<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

اززیابی تزریق پذیری توده سنگهای ساختگاه سد خرسان 3 با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI

 

 

 

کلمات کلیدی :

زمین شناسی . تزریق پذیری . سد . خرسان 3 . شاخص نفوذپذیری ثانویه

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , زمین شناسی , تزریق پذیری , سد , خرسان 3 , شاخص نفوذپذیری ثانویه ,
:: بازدید از این مطلب : 2748
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فشار تورم ناشی از وجود سولفات در خاک های رسی تثبیت شده با آهک

 

 

 

کلوات کلیدی:

رس . آهک . سولفات . تثثیت . تورم

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رس , آهک , سولفات , تثثیت , تورم ,
:: بازدید از این مطلب : 1913
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تجزیه و تحلیل نظریه پدیده شکست سنگ های شکننده

چکیده
انفجار سنگ ، شکست ناپایدار سنگ های بی دوام و شکننده ، بیش از 111 ساا اسات کاا تاا حاد زیاادی در ارت ااا باا مکانیا سانگهاا ومهندسی خاک و پی مورد توجا بوده است . شناخت کنونی در مورد مکانیزم مکانیکی انفجار و ترکیدن سنگ براسااس تواوری کوبما ، ی نای تواوریشکست برش فشردگی است. این مقابا مجموعا هایی از پدیده های کششی و برش کششی انفجار سنگ را شرح می دهد و هدف آن ارائا روشای بارایآنابیز و بررسی حابت شکستگی و فرآیند اتلاف انرژی آن براساس تووری گریفیت می باشد . باور بر ایان اسات کاا : 1( حابات هاای شکساتگی انفجاارسنگ باید شامل برش فشردگی، برش کششی و شکستگی های ناشی از کشش با تنهایی باشد . 2( زاویا گسستگی جرم سانگ باا رخاداد تانش کششایکاهش می یابد . 3( مقدار انرژی سینتیکی در انرژی حاصل از تغییر شکل نس ی رها شده از انفجار سنگ ممکان اسات بسایار بازر تار از انارژی انتقاایافتا با انرژی سطح باشد . 4 ( شناخت حابت های شکستگی ناشی از کشش و برش کششی انفجار سنگ ممکن است اصل تفکر در ماورد کنتار انفجاارسنگ را تغییر دهد ، ی نی ، از حفظ کاهش تنش فشردگی اولیه تا محدود کردن ایجاد تنش کششی را باعث میگردد.


کلمات کليدي:

شکست . شکستگی برش کششی . معيار گریفيت . تغيير شکل نسبی .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شکست , شکستگی برش کششی , معيار گریفيت , تغيير شکل نسبی , ,
:: بازدید از این مطلب : 2131
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل لرزه ای سه بعدی سدهای سنگریزه بتنی در معرض امواج تفرق یافته

چکیده
در این مطالعه، تجزیه و تحلیل لرزه ای غیرخطی سه بعدی سدهای سنگریزهای با رویهی بتنی گزارش شدده اسد س سده دز از سداب هی زمدا یشتاب زلزلهی Prieta لور ا )ایستگاه Gilroy 1 ( به عنوان تحریک ورودی استفاده می شودس سد مورد مطالعه طوری در ظر گرفتده شدده اسد دده دردره منشوری با سطح م طع ذوز ه قرار داردس یک مدل غیر خطی برای مواد سنگریزه استفاده می شود، و عناصر تماس با قا ون اصطکاک ددولن در و دهمشترک دال سنگریزه استفاده شده ا دس مفاصل عمودی در دال رویه یز در مدل ا زا محدود در ظر گرفته شده اس س یک روش زیربندایی، دده در آن -خاک م ید شده با روش ا زا محدود با مرز م یاس بندی شده ) SBFEM ( مدل شده اس ، برای بده دسد آوردن کردد هدای پرادندده و یروهدایتعاملی در امتداد دره استفاده میشودس سد در معرض امواج متغیر P ، SV و SH ، و اثر تعامل سد پایه و اثدرا آب مزدزن قدرار گرفتده اسد س تدایج بده -دس آمده با تجزیه و تحلیل کرد ورودی غیر پرادنده م ایسه شده اس س تایج آ الیزها شان می دهد ده با تو ه بده اعمدال کردد پرادندده بده دره،پاسخ سد و دال با رویه بتنی به طور قابل تو هی افزایش می یابدس فشار آب مززن با داهش کرد بالا بری پا دل هدای بتندی، بدر تنشهدای دششدی واردشده به دال رویه تاثیر می گذاردس یروهای محوری اف ی به دلیل کردا خارج از فاز و خارج از صدفحه، بده دال رویده ال دا مدیشدودس اگدر هده کرددطبیعی مفاصل عمودی با تو ه به کبس آب مززن داهش می یابد.


کلمات کلیدی:

سد خادی . لرزهای . تفرق . دینامیک . مززن

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , سد خادی , لرزهای , تفرق , دینامیک , مززن ,
:: بازدید از این مطلب : 2070
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تخمین فشار جانبی فعال خاک روی دیوارهای حایل با روش مشخصه های تنش

خلاصه
تئوری مشخصه های تنش بر اساس حل معادلات پلاستیسیته خاک در طول خطوط مشخصه ها برای تحلیل مسائل فشار جانبی فعال خاک وارده بهدیوار های حایل به کار گرفته شده است. در این مقاله علاوه بر دیوار های حایل در حالت تقارن محوری و کرنش مسطح که در گذشته مورد مطالعهقرار گرفته یک مدل جدید از دیوار حایل در حالت تقارن محوری مورد بررسی قرار گرفته است که به طور گسترده ای در راهسازی و جاده سازیو سایر مسائل ژئوتکنیکی مورد استفاده قرار می گیرد. یک کد کامپیوتری برای حل معادلات تئوری مشخصه های تنش به فرم تفاضل محدود نوشته شده که با گرفتن پارامترهای ورودی مانند مشخصات خاک و دیوار و ... نیرو و توزیع فشار جانبی فعال وارده به دیوار را محاسبه می کند.


کلمات کلیدی:

فشار جانبی فعال . دیوار حایل . تقارن محوری . روش مشخصه های تنش

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار جانبی فعال , دیوار حایل , تقارن محوری , روش مشخصه های تنش ,
:: بازدید از این مطلب : 2328
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مصالح خرد سنگی در حاشیه آزادراه همدان- ساوه

خلاصه
در این مقاله به بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مصالح خرده سنگی 6 ایستگاه در حاشیه آزاد راه همدان-ساوه و میزان مطلوبیت این منابعقرضه جهت استفاده در پروژه های عمرانی مورد ارزیابی قرار گرفت است. در این خصوص به انجام آزمایشهای آزمایشگاهی با توجه بهپرداخته شده است. این آزمایشها شامل: تعیین درصد رطوبت طبیعی،وزن مخصوص قسمت جامد،رطوبت ASTM ( دستورالعمل ( 2004بهینه،حداکثر دانسیته خشک)تراکم استاندارد(،دانه بندی،حدود آتربرگ،ارزش ماسه،نفوذ پذیری،نسبت باربری کالیفرنیا)اشباع و غیر اشباع( میباشد.

کلمات کلیدی:

خصوصیات زمین شناسی مهندسی . مصالح خرده سنگی . آزاد راه همدان ساوه . ASTM .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خصوصیات زمین شناسی مهندسی , مصالح خرده سنگی , آزاد راه همدان ساوه , ASTM , ,
:: بازدید از این مطلب : 1640
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی کیفیت توده سنگ مسیر مترو صفه بهارستان

چکیده
به منطور بررسی دقیق رفتار مهندسی پروژه های مهمی نظیر تونل و سد، شناخت ویژگی های مهندسی توده سنگ های ساختگاه، از جمله کیفیتتوده سنگ، ضروری به نظر می رسد. یکی از روش های رایج بررسی کیفیت توده سنگ ها، طبقه بندی مهندسی آنهاست. با طبقه بندی توده سنگهای ساختگاه در واحد های مشابه می توان اقدامات لازم را برای طراحی و نگهداری آنها فراهم نمود. بدین منظور پارامترهای مهندسی نظیرمقاومت تراکمی تک محوره) ucs (، شاخص کیفی سنگ) RQD ( و ویژگی های مکانیکی ناپیوستگی ها برای این توده سنگ ها مورد بررسی قرارگرفت. بر اساس این اطلاعات، طبقه بندی های ژئومکانیکی ) RMR ( وکیفیت توده سنگ) Q ( انجام گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی هانشان می دهد که بطور عمده، توده سنگ های مسیر از لحاظ طبقه بندی RMR در وضعیت ضعیف، از لحاظ طبقه بندی Q نیز ضعیف می باشد و با توجه به این شرایط روش های مناسب حفاری و نگهداری پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:

توده سنگ . مترو صفه بهارستان . طبقه بندی RMR و Q .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ , مترو صفه بهارستان , طبقه بندی RMR و Q , ,
:: بازدید از این مطلب : 2104
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی کیفیت توده سنگ مسیر مترو صفه بهارستان

چکیده
به منطور بررسی دقیق رفتار مهندسی پروژه های مهمی نظیر تونل و سد، شناخت ویژگی های مهندسی توده سنگ های ساختگاه، ازجمله کیفیت توده سنگ، ضروری به نظر می رسد. یکی از روش های رایج بررسی کیفیت توده سنگ ها، طبقه بندی مهندسیآنهاست. با طبقه بندی توده سنگ های ساختگاه در واحد های مشابه می توان اقدامات لازم را برای طراحی و نگهداری آنها فراهمنمود. بدین منظور پارامترهای مهندسی نظیر مقاومت تراکمی تک محوره) ucs (، شاخص کیفی سنگ) RQD ( و ویژگی هایمکانیکی ناپیوستگی ها برای این توده سنگ ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این اطلاعات، طبقه بندی های ژئومکانیکی( RMR ( وکیفیت توده سنگ) Q ( انجام گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان می دهد که بطور عمده، توده سنگ هایمسیر از لحاظ طبقه بندی RMR در وضعیت ضعیف، از لحاظ طبقه بندی Q نیز ضعیف می باشد و با توجه به این شرایط روش های مناسب حفاری و نگهداری پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی:

توده سنگ . مترو صفه بهارستان . طبقه بندی Q و RMR .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , توده سنگ , مترو صفه بهارستان , طبقه بندی Q و RMR , ,
:: بازدید از این مطلب : 1754
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثر طول و قطر شمع ها بر نشست تفاضلی پی هاي شمع- رادیه با استفاده از مدلسازي عددي

خلاصه
یکی از متداو لترین گزینه ها در طراحی فونداسیون ها با بار هاي سنگین سازه اي استفاده از پ یهاي شمع- رادیه م یباشد، که باعث کاهش نشستهايکلی و تفاضلی می گردد. نشس تهاي تفاضلی تأثیر منفی زیادي روي سازه ي متکی بر پی دارند که باید مقدار آن کنترل شود و به مقدار مجازمحدود گردد. با بکار بردن پ یهاي شمع- رادیه، در صورت نشست یکنواخت مجموعه، به سیستم پی شمع- رادیه اجازه نشس تهاي بیشتري داده Plaxis 3D  می شود و در نتیجه به طرحی بهینه و اقتصادي دست می یابیم. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزاي محدود سه بعديبه بررسی اثر طول و قطر شم عها بر روي نشستهاي تفاضلی رادیه در خاك رسی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که ،Foundationاستفاده از شمع هاي با طول غیر یکسان و قطر غیر یکسان می تواند باعث کاهش نشست تفاضلی و بهینه شدن طرح گردد. در نهایت روابطی براي تعیین طول و قطر بهین هي شم عها ارائه شده است، بطوریکه نشست تفاضلی مینیمم گردد.


کلمات کلیدي:

شمع . رادیه . نشست تفاضلی . مدلسازي عددي

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شمع , رادیه , نشست تفاضلی , مدلسازي عددي ,
:: بازدید از این مطلب : 1642
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر تاثیر ابعاد جعبه بر نتایج آزمایش برش مستقیم

خلاصه
آزمایش برش مستقیم با وجود برخی اشکالات، یکی از متداول ترین آزمایش ها جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی شامل زاویه اصطکاک6* داخلی و چسبندگی است. جهت انجام این آزمایش در آزمایشگاه های مکانیک خاک عمدتاً از دستگاه برش مستقیم با ابعاد کوچک 601 سانتیمتر استفاده می شود. در این موارد بدلیل کوچک بودن ابعاد و باتوجه به اینکه بزرگترین سنگدانه موجود در خاک باید حداقل از یک *01ششم کوچکترین بعد جعبه برش کمتر باشد، صرفا برای آزمایش برروی نمونه خاکهای رسی، سیلتی و ماسه ریزدانه مناسب هستند. لیکن برای انجام01 سانتیمترمی باشدکه در * آزمایش برش مستقیم بر روی خاکهای درشت دانه شن و ماسه ای حداقل نیاز به دستگاه برش مستقیم بزرگ با ابعاد 0101 سانتیمتر استفاده می گردد. بنابراین جهتانجام * بسیاری از موارد مشاهده می شود که بر روی این خاکها نیز از دستگاه برش مستقیم با ابعاد 01آزمایش لازم است ابتدا دانه بندی خاک اصلاح شده و بخش عمده درشت دانه خاک حذف گردد که این تغییر دانه بندی باعث ایجاد خطا درتعیین دقیق پارامترهای مقاومت برشی خاک می گردد. تحقیقات انجام گرفته به وضوح نشان می دهد که با تغییر ابعاد جعبه برشی، پارامترهایمقاومت برشی خاک ها تغییر می کند. در این مقاله با بررسی آزمایش های برش مستقیم انجام گرفته بر روی نمونه خاک های متفاوت در دستگاههای برش با ابعاد جعبه مختلف، تاثیر ابعاد جعبه و اصلاح دانه بندی بر روی نتایج آزمایش برش مستقیم ارائه می شود.

کلمات کلیدی:

آزمایش برش مستقیم . ابعاد جعبه برش . پارامترهای مقاومت برشی . اصلاح دانه بندی . خاک درشت دانه

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش برش مستقیم , ابعاد جعبه برش , پارامترهای مقاومت برشی , اصلاح دانه بندی , خاک درشت دانه ,
:: بازدید از این مطلب : 1765
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 اسفند 1397 | نظرات ()

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه