<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

220,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه 2018 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و تعداد کاربر  و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

230,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

119,000 تومان

دانلود نسخه بروز بدون محدودیت زمانی و ماژولی و بدون نیاز به قفل سخت افزاری (همراه با آموزش نصب فارسی)

149000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

250000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

120,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

210000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

280000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

110,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

190,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

160,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

170,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

180,000 تومان

صفحه قبل 1 2 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

طراحی بهینه رادیه شمع برمبنای روش تاگوچی تحت ترکیب بارهای عمودی و جانبی با استفاده از تحلیل عددی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

رادیه شمع . طراحی بهینه . بار عمودی . بار جانبی . روش تاگوچی

 

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

 

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

 :: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , رادیه شمع , طراحی بهینه , بار عمودی , بار جانبی , روش تاگوچی ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی رابطه بین پارامترهای لرزه ای طیفی با اندیس خسارت در سازه های بتنی

 

 

 

 

کلمات کلیدی :

ضریب همبستگی . اندیس خسارت . پارامترهای لرزه ای . قاب خمشی بتنی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , ضریب همبستگی , اندیس خسارت , پارامترهای لرزه ای , قاب خمشی بتنی ,
:: بازدید از این مطلب : 2
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

حصول پارامترهای دینامیکی خاک های ماسه ای در تراکم توسط غلتک ارتعاشی 8 تنی توسط نرم افزار آباکوس و آزمایش وک

خلاصه
در مسائلی که شکل هندسی، بارگذاری و خواص ماده در آنها پیچیده یا مختلط است، نمی توان حل تحلیلی ریاضی مشخصی را ارائه نمود.حل های تحلیلی آنهایی هستند که توسط عبارت ریاضی خاصی مشخص شده و می توان مقدار کمیت مجهول مورد نظر را در هر نقطه ای از جسم)که دراین جا م یتواند کل سازه و یا سیستم فیزیکی موردعلاقه باشد( توسط آنها پیدا نموده و درنتیجه در کلیه ی نقاط جسم معتبر خواهند بود.حل های تحلیلی یاد شده عموماً بر پایه ی حل یک معادله ی دیفرانسیل معمولی یا جزئی استوار بوده که اغلب به دلیل پیچیده بودن شکل هندسی،بارگذاری و خواص مواد، دسترسی به آنها امکا نپذیر نیست. بنابراین نیاز است تا به منظور دست یابی به جوا بهای قابل قبول به روش های عددیاز جمله روش اجزاء محدود تکیه نمود. روش اجزاء محدود روشی عددی است که از طریق آن می توان مسائل مهندسی و ریاضی فیزیک را حلنمود. با توجه به کابردهای متنوع غلتک ارتعاشی، نیاز به روشهای عددی و همانندسازی توسط نرمافزارهای مربوطه برای ارائهی نتایجی که باروشهای تجربی قابل دستیابی نیستند )مثلاً پارامترهای دینامیکی خاک همانند عمق بهبودیافته، جرم مرتعششده، ضریب میرایی و سختیاستاتیکی خاک( به چشم میخورد. در این مقاله جهت حصول پارامترهای دینامیکی خاکهای ماسهای در تراکم توسط غلتک ارتعاشی 8 تنی،ابتدا سیستم خاک و غلتک در نرمافزار اجزاء محدود آباکوس مدلسازی و سپس از طریق روابط آزمایش وک، به محاسبهی پارامترهای دینامیکی خاک پرداخته شده است.


کلمات کلیدی:

غلتک ارتعاشی 8 تنی . تراکم خاک های ماسه ای . پارامترهای دینامیکی . نرمافزار آباکوس . آزمایش وک

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , غلتک ارتعاشی 8 تنی , تراکم خاک های ماسه ای , پارامترهای دینامیکی , نرمافزار آباکوس , آزمایش وک ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مدلسازی عددی تراکم ارتعاشی خاک های ماسه ای در نرم افزار آباکوس و روش های مختلف محاسبه ی تنش در خاک

خلاصه
تراکم ارتعاشی تکنیکی است که به وسیلهی آن، مشخصات خاک مورد نظر بهبود مییابد. امروزه نیاز به طراحی و تحلیل قطعات با هندسه و اخیراًخواص پیچیده تحت بارگذاریهای مختلف به صورت فراوانی به چشم میخورد که بهکارگیری روشهای کلاسیک موجود، منجر به یافتنمعادلات حاکم بسیار پیچیده با شرایط مرزی و اولیهی متنوع است که عملاً حل این معادلات را از روش تحلیلی غیرممکن میسازد. از همین روروشهای عددی متنوعی برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم به سیستمها ایجاد و امروزه بهطور وسیعی مورد استفاده قرار میگیرند. آباکوس یکمجموعه از برنامههای مدلسازی بسیار توانمند میباشد که مبتنی بر روش اجزاء محدود، قابلیت حل مسائل از یک تحلیل خطی ساده تا پیچیدهترینمدلسازی غیرخطی را دارا میباشد. با توجه به کابردهای متنوع غلتک ارتعاشی، نیاز به روشهای عددی و همانندسازی توسط نرمافزارهای مربوطهبرای ارائهی نتایجی که با روشهای تجربی قابل دستیابی نیستند، به چشم میخورد. در این مقاله جهت محاسبهی تنش ایجاد شده در خاکهایماسهای متراکم، نیمه متراکم، و سست، در تراکم توسط غلتک ارتعاشی 8 تنی، ابتدا سیستم خاک و غلتک در نرمافزار اجزاء محدود آباکوس مدلسازی و پس از محاسبهی تنش در خاک، خروجی تنش حاصل از نرمافزار با روشهای دیگر مقایسه شده است.


کلمات کلیدی:

غلتک ارتعاشی 8 تنی . تراکم ارتعاشی . تنش در خاک های ماسه ای . مدلسازی عددی . نرم افزار آباکوس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , غلتک ارتعاشی 8 تنی , تراکم ارتعاشی , تنش در خاک های ماسه ای , مدلسازی عددی , نرم افزار آباکوس ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی آزمایشگاهی تاثیر تغییرات تنش موثر بر مدول برشی ماکزیمم ماسه غیر اشباع در مسیر خشک شدگی

خلاصه
 در ارزیابی نشست خاک های ماسه ای غیر اشباع متغیرهای مختلفی دخیل می باشند. در این میان مدول برشی در کرنش های کوچک و ، Gmax حالت تنش خاک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. تحقیقات اخیر نشان داده اند که درجه اشباع و تر و خشک شدگی های متوالی اثرات قابلتوجهی بر روی سختی برشی خاک ها در حالت غیر اشباع دارند. بنابراین لایه خاک، بسته به درجه اشباع و شرایط آب و هوایی فصلی، رفتارمتفاوتی را تجربه می کند. در این پژوهش با بهره گیری از مفهوم منحنی مشخصه تنش مکشی، اثر تنش موثر به عنوان پارامتری مهم و تاثیر گذار برروی مدول برشی ماکزیمم ماسه غیر اشباع در طول منحنی خشک شدگی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. بدین منظور سلول سه محوری اصلاحشده ای که در آن المان های خمشی تعبیه شده اند به همراه سیستم کنترل درجه ی اشباع و مکش ساختاری ساخته شد. براساس یافته های اینمطالعه، تغییرات مدول برشی ماکزیمم حین پروسه خشک شدگی بیشتر تابع تغییرات تنش موثر اعمالی است تا تغییرات درجه اشباع. نتایج همچنیننشان دادند که در محدوده تغییرات کم درجه اشباع از حالت اشباع اولیه، با افزایش مکش ساختاری مدول برشی ماکزیمم ابتدا تا مقدار بیشینه ای افزایش یافته و سپس افزایش مکش فراتر از مکش متناظر با نقطه ورود هوا منجر به کاهش قابل توجهی در مدول برشی میگردد.


کلمات کلیدی:

مدول برشی ماکزیمم . ماسه غیر اشباع . تنش مکشی . مکش ساختاری . درجه اشباع

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مدول برشی ماکزیمم , ماسه غیر اشباع , تنش مکشی , مکش ساختاری , درجه اشباع ,
:: بازدید از این مطلب : 1
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

اثرات آلودگی و روش های آلودگی زدایی خاک ها

خلاصه
يکي از انواع آلودگي های محیط زيست ، آلودگي خاک ميباشد. به همین دلیل امروزه بحث مهندسي ژئوتکنیک زيست محیطي اهمیت خاصيپیدا کرده و تحقیقات زيادی در اين زمینه انجام ميشود. آلودگيهای خاک ميتوانند از نوع مواد مضر جامد يا مايع باشند که با خاک طبیعيمخلوط شدهاند. البته آلايندههای گازی نیز ميتوانند در آب حل شده و وارد خاک شوند. وجود آلودگي ميتواند بر خواص مکانیکي و ويژگي-های مقاومتي خاک نیز اثر بگذارد. امروزه به منظور خارج کردن آلودگي از خاک و بهبود شرايط آن بسیاری از روش های پیشرفته ارائه شدهاست. در اين تحقیق سعي شده ابتدا مشکلاتي که آلودگي خاک ها ميتواند در محیط زيست ايجاد کند بیان شود، سپس مجموعهای کامل از انواعآلايندهها از جمله آلايندههای صنعتي، شهری، نفتي،کشاورزی و ديگر آلايندهها و طريقه تقسیم بندی آنها آورده شده است. با توجه به اثراتچشمگیر آلودگي ها روی بعضي از خصوصیات ژئوتکنیکي خاک تغییرات پارامترهای مختلف مکانیکي خاک از جمله تغییرات حدود اتربرگ،ضريب نفوذپذيری، مقاومت فشاری محدودنشده و ديگر پارامترها در برابر آلودگي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. در آخر مجموعهای ازاصول و عملکرد روش های معمول آلودگي زدايي از جمله استخراج بخار خاک، شست و شوی خاک، تثبیت و جامدسازی، اصلاح الکتروکینتیک و بسیاری از روش های ديگر به تفصیل بیان شده است.


کلمات کلیدی:

خاک . آلودگی . آلودگی زدایی . خصوصیات ژئوتکنیکی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خاک , آلودگی , آلودگی زدایی , خصوصیات ژئوتکنیکی ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

حذف سدها بررسی علل چالش ها گستره

خلاصه
ما به سدها و بسیاری از مزایایی که مخازن آنها توسط ذخیره آب در زمان مازاد و توزیع آن در زمان کمبود به ما ارائه می دهند، نیاز داریم. هزارانسد منسوخ شده در سرتاسر جهان وجود دارد که در قرن هجدهم، نوزدهم و یا حتی بیستم ساخته شده اند، بعلاوه بسیاری از سدهایی که اخیراًساخته و باعث آسیب های بزرگ اکولوژیکی شده، به عنوان سدهایی که باید حذف شوند ارائه شدهاند. حذف سد فرآیندی است که در آنسدهای قدیمی، خطرناک یا سدهایی که از نظر اکولوژیکی آسیب می زنند از سیستم رودخانه حذف می شوند. دلایل خراب کردن سدها میتواندبعلل گوناگونی از جمله کهنگی و منسوخ شدگی اقتصادی، کهنگی سازهای، الزامات ایمنی، مسئولیتها و بدهکاریهای قانونی و بسیاری موارددیگر باشد. در این تحقیق سعی شده مجموعهای کامل از اهداف ساخت سدها، دلایل خراب کردن سدها، آمار و انواع و تعداد سدهای خراب شدهایالات متحده، مسائل ارزیابی و ایمنی، مسائل ذینفعان و بسیاری از عوامل دیگری که در خراب کردن سدها مطرح می شود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.


کلمات کليدي:

خراب کردن سدها . علل خراب کردن سدها . اهداف ساخت سدها

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خراب کردن سدها , علل خراب کردن سدها , اهداف ساخت سدها ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

تحلیل رفتار پی گسترده متکی بر شمع با استفاده از روش المان محدود و شبکه های عصبی مصنوعی

خلاصه
یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک، نشست پی های گسترده متکی به شمع می باشد. در این پژوهش مدلی پایه شامل یک پی گستردهمتکی بر چهار شمع بر روی خاک دو لایه تعریف و با استفاده از نرم افزار پلکسیس تحلیل و بررسی شده است. سپس با تغییر پارامترهای موثر برمقدار نشست، اثر هر پارامتر به صورت جداگانه بررسی شده است. نتایج حاصل از این مدل ها ثبت شده و برای آموزش یک شبکه عصبیمصنوعی و نهایتا توسعه یک رابط کاربری گرافیکی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد نوع خاک، تعداد و ابعاد شمع، ضخامت دال، مقدار بارو وضعیت قرارگیری دال روی خاک یا بالاتر از آن، مهمترین پارامترهای موثر در مقدار نشست پی های گسترده متکی بر شمع میباشند. همچنین در این پژوهش مشخص شد می توان با تقریبی بسیار خوب، از شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین نشست استفاده نمود.


کلمات کلیدی:

فونداسیون . شمع . شبکه عصبی مصنوعی . پلکسیس

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فونداسیون , شمع , شبکه عصبی مصنوعی , پلکسیس ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی افت تنش انحرافی خاك در اثر افزایش فشار آب حفره اي در حین برش سه محوري

خلاصه
با افزایش رطوبت در خاكها، آزاد سازي تنش در کل توده ي خاك رخ می دهد و سبب افت تنش و کاهش پارامترهاي مقاومت برشی خاكمیشود. در سالهاي اخیر برخی محققین با انجام آزمایش سه محوري بر روي مصالح خاکی غیر اشباع و اشباع نمودن نمونهها در حین برش درتنش ثابت، افت تنش ایجاد شده ناشی از اشباع سازي نمونه را الزاما به پدیده رمبندگی ربط دادند و آن را نتیجه ي فروریزشی بودن خاك دانستند.این در حالیست که حتی در نمونههاي اشباع نیز با افزایش رطوبت در حین برش، افت تنش رخ می دهد. زیرا براساس اصل تنش مؤثر، با افزایشرطوبت و در نتیجه افزایش فشار آب حفرهاي در نمونه سه محوري، حتی در نمونههاي اشباع، تنش مؤثر میانگین کاهش مییابد و سبب ایجاد تغییرشکلهاي پلاستیک و افت تنش انحرافی میشود. بنابراین افت تنش به وجود آمده در اثر اشباع کردن نمونه در حین برش سه محوري را نمیتوانلزوما ناشی از رمبندگی دانست. براي اثبات این موضوع، در این تحقیق رفتار مکانیکی یک نمونه سه محوري اشباع که درحین برش فشار آبحفرهاي در آن افزایش یافته است، بررسی شده است. به منظور انجام این تحقیق از اجراي یک برنامه تفاضل محدود براي مدل کردن نمونه سهمحوري و افزایش فشار آب حفرهاي در آن در حین برش استفاده شده است. نتایج این تحلیل نشان داد که افت تنش بر اثر افزایش رطوبت و درنتیجه افزایش فشار آب حفره اي، در همه خاكها اتفاق میافتد. بنابراین افت تنش الزاما ناشی از رمبندگی نیست بلکه ممکن است صرفا تغییر شکلهاي پلاستیک و یا ترکیب تغییرشکلهاي پلاستیک و رمبندگی سبب ایجاد افت تنش گردد.


کلمات کلیدي:

فشار آب حفرهاي . تنش انحرافی . رمبندگی . تفاضل محدود . نمونه سه محوري

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , فشار آب حفرهاي , تنش انحرافی , رمبندگی , تفاضل محدود , نمونه سه محوري ,
:: بازدید از این مطلب : 5
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه موردی بررسی و پهنه بندی پتانسیل روان گرائی در منطقه جنوب باختری کاسپین (آستارا)

خلاصه
از جمله ضرورتهای شناسائی و مطالعه کامل خاک محل و ویژگیهای مهندسی ساختگاه قبل از احداث پروژه، اطمینان از عدم وقوع روانگرائی خاک درنتیجه بارهای دینامیکی هنگام وقوع زمین لرزه می باشد. خاک های روانگرا در نتیجه بارهای دینامیکی ناشی از زمین لرزه، ظرفیت کافی برای تحملبارهای ناشی از سازه را هنگام وقوع زلزله نداشته، و برای جلوگیری از تخریب یا دوران احتمالی سازه بایستی به روشهای گوناگون شرایط و ویژگیهایمهندسی آنها را، به خصوصیاتی مطلوب بلحاظ پایداری در شرایط زلزله تبدیل نمود.در این تحقیق، با بهره گیری از نتایج بدست آمده از آزمونها و مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی مطالعه خاک، اجرا شده در بخشهای مختلف منطقهجنوب باختری کاسپین )آستارا(، پارامترهای مختلف مرتبط با ویژگیهای انواع خاکهای منطقه جمع آوری، بررسی، تحلیل و ترکیب شده است. روابطهمبستگی تقریبی بین عدد نفوذ استاندارد SPTN و چسبندگی ،Ø ، زاویه اصطکاک داخلی C برای انواع خاکهای منطقه از قبیل خاک ماسه ای بد دانهبندی شده SP) (، خاک ماسه ای لای دار SM) (، و.... با الهام از روابط تقریبی Hatanaka & Uchida (1996) .، تدوین و با بکارگیری نتایج،پتانسیل روانگرائی در منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته است91 و بیش از 91 متری در بخشهای مختلف منطقه، با فرض دو زلزله با بزرگای 6 ریشتر )بیشترین بزرگای زلزله ، امکان وقوع روانگرائی در عمق های 5ثبت شده تا کنون(، و 2.2 ریشتر )بیشترین بزرگای زلزله محتمل در منطقه(، و بکارگیری نرم افزار "ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک بااستفاده از دادههای SPT )رضائی، 9831 (" بررسی و تحلیل شده استنتایج تحلیلها بیانگر آنست که با وقوع زلزله با بزرگای 6 ریشتر )بالاترین بزرگای ثبت شده(، رخداد روانگرائی تا عمق 91 متر، بجز در اعماق 7 تا 3متری و بدلیل جنس خاک در این عمق ها، در برخی بخشهای منطقه محتمل خواهد بود. در عمق 91 تا 91 متری روانگرایی بدلیل تراکم بالای خاکحادث نخواهد شد. اما در صورت وقوع زلزله ای با بزرگای 7.7 ریشتر )بیشترین بزگای محتمل(، تا عمق 91 متری روانگرایی رخ خواهد داد ولی برایعمق 91 تا 77 متری بدلیل تراکم بالای خاک احتمال روانگرایی وجود نخواهد داشت. این در حالی است که در برخی بخشها و عمدتا بدلیل تفاوت نوعخاک و ویژگیهای آن، تحت زلزله با بزرگای 6 ریشتر در هیچ عمقی روانگرایی محتمل نخواهد بود، اما تحت زلزله با بزرگای 7.7 ریشتر در عمق 7 تا 3متری احتمال ایجاد روانگرایی وجود دارد.نتایج نهائی تحلیلها دراین تحقیق، بکمک نرم افزار Surfer بصورت نقشه های سه بعدی پهنه بندی بارویکرد "بررسی و شناخت پتانسیل روانگرائی خاکهادر منطقه آستارا" تهیه و ارائه گردیده است.


کلمات کلیدی:

نقشه پهنه بندی . آزمایش نفوذ استاندارد . پتانسیل روانگرایی

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , نقشه پهنه بندی , آزمایش نفوذ استاندارد , پتانسیل روانگرایی ,
:: بازدید از این مطلب : 3
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 20 آذر 1398 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5216 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 5216 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157945034 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه ENEMAD