<>

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

380,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

520,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

700,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2022 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

دانلود نسخه 2021 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

فیلم آموزشی معادل یک دوره آموزشی 5ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 20 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

370,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2020 (v7.2.22022.0) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

510,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

270,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 30ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

330,000 تومان

دانلود نسخه 2022 (v11.4.2.250) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

260,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (V21) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

419,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی معادل یک دوره آموزشی 80 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

430,000 تومان

جامع ترین پک آموزشی با رویکرد ژئوتکنیکی و مکانیک سنگی

معادل یک دوره جامع آموزشی 60 ساعته

430,000 تومان

دانلود نسخه 2020 بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

360,000 تومان

دانلود نسخه 2021 (R4 v11.3.2.23783) بدون محدودیت زمانی، ماژولی و بدون نیاز به دانگل (همراه با آموزش نصب فارسی)

519,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

460,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

340,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 70 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

420,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 40 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

360,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 50 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

310,000 تومان

اولین و جامع ترین پک آموزشی معادل یک دوره آموزشی 60 ساعته

خرید آنلاین و دانلود فیلم ها بلافاصله پس از خرید

410,000 تومان

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد

نوشته شده توسط :

بررسی وضعیت خردایش ناشی از آتشباری در معدن مس سونگون با تکیه بر ویژگی های توده سنگ

چكیده
توده سنگ دارای ویژگی های متعددی است که بر نتایج خردایش ناشی از انفجار تاثیر میگذارد. جامع ترین مدلی کهمیزان خردایش ناشی از انقجار مبتنی بر ویژگی های توده سنگ و الگوی چال های انقجار را پیش بینی می نماید، مدلکاز-رام اصلاح شده است. در این تحقیق پس از اندازه گیری ویژگی های توده سنگ و تعیین شاخص قابلیت انفجار و الگویچالهای انفجار در زون شماره 1 معدن مس سونگون، خردایش ماده معدنی ناشی از انفجار با استفاده از مدل اصلاح شدهکه از کارآیی بالایی برخوردار GoldSize کاز – رام برآورد شد. پس از هر انفجار با استفاده از روش آنالیز تصویری و نرم افزارتعیین شد و با نتایج حاصل از مدل اصلاح شده کاز – رام ) X ( است، منحنی دانه بندی و متوسط ابعاد قطعات خرد شدهرا بیشتر از از روش آنالیز تصویری با )X ( مقایسه گردید. مدل اصلاح شده کاز – رام متوسط ابعاد قطعات خرد شدهبرآورد نمود. ویژگی هایی از توده سنگ همچون اندازه دهانه ناپیوستگی ها نیز که در خرج GoldSize استفاده از نرم افزارویژه و الگوی چال های انفجار مؤثر است در مدل مدل اصلاح شده کاز – این خود می تواند باشد. GoldSize یكی از دلایل منطبق نبودن متوسط ابعاد خردشده تودهسنگ با تهیه تصاویر با استفاده از نرمافزار رام در نظر گرفته نشده است.


واژه های کلیدی:

خردایش توده سنگ، .  مدل کاز رام اصلاح شده . روش آنالیز تصویری . معدن مس سونگون

 

سومین کنفرانس معادن روباز ایران (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , خردایش توده سنگ , , مدل کاز رام اصلاح شده , روش آنالیز تصویری , معدن مس سونگون ,
:: بازدید از این مطلب : 190
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 4 دی 1401 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بررسی تأثیر پودر چسب سریش بر رفتار مقاومتی خاک های رمبنده (مطالعه بر روی خاک سد سیوند)

خلاصه
در خاکهای رمبنده ذرات توسط ماده چسباننده به هم متصل گشته که این عامل چسباننده مقاومت ظاهری نسبتاً بالایی را در خاک ایجاد می کند. بهدلیل از بین رفتن این عامل هنگام افزایش رطوبت، ساختار خاک فرو می ریزد و دچار کاهش حجم ناگهانی می گردد. رمبندگی ممکن است تنها دراثر رطوبت و یا در اثر رطوبت و بارگذاری رخ دهد. در این تحقیق به بررسی خصوصیات مهندسی و فیزیکی خاک های رمبنده ناحیه ای از استانفارس پرداخته و پس از تعیین پارامترهای اولیه، به بررسی تأثیر درصدهای مختلف اختلاط سریش با خاک در بازه زمانی مشخص و میزان تأثیر ایناختلاط در درصدهای مختلف با استفاده از آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا پرداخته شده است. نتایج حاکی از افزایش ظرفیت باربری نمونه ها و بهبودپارامتر مورد نظر می باشد.

کلمات کلیدی:

تثبیت خاک . خاک رمبنده . سریش . CBR .

 

دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی  (1394)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تثبیت خاک , خاک رمبنده , سریش , CBR , ,
:: بازدید از این مطلب : 1380
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 7 ارديبهشت 1397 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی و تحلیل ریسک زمان و هزینه ساخت ایستگاه مترو به دو روش زیرزمینی (شمع و ریب) وTOP – DOWN

چکیده
روش های مختلفی برای ساخت فضاهای زیرزمینی وجود دارد . انتخاب روش مناسب با در نظر گرفتن شرایط پروژه شامل ابعاد فضا، پارامترهایژئومكانیكی زمین، سرعت اجرا و زمانبندی پروژه، هزینه های طرح، امكانات در دسترس جهت اجرا و در نظر گرفتن پایداری فضای زیرزمینیصورت می گیرد . در این مقاله سعی شده است برای اجرای ایستگاه های مترو قم به روش زیرزمینی )شمع و ریب( با روش Top- Down ،تحلیل ریسک انجام گردد. بدین ترتیب که ریسک های ساخت ایستگاه )برخورد با عوارض سطحی و زیرسطحی مانند لوله های تاسیساتی، آسیببه ساختمان ها، ریسک های اجرایی، اقتصادی و ... ( به زمان و هزینه تبدیل شده و با مقایسه این دو روش در نهایت نتیجه گیری مناسب از روشاجرا در پروژه صورت پذیرد. در این روش با وارد کردن ریسک های اجرایی از قبیل عدم تامین نرم های پیشروی که می تواند ناشی از عدمپشتیبانی مناسب و تامین مصالح، مسایل مالی و توقف کار و حتی میزان مهارت پیمانكاران دخیل در پروژه و سایر عوامل تاثیر گذار باشدبررسی و مورد مطالعه قرارداده شده است. بر اساس تجربیات موجود در کشور و پروژه مترو قم با در نظر گرفتن سه حالت خوشبینانه، قابلپیش بینی و حالت بدبینانه میزان حداقل، حداکثر و قابل پیش بینی تعیین شده است و پس از انجام شبیه سازی، بر اساس احتمالات مختلف برآورد هزینه و زمان صورت گرفته است.

واژه های کلیدی:

برآورد . شمع و ریب . Top- Down .

 

سومین کنفرانس منطقه ای و دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , برآورد , شمع و ریب , Top- Down , ,
:: بازدید از این مطلب : 1435
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 1 اسفند 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه یک مدل جدید به منظور اولویت بندی پارامترهای مؤثر بر روی پله شدگی سگمنت در حفاری مكانيزه، مطالعه موردی تونل انتقال آب گلاب2

چكيده
در پروژههای تونلسازی مکانیزه استفاده از پوشش نهایی متشکل از قطعات بتنی پیش ساخته )سگمنت( بسیار رایج است. از جملهمهمترین مزایای بهکارگیری سگمنت میتوان به سهولت و تداوم کنترل کیفیت در مرحلهی تولید، نصب سریع و دقیق، کاهشهزینههای اجرای پروژه و امکان اجرای عملیات تزریق بلافاصله پس از نصب رینگ اشاره کرد. استفاده از این نوع پوشش، معایبی نیزبه همراه دارد. پلهشدگی یکی از مهمترین مشکلاتی است که در اجرای تونل های مکانیزه رخ میدهد و باعث تغییر مقطع تونلمی شود. بسته به میزان پلهشدگی، اثر نامطلوب این پدیده می تواند به صورت تغییر در زبری یا یك تغییر ناگهانی در مقطع مشاهدهشوددر پژوهش حاضر به بررسی دلایل پله شدگی، علل وقوع، مکانیزم تشکیل و تأثیر پارامترهای مختلف بر گسترش این نقیصه درسگمنتهای تونل گلاب 9 پرداخته شده است. بدین منظور کلیه عوامل مسبب پلهشدگی به 7 گروه مختلف دستهبندی شده است. -با توجه به عدم قطعیتهای موجود در خصوص میزان تأثیر پارامترهای مختلف بر روی پلهشدگی، یك مدل جدید مبتنی بر فازی-سازی روش تحلیل سلسله مراتبی ارائه شده است. نتایج نشان میدهد که مهارت اپراتور ارکتور در نصب سگمنت مهمترین فاکتورتأثیرگذار در خصوص میزان پلهشدگی است. همچنین تحلیلهای انجام گرفته نشان میدهد تمایل صفحات بارگذاری در تماس با سگمنت کمترین میزان تأثیر را در پلهشدگی سگمنتهای تونل گلاب 9 دارد.


واژههای کليدی:

تونلسازی مکانیزه . تونل گلاب 9 . پلهشدگی . تحلیل سلسله مراتبی فازی .

 

دوازدهمين کنفرانس تونل ایران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , تونلسازی مکانیزه , تونل گلاب 9 , پلهشدگی , تحلیل سلسله مراتبی فازی , ,
:: بازدید از این مطلب : 1408
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 16 دی 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزيابي آسيب پذيري و مقاوم سازي مناره بناي شاه نعمت الله ولي ماهان كرمان با استفاده از FRP 

خلاصه
ساختمانهاي بنايي غير مسلح موجود، كه بسياري از آنها اهميت فرهنگي و تاريخي دارند، بخش مهمي از ساختمانهاي موجود در سراسر جهان راشامل ميشوند. بناي شاه نعمت الله ولي در ماهان كرمان يكي از بناهاي تاريخي زيبا در ايران ميباشد، كه از جمله ساختمانهاي بنايي ساخته شده ازمصالح آجر و ملات است.جهت مقاومسازي ساختمانهاي بنايي در اين تحقيق ما براي مقاومسازي منارههاي بناي شاه FRP با توجه به گسترش استفاده از از كامپوزيتهاياستفاده كرديم و رفتار سازه مناره قبل و بعد از مقاومسازي را بررسي كرديم. FRP نعمت الله ولي ازكمك گرفته شده است. پس از مدلسازي سازه مناره، ANSYS در اين تحقيق براي مدلسازي و تحليل قبل و بعد از مقاومسازي از نرم افزار تحليلهاي ديناميكي بر روي آن انجام شده و نتايج بررسي شده است.

كلمات كليدي:

مناره . ساختمان بنايي . كامپوزيتهاي FRP . تحليل ديناميكي.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , مناره , ساختمان بنايي , كامپوزيتهاي FRP , تحليل ديناميكي , ,
:: بازدید از این مطلب : 950
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 10 مرداد 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مقايسه ي آزمايشگاهي مقاومت بيرون كشيدگي (Pull-Out) ژئوگريد و مهار- شبكه ( Grid- Anchor ) محصور شده توسط لايه ي درشت دانه در خاكهاي چسبنده

خلاصه
خاكهاي چسبنده براي ساختن سازه هاي خاكي مسلح من اسب نيستند، به همين جهت معمولاً از خاك درشت دانه براي ساختن اين سازهها استفادهميشود. خاكهاي درشت دانه معمولاً قفل و بست بهتري با چشمه هاي مسلحكننده برقرار مي كنند اما از طرفي اين خاك ها معمولاً مصالحيوارداتي از محل قرضه هستند و ممكن است از اين نظر پر هزينه باشند. در اين تحقيق سعي شده است كه فقط لايه اي از خاك درشت دانه، باضخامتهاي مختلف انتخابي، در اطراف مسلح كننده استفاده شود وحجم باقيمانده با خاك ريزدانه جايگزين شود . دراين مقاله نتايج آزمايش هاي بيرونكشيدگيكه بر روي ژئوگريد معمولي و نوعي مسلحكننده به نام مهار- شبكه انجام شدهاند ارائه و كارايي اين روش نشان داده شدهاست.

كلمات كليدي:

آزمايش pull-out . ژئوگريد . مهار- شبكه . خاك ريزدانه . خاك درشتدانه.

 

پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران (1389)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , آزمايش pull-out , ژئوگريد , مهار- شبكه , خاك ريزدانه , خاك درشتدانه , ,
:: بازدید از این مطلب : 1440
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 30 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارزیابی قابلیت اعتماد سازه های بتن آرمه تقویت شده با FRP  

خلاصه
سازههای بتنی به دلایلی از جمله تغییرات در آییننامهها، خطاهای طراحی و افزایش ظرفیت باربری عضوها، نیاز به مقاومسازی دارند. در سالهایبه دلیل خواص ویژه آن، به منظور مقاومسازی در سازههای بتنی مورد توجه قرار گرفتهاست. )FRP( اخیر، استفاده از پلیمرهای اصلاح شده با الیافعموماً استفاده از این مواد به دلیل متغیر بودن خواص و تنوع در شیوه ساخت آنها، همراه با نوعی عدم قطعیت در طراحی میباشد. بهواسطه وجوداین عدماطمینان نیاز به روشهای ارزیابی قابلیت اعتماد و پیشبینی احتمال خرابی سازهها اجتنابناپذیر میگردد. در این مقاله عملکرد یک سازه بتنی مورد ارزیابی قابلیت اعتماد قرار میگیرد و پارامترهای موثر در افزایش و کاهش شاخص قابلیت اعتماد بررسی میگردد. FRP مقاوم سازی شده با

کلمات کلیدی:

قابلیت اعتماد . سازه بتنی . مقاومسازی . FRP . شاخص قابلیت اعتماد.

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , قابلیت اعتماد , سازه بتنی , مقاومسازی , FRP , شاخص قابلیت اعتماد , ,
:: بازدید از این مطلب : 990
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 20 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های بتنی سه بعدی با استفاده از الگوریتم نوین جنبش ملکولی گازهای کامل

خلاصه
اخیراً الگوریتم بهینه سازی IGMM با الهام از جنبش ملکولی گازهای کامل به منظور حل مسائل بهینهسازی عددی و مهندسی توسط مولفین حاضرارائه گردیده است. IGMM از روابط حاکم بر سرعت و برخورد بین ملکولهای گاز برای یافتن پاسخ بهینه استفاده مینماید. در این مقاله، کاربردالگوریتم IGMM در بهینهسازی مبتنی بر عملکرد سازههای بتنی سه بعدی بررسی میشود. بدین منظور یک سازه سه بعدی چهارطبقه که در هرراستا دارای یک دهانه میباشد مورد ارزیابی قرار میگیرد. روند مدلسازی غیرخطی سازه با استفاده از مشخصات مکانیکی مصالح، ساخت مدلغیرخطی، تعیین عملکرد کل سازه و فرآیند بهینهسازی به صورت توام در هر چرخه صورت میگیرد. نتایج این پژوهش حاکی از کاهش قابلملاحظهدر میزان هزینه سازهی بهینه است که شرایط عملکرد لرزهای ایمن پیشفرض آییننامه ایران را نیز احراز مینماید و گویای عملکرد مناسب الگویتم IGMM  در حل چنین مسائل پیچیده مهندسی است.

کلمات کلیدی:

الگوریتم بهینه سازی IGMM . بهینهسازی مبتنی بر عملکرد . قابهای بتن مسلح . طراحی مبتنی بر عملکرد.

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , الگوریتم بهینه سازی IGMM , بهینهسازی مبتنی بر عملکرد , قابهای بتن مسلح , طراحی مبتنی بر عملکرد , ,
:: بازدید از این مطلب : 1031
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 11 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

ارائه مدل ماکرو برای شبیه سازی رفتار چرخه ای اتصالات بتنی

خلاصه
اتصالات تیر ستون در قابهای بتن مسلح از جمله عناصر کلیدی در رفتار سازه در مقابل انواع بارها به ویژه زلزله میباشند. به همین جهت مطالعه -رفتار چرخهای اتصالات در دهه های گذشته مورد توجه زیاد قرار گرفته است. با وجود دقت بالای شبیهسازی میکرو، بدلیل حجم زیاد محاسباتتلاشهای بسیاری برای ارائه مدلهای ماکرو به منظور دستیابی به نتیجه با تلاشی منطقی تر صورت گرفته است. در این تحقیق برای ارتقای تلاشهایگذشته یک مدل ماکروی جامع برای مدلسازی رفتار چرخهای اتصالات بتنی ارائه می گردد. از این رو پس از دسته بندی انواع اتصالات از نظر نوعشکست در نرمافزار اجزاءمحدود Opensees ، مجموعهای از نمونههای تحلیلی با درنظرگرفتن مهمترین پارامترهای مؤثر تهیه و مورد تحلیل قرارمی گیرد. آنگاه بر پایه نتایج بدست آمده مدل ماکروی جامع با استفاده از فنرهای دورانی معادل برای شبیه سازی رفتار چرخه ای شامل تغییرشکل های بزرگ ارائه می گردد.


کلمات کلیدي:

بتن مسلح . اتصال تیر ستون . ماکرو مدل . نرم افزار  OpenSees .   

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , بتن مسلح , اتصال تیر ستون , ماکرو مدل , نرم افزار OpenSees , ,
:: بازدید از این مطلب : 1030
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 8 تير 1396 | نظرات ()
نوشته شده توسط :

مطالعه تأثیر اندرکنش سازه-خاک-سازه بر پاسخ لرزه ای سازه ها

خلاصه
در این مقاله، به بررسی اثر اندرکنش سازه-خاک-سازه بر پاسخ لرزهای سازه پرداخته میشود. هدف از طرح این مسئله، به دست آوردن رابطهایاست، تا با آن بتوان تأثیر اندرکنش سازه-خاک-سازه را بر رفتار خاک و سازه بدون نیاز به مدلسازی سازه مجاور، اعمال کرد. با استفاده ازمجموعهای از تحلیلهای تاریخچهزمانی غیرخطی و مدلسازی رفتار غیرخطی خاک و سازههای مجاور با ابعاد و ارتفاع مختلف و با فاصلههای متغیراز هم، بدون در نظر گرفتن اثر مدفونشدگی پی، پاسخ خاک در دو حالت اندرکنش سازه-خاک-سازه و اندرکنش خاک-سازه محاسبه میشود.سپس ضرایب معینی برای اصلاح منحنی تقاضا )شتاب پایه( و جابجایی سازه به دست میآید. نتایج حاصله نشان میدهد، اندرکنش سازه-خاک-سازه تأثیرات متفاوتی نسبت به اندرکنش خاک-سازه بر رفتار سیستم دارد. استانداردهای رایج فقط از اندرکنش خاک-سازه برای اصلاح منحنیتقاضا )شتاب پایه( و جابجایی سازه استفاده کردهاند. این در حالی است که اندرکنش سازه-خاک-سازه باعث افزایش هر چه بیشتر جابجایی سازه و کاهش بیشتر منحنی شتاب پایه میشود. البته برای سازههای سخت، تأثیر این اندرکنش باعث افزایش شتاب پایه میگردد.


کلمات کلیدي:

اندرکنش سازه-خاک-سازه . اندرکنش خاک-سازه . رفتار غیرخطی . شتاب پایه . حداکثر جابجایی سازه.

 

دهمین کنگره ملی مهندسی عمران (1396)

 

برای دانلود به ادامه مطلب بروید:: موضوعات مرتبط: دانلود مقالات فارسی (کنفرانس های داخلی) , مقالات مکانیک سنگی و ژئوتکنیکی , ,
:: برچسب‌ها: دانلود , مقاله , رایگان , اندرکنش سازه-خاک-سازه , اندرکنش خاک-سازه , رفتار غیرخطی , شتاب پایه , حداکثر جابجایی سازه , ,
:: بازدید از این مطلب : 1696
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 1 تير 1396 | نظرات ()

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6649 صفحه بعد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6649 صفحه بعد

آدرس:مشهد-خیابان رسالت-رسالت 64-مذهبی5-پلاک 11-شرکت مهندسین مشاور پارسیان سازه گستر کانیار-گروه مهندسی IROCK
شماره تماس:اسمعیلی 09381295869 (تلگرام)- 2784190- 0511 - 09157330367 آدرس ایمیل:raminesmaeili68@gmail.com
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی به ثبت رسیده است و تمامی محصولات و خدمات این سایت حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشد همچنین فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
logo-samandehi لوگوی شرکت لوگوی گروه