزه نزديك بررسي شده است. نتايج نشان داد كه مهاربند كمانش ناپذير باعث كاهش جابه جايي و افزايش انرژي كرنشي و برش پايه قاب شده است.


كلمات كليدي:

مهاربند كمانش ناپذير . رفتار لرزه اي  . كاهش جابه جايي . ركورد حوزه نزديك

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مهاربند كمانش ناپذير , رفتار لرزه اي , كاهش جابه جايي , ركورد حوزه نزديك ,
:: بازدید از این مطلب : 1189
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی استقامت مارشال وروانی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF)

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

مخلوط آسفالتی گرم . سرباره فولادي کوره قوس الکتریکی . ساسوبیت . استقامت مارشال

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مخلوط آسفالتی گرم , سرباره فولادي کوره قوس الکتریکی , ساسوبیت , استقامت مارشال ,
:: بازدید از این مطلب : 1636
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اولویت بندی و برنامه ریزی اقدامات عملی بهسازی لرزه ای پل ها براساس شاخص های اهمیت وضعیت پل ویژگی های ساختگاهی و عمرمفید باقیمانده

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پل ها . موقعیت ساختگاهی پل . عمرمفید باقیمانده پل ها . اولویت بندی پل

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای پل ها , موقعیت ساختگاهی پل , عمرمفید باقیمانده پل ها , اولویت بندی پل ,
:: بازدید از این مطلب : 1414
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تاثیر شعاع انحنا عضو زانویی بر روي رفتار قابهاي مهاربندي شده زانویی (KBF) با نسب ارتفاع به دهانه های مختلف

 

 

 

کلمات کلیدی :

قاب مهاربندي شده زانویی (KBF) . عضو زانویی . شعاع انحنا . عملکرد لرزه ای

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب مهاربندي شده زانویی (KBF) , عضو زانویی , شعاع انحنا , عملکرد لرزه ای ,
:: بازدید از این مطلب : 2145
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی لرزه اي احتمالاتی قاب هاي مهاربندي همگرا با مقاطع مرکب جفت ناودانی

خلاصه
قابهاي مهاربندي همگرا با مقاطع مرکب جفت ناودانی در زمره سیستمهاي متداول در ایران است. در این مقاله روشی براي ارزیابی احتمالاتیسازههاي مهاربندي شده با مهاربندهاي قطري متشکل از جفت ناودانی سر به سر، با در نظر گرفتن دو مد خرابی شامل شکست مهاربند و تركجوش درمحل اتصال ورق گاست به تیر و ستون ارائه شده است.مرحله اول که شامل تعیین منحنیهاي احتمالاتی شکست مهاربند و ترك جوشبر مبناي تغییرمکان جانبی است، با انجام مجموعهاي از تحلیلهاي اجزاي محدودي و با اعمال عدم قطعیتها، به دست آمده است. در مرحله دوم ،منحنیهاي احتمالاتی شدت لرزهاي بر اساس مطالعات صورت گرفته در ساختگاه تهران در نظر گرفته شده است. در مرحله سوم، با انجام تحلیل-هاي دینامیکی افزایشی ، بر روي یک قاب نمونه از این نوع سازه و با اعمال 22 زوج شتاب نگاشت در 17 شدت لرزهاي، منحنیهاي احتمالاتیتغییر مکان جانبی در برابر شدت لرزهاي استخراج شده است .با ترکیب نتایج حاصل از این سه مرحله، منحنیهاي احتمالاتی که معرف احتمال خرابی سازه مزبور بر حسب زمان است به دست آمده ودر پایان نتایج ارزیابی بر مبناي زمان این نمونه سازه ارائه شده است.


کلمات کلیدي:

قاب مهاربندي همگرا . مهاربند مرکب . ارزیابی احتمالاتی . منحنی شکنندگی . شکست مهاربند

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قاب مهاربندي همگرا , مهاربند مرکب , ارزیابی احتمالاتی , منحنی شکنندگی , شکست مهاربند ,
:: بازدید از این مطلب : 1351
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 31 خرداد 1400 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه