<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بهسازی خاک با استفاده از بیوآنزیم ها

خلاصه
یکی از شاخههای مهندسی ژئوتکنیک، ژئوتکنولوژی میکروبی میباشد که در آن به کاربرد روشهای بیولوژیکی در بهبودخواص خاک پرداخته میشود. از سیمانتاسیون بیولوژیکی می توان در مهندسی عمران در کاربردهایی نظیر بهبود پایداری دیوارهایحائل، خاکریزها و سدها؛ مسلح سازی و یا تثبیت خاک برای ایجاد پایداری در تونل سازی و فضاهای زیرزمینی؛ افزایش ظرفیتباربری پیهای سطحی و عمیق؛ کاهش پتانسیل روانگرایی خاک و... استفاده کرد. در این مقاله ابتدا نحوه عملکرد آنزیم در تثبیتخاک به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و انواع آنزیمهایی که در تثبیت خاک میتوانند مورد استفاده قرار گیرند معرفی شده ودر ادامه به بررسی محصولات تجاری که در دنیا به منظور بهسازی خاک به کار میروند پرداخته و نحوهی تثبیت خاک توسط آنهابررسی و مزایا و معایب هر کدام اشاره شده است. در پایان به برخی مطالعات تجربی در این زمینه اشاره گردیده است. بایستی توجهداشت که استفاده از آنزیمها با در نظر گرفتن عوامل مختلفی نظیر شرایط محیطی، اقتصادی، تجهیزات اجرایی و... صورت گیرد.ضمن اینکه جهت کاهش هزینههای اجرایی و افزایش اقبال عمومی به استفاده از روشهای بیولوژیکی تولید محصولات تجاری در داخل کشور بایستی مد نظر قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

بهسازی خاک . بیوآنزیم . تثبیت بیولوژیکی . ژئوتکنولوژی میکروبی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , بیوآنزیم , تثبیت بیولوژیکی , ژئوتکنولوژی میکروبی ,
:: بازدید از این مطلب : 26
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 18 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر روش های طراحی ستونهای سنگی غیر مسلح و مسلح شده با ژئوسینتتیک ها

احداث ستون سنگي يک روش بهسازی خاک برای افزايش ظرفيت باربری يا تقليل نشست خاک زير پي سازه مي باشد. استفاده ازستونهای سنگي بمنظور اصلاح خواص خاکها به ويژه برای سازه های انعطاف پذيری نظير مخازن نفت يا خاکريز راهها رو به افزايشاست. ستونهای سنگي ظرفيت باربری خود را از طريق فشار دور گير ناشي از خاک احاطه کننده اطراف ستون بدستمي آورند. وقتي ستونهای سنگي در خاکهای بسيار سست احداث مي شوند، فشار دور گير از طرف خاک مجاور ستونها برای تامينعملکرد آنها کافي نمي باشد. در اينگونه خاکهای سست برای ايجاد فشار دورگير جانبي مناسب مي توان از يک غلاف ژئوسينتتيکاستفاده نمود. در هر صورت هرگاه بمنظور بهسازی خاک در پروژه ای، استفاده از روش احداث ستونهای سنگي مسلح يا غير مسلحمطرح باشد، يکي از مهمترين عوامل موثر در طراحي و استفاده از اين روش، محاسبه ظرفيت باربری ستونهای سنگي است. محققينروش های مختلفي را برای محاسبه ظرفيت باربری ستونهای سنگي پيشنهاد نموده اند. اين تحقيق بر آنست تا شاخص ترين روابط وروش های محاسباتي متداول در طراحي ستونهای سنگي مسلح و غير مسلح را به اختصار ارائه نمايد.


کلمات کلیدی:

ستون سنگی . ظرفیت باربری . مسلح کننده ژئوسینتتیکی . بهسازی خاک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ظرفیت باربری , مسلح کننده ژئوسینتتیکی , بهسازی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 15
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 12 آبان 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازي بيولوژيكي خاك بوسيله تزريق مواد ميكرو بيولوژيكي

 

 

 

کلمات کلیدی:

بهسازی خاک . بیوگروت . تزریق میکروبیولوژی . رسوب کربنات کلسیم . باکتری های نیتروژى زا

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , بیوگروت , تزریق میکروبیولوژی , رسوب کربنات کلسیم , باکتری های نیتروژى زا ,
:: بازدید از این مطلب : 182
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 9 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه رفتار مکانیک خاکی خاک های رمبنده بهسازی شده با پودر چسب سریش

خلاصه
خاکهاي رمبنده در زمره خاکهاي مساله دار از نقطه نظر زمین شناسی و مهندسی ژئوتکنیک می باشد و وجود آنها در پنج قاره جهان نیز گزارششده است. خاک هاي رمبنده در اثر مرطوب شدن و تحت بار به شدت دچار تغییر حجم ناگهانی می شوند. چنین خاکهایی درکف کانالها، پیسدها، شالوده ساختمانها و راهها در اثر رطوبت و سربار، نشست هاي نامتقارن و بیش از حد در سازه به وجود می آورد. در این تحقیق ابتدا به شناساییخصوصیات خاک هاي رمبنده جمع آوري شده، از محل پی سد سیوند واقع در شمال استان فارس پرداخته و پس از تعیین پارامترهاي اولیه، میزانتأثیر اختلاط در درصدهاي مختلف سریش بر تغییرات تورمی- انقباضی این خاک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از افزایشخاصیت تورمی و جبران میزان اتقباض خاک با افزایش میزان درصد سریش در بازه هاي زمانی مختلف و بهبود وضعیت خاک می باشد.


کلمات کلیدی:

خاک رمبنده . بهسازی خاک . تورم . انقباض . سریش

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک رمبنده , بهسازی خاک , تورم , انقباض , سریش ,
:: بازدید از این مطلب : 235
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل آزمایش سه محوری

خلاصه
در این مقاله، اثر ستون سنگی)غیر مسلح و مسلح با لایههای ژئوتکستایل( بر بهبود مقاومت خاک دانهای نرم با انجام آزمایش سهمحوری رویمونههایی با قطر 011 و ارتفاع 011 میلیمتر بررسی شده است. در مجموع تعداد 6 آزمایش مستقل به منظور بررسی اثر ستون سنگی و تعدادلایههای تسلیح بر بهبود مقاومت بستر نرم و 3 آزمایش تکراری جهت کنترل تکرارپذیری و صحت آزمایشها انجام شده است.


کلمات کلیدی:

ستون سنگی . ستون شنی . بستر نرم دانهای . بهسازی خاک . مطالعات آزمایشگاهی.

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

ستون سنگی مسلح با ژئوتکستایل: آزمایش سهمحوری:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ستون سنگی , ستون شنی , بستر نرم دانهای , بهسازی خاک , مطالعات آزمایشگاهی , ,
:: بازدید از این مطلب : 200
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 1 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مروری بر کاربردهای روش اختلاط عميق جهت بهسازی خاک

خلاصه
روش اختلاط عمیق خاک از آغاز دهه 0691 به عنوان یکی از روش های سریع و مؤثر در بهسازی خاک در کشورهای مختلف مورد استفاده قرارگرفته است .عبارت اختلاط عمیق خاک به روشی اطلاق می شود که در آن مواد تثبیت کننده ای نظیر سیمان یا آهك با استفاده از یك حفار بامحور توخالی بصورت مکانیکی با خاک مخلوط می گردند. فرآیند اختلاط خاک موجب تولید ستون های یکنواختی با قطر ثابت از خاک ودوغاب می گردد. با همپوشانی این ستونها قبل از گیرش کامل، دیوارهای پیوسته ای زیر سطح زمین قابل احداث می باشند. از مزایای عمده اینروش میتوان به سرعت بالای اجرا، افزایش ظرفیت باربری خاک، بهبود پارامترهای مقاومتی خاک ، جلوگیری از حرکت های جانبی در شیب هانظیر زمین لغزش و کنترل نشست زیر سازه ها اشاره کرد. مقاله حاضر تلاش دارد تا مروری بر جدیدترین کاربردهای رایج تکنیك بهسازی خاک بوسیله اختلاط عمیق داشته باشد که اجرای آن در بسیاری از پروژه های عمرانی در ایران می تواند مفید باشد.


کلمات کلیدی:

اختلاط عمیق . بهسازی خاک . ستون های سیمانی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اختلاط عمیق , بهسازی خاک , ستون های سیمانی ,
:: بازدید از این مطلب : 209
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 30 فروردين 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک در پروژه ی تونل خط 2 قطار شهری مشهد

 

بهسازی خاک در پروژه ی تونل خط 2 قطار شهری مشهد

 

کلمات کلیدی :

EPB ، فوم ، خط 2 قطار شهری مشهد ، بهسازی خاک

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , EPB , فوم , خط 2 قطار شهری مشهد , بهسازی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 583
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک در حفاری تونل مکانیزه به روش EPB خط 2 قطار شهری مشهد

 

بهسازی خاک در حفاری تونل مکانیزه به روش EPB خط 2 قطار شهری مشهد

کلمات کلیدی :

بهسازی خاک ، ماشین EPB ، فوم ، مقاومت برشی ، ساختارهای ژئوتکنیکی

 

 

دهمین کنفرانس ملی تونل (1392)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , ماشین EPB , فوم , مقاومت برشی , ساختارهای ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 728
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 17 بهمن 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهسازی خاک های روانگرا با استفاده از روش ستون سنگی مطالعه موردی مسکن مهر شهرستان دورود

ستون های سنگي بعنوان یک گزینه ایده آل جهت بهسازی خاكهای لایه ای سست ، رس و ماسه های لای دار شل به شمار مي روند . با اجرای ستون های سنگي به سطح مناسبي از مقاومت برشي ، پایداری در شيرواني مقدار نشست مجاز و ضریب ایمني در روانگرایي خواهيم رسيد . مطالعه حاضر به منظور بررسي وضعيت ژئوتکنيکي و دلایل ایجاد ترک و نشست در پوشش لسي منطقه الغدیر شهرستان دورود انجام شده است . برای این منظور تعداد پنج گمانه به عمق هركدام 15 متر به وسيله دستگاه حفاری پركاشن توسط آزمایشگاه و 14 گمانه دیگر توسط مشاور در منطقه مذكور و در محل احداث مسکن مهر این شهرستان حفر شده و از اعماق مختلف نمونه گيری های دستنخورده و دستخورده اخذ گردید . طبق آزمایشهای انجام شده و از نظر دانه بندی در گروه لس سيلتي و ماسه سيلتي قرار مي گيرند . وزن SM تا ML خاكهای منطقه بر اساسي طبقه بندی یونيفاید در گروه  1گرم بر سانتيمتر مکعب متغيير است . نتایج آزمایشهای روانگرایي نشان مي / 1 تا 94 / مخصوص بدست آمده برای این خاكها در حات طبيعي از 81 دهد كه این خاک جزو خاكهای روانگرا با درجه روانگرایي زیاد تا خيلي زیاد مي باشد . آزمایشهای انجام شده بر روی خاكهای منطقه شامل آزمایش دانه بندی، هيدرومتری ،حدود اتربرگ ، آزمایش صحرایي ضربه و نفوذ استاندارد ،تک محوری ،سه محوری و برش مستقيم مي باشد . كه به جهت اصلاح خطر روانگرایي و بهبود و بهسازی خاک منطقه و با توجه به صرفه و صلاح پروژه از روش ستون سنگي استفاده شده است .


کلمات کلیدی:

بهسازی خاک ،پوشش لسی ، روانگرایی ، ستون سنگی

نویسندگان :

کریم بهاری امینه (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی بافق)

محمد مهدی خبیری (عضوء هئیت علمی دانشگاه یزد)

علی جمشیدی (دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی)

 

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران (1392)

 

برای دانلود  به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بهسازی خاک , پوشش لسی , روانگرایی , ستون سنگی ,
:: بازدید از این مطلب : 1119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 8 مهر 1394 | نظرات ()
نوشته شده توسط : رامین اسمعیلی

بررسی عملکرد ستون های شنی در بهسازی خاک

ستونهاي سنگي به عنوان گزینه اي جهت اصلاح ظرفيت باربري خاكهاي سست و دانه اي و كاهش نشست در سازه هاي احداث شده بر این خاكها مورد استفاده قرار مي گيرند.در این مقاله عملکرد ستون شني در بهسازي خاك با استفاده از آزمایش هاي مختلف بررسي كرده است كه به طور نمونه در آزمایش نفوذ استاندارد مشاهده شده است كه قبل و بعد از بهسازي، متوسط عدد آزمایش نفوذ استاندارد در اعماق مختلف و در چيدمان 0.91،1.0،0  برابر شده است .. هاي 0.8،0.6،1 متري به ترتيب در حدود 1 .


کلمات کلیدی:

آزمایش نفوذ استاندارد، ستونهای سنگی، بهسازی خاک

نویسندگان :

سیدمجتبی موسوی اوریمی (دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک وپی دانشگاه صنعتی قم)

محمد رضایی (عضو هیئت علمی دانشگاه هدف ساری)

 

دومين كنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ایران (1393)

 

 

برای دانلود مقاله به ادامه مطلب بروید

 


:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمایش نفوذ استاندارد , ستونهای سنگی , بهسازی خاک ,
:: بازدید از این مطلب : 875
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 مرداد 1394 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5303 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5303 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD