<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین پکیج آموزشی کنکور دکتری مکانیک سنگ معدن (+پاسخ تشریحی سوالات 11 دوره اخیر کنکور)
خرید آنلاین بیش از 55 ساعت فیلم آموزشی و دانلود بلافاصله پس از خرید

2,990,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

500,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

760,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

900,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 35 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 15 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

600,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 10 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

خواص فیزیکی و مکانیکی رسوبات ته نشین شده در محلول هاب آبی گوناگون

 

 

 

کلمات کلیدی :

رسوب . PH . اسیدیته . خواص

 

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رسوب , PH , اسیدیته , خواص ,
:: بازدید از این مطلب : 682
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 18 اسفند 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی فرایند اندرکنش خاکستربادی و خاک های رسی دارای دامنه خمیری زیاد

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

خاکستربادی . بنتونیت . UCS . PH . حدود اتربرگ

 

هفتمین كنفرانس مکانیک سنگ ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکستربادی , بنتونیت , UCS , PH , حدود اتربرگ ,
:: بازدید از این مطلب : 1000
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 8 خرداد 1400 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

پاکسازی خاکهای آلوده با استفاده از روش خاکشویی و مواد شیمیایی

چکیده
هدف از این تحقیق پاکسازی خاکهای آلوده با استفاده از روش خاکشویی و مواد شیمیایی می باشد. در این تحقیق روش کار: تأثیر شویندهسدیم دو دسیل 0 ٪ وزنی برای پاکسازی خاک آلوده به گازوئیل با غلظت های آلودگی / 0 و 4 /3 ،0/2 ،0/ سولفات با غلظت های 1 pmm 10000 و pmm = 20000 در شرایط سطوح 4 pH = 7 ، pH = 9 ، pH = و 11 pH در ستونی از خاک به ارتفاع 1۱ سانتیمتر و قطر 9سانتیمتر پس از 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفته است. خاک مورد مطالعه از محل گمانه های ژئوتكنیك در محدوده زمینهای زراعیسروک یاسوج نمونه برداری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در کلیه حالات میزان پاک سازی برای مقادیر اسیدی محلول شستشوپایین می باشد و بازده حذف در حالتی که از آب استفاده می شود، حدود یك سوم مقدار حداکثر است. بیشترین میانگین میزان نفوذپذیریبرای سظوح pH = مربوط به 11 pH است که به ۱5 ٪ رسیده است که نسبت به میزان نفوذ پذیری در سطوح دیگر pH اختلاف معنی داریدارد و همچنین کمترین میانگین میزان نفوذپذیری برای سظوح pH = در مجموع مربوط به 4 pH است که نسبت به میزان نفوذ پذیری در سطوح دیگر pH اختلاف معنی داری دارد.


واژه های کلیدی:

خاکشویی . گازوئیل . شوینده . بازده حذف . نفوذپذیری . pH 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاکشویی , گازوئیل , شوینده , بازده حذف , نفوذپذیری , pH ,
:: بازدید از این مطلب : 1100
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 آبان 1399 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی پتانسیل خورندگی خاك هاي مارنی اطراف شهر قم

خلاصه
شهر قم بر روي رسوبات مارنی ساخته شده وهمواره متحمل خسارات سنگینی از رفتار مشکل آفرین آ نهامی شود. این رسوبات مارنی اغلب مربوط به سازند قم است که از واح دهاي سن گچینه اي شاخص دارايرسوبات مارنی در ایران مرکزي است. وجود املاحی مانند گچ و نمک در مارن هاي سازند قم باعث شده کهپتانسیل خورندگی در آن ها بالا باشد و خسارات زیادي را به سازه هاي مدفون در آن وارد کند. در این بررسیپتانسیل خورندگی مارن هاي اطراف شهر قم بر مبناي ویژگی هاي شیمیایی مختلف مانند غلظت سولفات،بررسی و (AASHTO و ASTM) و درصد مواد آلی طبق استاندارد هاي متداول در ایران PH کلرید، مقدارمشاهده شد که غلظت سولفات همه نمونه ها و غلضت کلرید بیشتر نمونه ها بیش از حد مجاز است، همچنین برغیر خورنده ارزیابی شدند. درصد AASHTO خورنده و بر مبناي ASTM نمون هها طبق استاندارد PH اساسمواد آلی نمونه ها هم بسیار کمتر از حدي بود که تاثیري بر خورندگی بگذارد. در نتیجه این بررسی پتانسیلخورندگی خاك هاي مارنی اطراف شهر قم بالا ارزیابی شد و ساخت سازه هاي بتنی و مخصوصاً فلزي در آن هامستلزم به کارگیري رو شهاي خاص جلوگیري از خورندگی است.

کلمات کلیدي:

رفتار مشکل آفرین . سازند قم . سولفات . کلرید . PH

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رفتار مشکل آفرین , سازند قم , سولفات , کلرید , PH ,
:: بازدید از این مطلب : 2276
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 5 اسفند 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تأثیر اندازه پولک های رسی بر رفتار واگرائی خاک های رسی

خلاصه
پدیده واگرایی خاك، میتواند سبب ایجاد گسیختگی و خسارت جبرانناپذیر به پروژههای عمرانی و زیستمحیطی شود. در این راستا، حضور خاك-های واگرا در سازههایی مانند سدهای خاکی و کانالهای آبیاری میتواند سبب بروز مشکلات فراوانی مانند آبشستگی درونی، رگاب و یا حتیتخریب پروژه شوند. از طرفی با وجود مطالعات گسترده قبلی در خصوص رفتار خاكهای واگرا، در زمینه تأثیر اندازه پولکهای رسی بر مشخصاتواگرایی و pH خاكهای واگرای رسی مطالعات بسیار محدودی صورت گرفتهاست. بر این اساس هدف این مقاله تعیین تأثیر اندازه پولکهای رسی بررفتار واگرایی و ارزیابی pH پولک های بخش واگرای رسی میباشد. در این تحقیق از بنتونیت )حاوی کانی مونت موریلونیت با خاصیت خمیری زیاد(و خاك رس طبیعی واگرا به دلیل داشتن کانیهای با دامنه خمیری کم )کائولینیت و ایلیت( استفاده شده است. در این راستا، خاك رس بنتونیت با و 0222 )دور بر دقیقه( به پنج لایه مختلف در هر سرعت تفکیک شده و برای هر لایه ،0222 ، استفاده از سانتریفیوژ و با سرعتهای مختلف 222خصوصیات واگرایی خاك مورد مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاست. هم چنین خاك واگرای طبیعی پس از سانتریفیوژ در سرعتهای ذکرشده به چهار لایه مختلف در هر سرعت تفکیک شده و در این نمونه نیز برای هر لایه خصوصیات واگرایی خاك مورد ارزیابی و اندازهگیری قرارگرفتهاست. با توجه به نتایج بدست آمده، اندازه پولک های رسی مونت موریلونیت ارتباط مستقیمی با پتانسیل واگرایی دارد، بهطوریکه پولکهای رسیبا اندازه کوچکتر، از درصد واگرائی بزرگتری برخوردار هستند و با افزایش اندازه پولکهای مونتموریلونیت در بنتونیت واگرا، از پتانسیل واگرایی آنهاکاسته می شود. در واقع به نظر میرسد بین خصوصیات فیزیکی کانی رسی، با پدیده واگرایی ارتباط مستقیمی وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تغییرات pH بخشهای مختلف خاك بنتونیت و خاك واگرای طبیعی، به پیوندهای شکسته بین پولکهای رسی آن نسبت داده شده است.


کلمات کلیدی:

خاك واگرا . بنتونیت . سانتریفیوژ . تغییر پتانسیل واگرایی . pH  .

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاك واگرا , بنتونیت , سانتریفیوژ , تغییر پتانسیل واگرایی , pH , ,
:: بازدید از این مطلب : 1446
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 12 خرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات pH خاك محل دفن زباله در اثر نفوذ شیرابه

خلاصه
در سال هاي اخیر افزایش روزافزون تولید مواد زاید جامد شهري موجب شده، حفاظت محیط زیست از آلودگی خاك ناشی از دفن بی رویه زباله و شیرابه آن اهمیت فراوانی را به خود اختصاص دهد. انسان و بسیاري از موجودات به شیوه هاي مختلف تولید کننده زباله هستند و کنترل آنها نوعی تضمین سلامت و بقاي محیط زیست به شمار می رود. اگرچه خاك مهم ترین و گسترده ترین صافی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب ها، بازیافت کننده ضایعات و نیز  دریافت کننده بسیاري از مواد می باشد ولی ظرفیت آن محدود بوده و ممکن است بسیاري از مواد سمی و آلاینده هایی که به خاك افزوده می شوند از نظر تجمعی افزایش یافته و در نهایت به تهدیدي جدي براي محیط زیست تبدیل شوند. شیرابه و گازهاي تولید شده در اثر تجزیه زباله هاي داراي ترکیبات آلی، از جمله عمده ترین مشکل محل دفن مواد زاید جامد شهري می باشند. شیرابه مایعی است که در اثر عبور آب از داخل زباله دفن شده درخاك بوجود می آید و شامل مواد قابل حل، معلق یا ذرات مخلوطی از اجزاي همان زباله می باشد. در این تحقیق پارامترهاي شیمیایی و بیولوژیکی شیرابه اندازه گیري شده و تاثیر آنها بر روي قدرت اسیدي و میزان قلیائیت خاك بررسی شد. همچنین اسیدي پیامد هایی از قبیل آلودگی آبهاي زیر زمینی و اختلال در رویش گیاهان را در پی خواهد داشت. نتایج نشان pH یا قلیایی شدن محیط خاك در اثر تغییرات pH می دهد که تجزیه مواد آلی شیرابه در خاك ترکیباتی از اسیدهاي آلیضعیف و دي اکسید کربن تولید می کند که می تواند خاك را تعدیل نماید.  

کلمات کلیدي:

شیرابه، زباله، تجزیه بیولوژیکی ،pH

نویسندگان :

داریوش یوسفی کبریا ، مریم تقی زاده ،غلامرضا درویشی

 

اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه ایران (1390)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , شیرابه , زباله , تجزیه بیولوژیکی , pH ,
:: بازدید از این مطلب : 2314
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 شهريور 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی ریزساختاری فرایند هیدراسیون سیمان در تثبیت و جامدسازی آلایندههای فلز سنگین

فعالیت های اقتصادی در تولد ی مواد، هرساله مقدار ضا ع یات فلزات سنگین را افزایش میدهد . با افزایش نگرانی مربوط به آلودگی محیط زیست و افزایش توجه به توسعه پا د یار، مشکل تحرک فلز سنگین مهمتر ميشود . از این رو جامدسازی و تثبیت این آلا ن یدهها به عنوان یک فنآوری در ممانعت از انتقال آلا ن یدهها به لا ه یهای ز ر یین خاک و آبهای ز ر یزمینی شناخته شده است. از سوی دیگر خاکهای رسي به دلیل دارا بودن ظر یفت تبادل كاتو ینی بالا، امکان مناسبی برای تبادل كاتو ینی ایجاد مینمایند و در ا ین راستا ظرفیت قابل توجهای در نگهداری آلا ن یده فلز سنگین ایجاد میکنند. با وجود پژوهشهای وسیعی كه در خصوص پا د یارسازی نگهداری آلا ن یدهها به كمک سم یان صورت گرفتهاست، به بررسي ر ز یساختاری نحوه فرا ن ید اندركنش سم یان- رس-آلا ن یده فلز سنگین در طی زمان و نحوه و زمان تشکيل تركيبات سيماني جدید توجه محدودیشدهاست. بر این اساس، هدف این پژوهش مطالعه نحوه فرا ن ید اندركنش سم یان- رس-آلا ن یده فلز سنگین در طی زمان از منظر ر ز یساختار و بررسي تأثير حضور فلز سنگين بر فرایند هيدراسيون سيمان میباشد . در ا ین تحقیق پد د یه فرایند هيدراسيون سيمان و تأثير حضور آلاینده فلز سنگين بر فرایند محصولات ه د یراسو ین در حضور پولکهای رسی به هنگام پا د یارسازی و تثبیت مورد مطالعه ر ز یساختاری قرار گرفتهاست. برای رسد ین به هدف ذكرشده، به خاک رسي طبيعي غلظتهای مختلف آلا ن یده فلز سنگین و درصدهای مختلف سم یان پرتلند افزوده شده و مکانز یم نگهداری آلا ن یده فرا ن ید اندركنش سم یان-آلا ن یده-رس، مورد تجز ه ی و تحلیل آزمایشگاهی قرار )XRD( و ارز ا یبی مطالعه ر ز ی ساختاری pH توسط بررسی تغی ر يات ميشود. به نحوی C-S-H گرفتهاست. نتایج تحقيق حاضر نشان م يدهد كه حضور آلاینده فلز سنگين سبب كاهش مقدار تشکيل هيدروسيليکات 180كاهش ميدهد.

کلمات کلیدی:

هیدراسیون، تثبیت، جامدسازی ،XRD،pH

نویسندگان :

وحیدرضا اوحدی (استاد گروه عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

محمد امیری (دانشجوی دکتری مهندسی عمران، دانشگاه بوعلي سینا)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , هیدراسیون , تثبیت , جامدسازی , XRD , pH ,
:: بازدید از این مطلب : 3057
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 دی 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تغییرات PH با استفاده از تغییر درصد آهک و سرباره کوره آهن گدازي و پوزولان به منظور تثبیت خاك هاي ماسه اي کویري(مطالعه موردي احداث جاده جندق به گرمسار)

تثبیت خاك با آهک از متداول ترین روش هاي بهسازي است[ 1].که بعنوان روشی موثر جهت بهسازي خاکهاي سست در پروژه هاي عمرانی بخصوص پروژه هاي راهسازي، بعنوان راهکاري مناسب به منظور بهبود خواص فیزیکی و مهندسی خاك و کاهش هزینه ها، ارائه میشود . از طرفی حمله سولفاتها به خاکهاي بهسازي شده با آهک می تواند باعث بروز مشکلاتی همچون تورم و بالازدگی خاك شود[ 2].بدین منظور استفاده از مواد پوزولانی و شبه پوزولانی با استفاده از تغییر درصد آهک با PH براي کاهش چنین معضلاتی مطرح می باشد. مقاله حاضر به بررسی تغییرات استفاده از سرباره هاي کوره آهن گدازي و پوزولانهاي طبیعی جهت فراهم ساختن محیطی مناسب براي تثبیت خاك هاي ماسه اي کویري می پردازد.


کلمات کلیدي:

آهک ، سرباره کوره آهن گدازي ، پوزولان طبیعی ، PH ،  تثبیت خاک

نویسندگان :

پرهام ربانی (دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک خاك و پی دانشگاه آزاد زنجان)

سعید کیا الحسینی (کارشناس ارشد مکانیک خاك و پی - مدرس دانشگاه آزاد واحد کرج)

مسعود مهدیه (دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک خاك و پی دانشگاه آزاد تهران)

یونس دقیق (استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد واحد کرج)

محمد رضا عطرچیان (استادیار و مدیرگروه عمران دانشگاه آزاد واحد زنجان)

 

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران (1389)

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آهک , سرباره کوره آهن گدازي , پوزولان طبیعی , PH , تثبیت خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 3496
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 18 مرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

برر سي تاثير پارامترهاي كلكتور و PH در فلوتاسيون كانسنگ فسفاته رسوبي با گانگ كربناته

در اين مقاله به بررسي كانسنگ فسفاته رسوبي كربناته به عنوان يكي از مهمترين كاني هاي صنعتي ذخاير فسفات در جهان و اثير پارامترهاي موثر در فلوتاسيون اين نمونه پرداخته شده است. روش فلوتاسيون به عنوان يكي از روش هاي متداول جهت توليد كنسانتره پرعيار فسفات با درصد بالاي P2O5 مي باشد كه اين محصول به دست آمده داراي P2O5 مي باشد كه اين محصول به دست آمده داراي اهميت بسيار زيادي در توليد كودهاي فسفاه مورد استفاده در صنايع كشاورزي است. در اين روش عوامل متعددي بر نتيجه نهايي موثر مي باشد كه مي توان به مواردي از جمله روش انتخابي فلوناسيون (مستقيم يا معكوس) نوع مواد شيميايي مورد مصرف از جمله نوع كلكتور، بازداشت كننده ، كفساز و ... زمان آماده سازي پالپ، درصد جامد پالپ ، PH (به عنوان كميت لگاريتمي بيان كننده ميزان اسيدي يا بازي بودن محيط ( و... اشاره كرد كه هر يك به نوبه خود تاثير بسزايي در فلوتاسيون دارد. در نتيجه به دليل پارامترهاي متعدد ذكر شده و تعداد زياد آزمايش ها جهت كاهش تعداد ازمايش ها ، كاهش هزينه و بهينه سازي موارد فوق، از طراحي آزمايش ها و نرم افزار DX7 بهره گرفته شد. در اين تحقيق فراوري كانسنگ فسفاته رسوبي كربناته با تغيير دادن پنج كلكتور فسفات از جمله پاماك 4، پاماك 200، اسيد اولئيك، OMC A و OMC B و همچنين كنترل پارامتر PH در سه محدوده اسيدي ، خنثي و قليايي انجام شد كه در نهايت بهترين نتيجه بر اساس انجام آزمايش ها با استفاده از طراحي آزمايش و به كمك نرم افزار DX7 مربوط به استفاده از كلكتور OMC A در محدوده PH خنثي به دست آمد.

 

كلمات كليدي:

كانسنگ فسفاته رسوبي كربناته، فلوتاسيون معكوس، كلكتور، PH، نرم افزار DX7 و طراحي آزمايش

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , كانسنگ فسفاته رسوبي كربناته , فلوتاسيون معكوس , كلكتور , PH , نرم افزار DX7 و طراحي آزمايش ,
:: بازدید از این مطلب : 2853
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 خرداد 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

افزايش فاكتور جدايش لانتانيدها به روش استخراج حلالي با استفاده از استخراج كننده TBP

در اين مقاله به بررسي تاثير استخراج كننده TBP در بالا بردن مقدار فاكتور جدايش لانتانيدها به روش استخراج حلالي پرداخته شده است. بعد از پرعيارسازي نمونه حاوي لانتانيدها به روش ثقلي، فلوتاسيون (و در صورت نياز روش هاي مغناطيسي) ، كنسانتره مورد نظر مورد ليچ قرار گرفت. در مرحله ليچينگ ناخالصي هايي مثل آهن، توريوم و سرب همراه محلول ليچ وجود دارد كه با تنظيم pH آنها را رسوب داده و با فيلتراسيون جدا مي شوند. سپس محلول براي جداسازي لانتانيدها به مرحله استخراج حلالي فرستاده مي شود. استخراج كننده مناسب براي لانتانيدها TBP مي باشد كه طي مكانيزم انتقال زوج يون عمل استخراج را انجام مي دهد. اين استخراج كننده براي جداكردن لانتانيدها از محلول نيتراته استفاده شده است كه طي آن گروه هاي فسفري TBP آب را از اطراف كمپلكس هاي نيتراته خنثي لانتانيدها كنار زده و اين كمپلكس ها را به فاز آلي منتقل مي كند. فاكتور جدايش به پارامترهايي از جمله اسيديته فاز آبي، قدرت يوني فاز آبي، غلظت لانتانيدها در فاز آبي، غلظت استخراج كننده و غلظت اسيد نيتريك در فاز آلي وابسته است كه در اين مقاله به تفسير هر كدام از اين عوامل پرداخته شده است. همچنين حضور كاتيون هاي اضافه شده باعث افزايش ميزان استخراج مي شود كه دليل آن به پديده Salting-Out بر ميگردد.

 

كلمات كليدي:

لانتانيدها، pH، استخراج، TBP ، فاكتور جدايش، اسيد نيتريك

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , لانتانيدها , pH , استخراج , TBP , فاكتور جدايش , اسيد نيتريك ,
:: بازدید از این مطلب : 3507
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 9 خرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6767 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام) - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
اینماد logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه